PLANSMIER
Hvordan overoppfylle
kravene til medvirkning
i den nye
Plan- og bygningsloven?


 
ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 

 LILLESAND - planforslaget for Flørenes

 

 

 

Dagens situasjon og planavgrensning.Trykk for større gjengivelse  
SISTE NYTT, JANUAR 2011: (Mer info, les nedover på sidene)


MANDAG 27.september 2010:
H
øringsuttalelsen fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling innebærer det endelige dødsstøtet mot monsterplanen for Fløreneshalvøya.

Høringsuttalelsen fra Fylkesmannen finner du her

Les en kort gjennomgang av høringsuttalelsen fra Fylkesmannen


Det var dramatisk for sørlandsbyen:
 

Forsøk på nedbygging av

skjærgårdsmarka

mellom Lillesand og havet.

  
Lillesand – en liten kommune med 9000 innbyggere – planla å bygge landets største boligfelt med inntil 2300 boliger som skulle utvide byens innbyggertall med 50%. Planen ville innebære landets mest omfattende brudd på nasjonale retningslinjer for bygging i strandsonen, og ville kreve flatsprengning av byens skjærgårdsmark på Flørenes mellom byen og havet.

Lillesand i Aust-Agder sto foran store utfordringer i og ved et drastisk reguleringsforslag i et sentralt og viktig naturområde mellom byen og havet. Denne saken har stor prinsipiell overføringsverdi til andre steder der man forsøker å presse utbygginger inn i sårbare naturkvaliteter. Allgrønn har derfor valgt å dokumentere og forenkle tilgjengeligheten for alle til en svært aktiv debatt og oppslag i lokalpressen som har pågått siden høsten 2009. Her fremføres argumentasjon og retorikk som man kan hente inspirasjon og kraft fra til egne lokale regulerings- og utbyggingssaker. 


Les Allgrønns høringsuttalelse med spørsmål til Lillesand Kommune  Last ned PDF

Om Flørenessaken på det nasjonale nyhetsbrevet til Fortidsminneforeningen:
 
"Allgrønn glad for at Fylkesmannen i Aust-Agder og lokalbefolkningen
stanset "monsterutbygging" i Lillesand

Med utgangspunkt i en omstridt gigantutbygging som Lillesand-politikerne syslet med planer om tidligere, reflekterer Erling Okkenhaug, leder av Allgrønn, om den viktige kulturarven de folkevalgte i Lillesand forvalter. - Kystlandskapet og våre sørlandsbyer er Norges felleseiendom og et testamente på vårt historiske og sterke forhold til havet. Det er en del av den globale kultur- og naturarv, understreker Okkenhaug, som er svært glad for at Fylkesmannen og lokalbefolkningen satte foten ned for de omstridte Flørenes-planene."

http://fortidsminneforeningen.no/nyheter/artikkel/5656
 

 

 

  

Stemningen i Lillesand:

 Meningsmåling I Lillesandsposten ”for eller mot utbygging” januar 2010
 
Rekordoppslutning med 623 avgitte stemmer, 78% negative

 Meningsmåling i Lillesandsposten ”utbygging på eksisterende vei?” juli 2010
 Høy oppslutning med 565 avgitte stemmer, 82% negative

 97 artikler i Lillesandsposten (se nedover på denne siden) november 09 – september 10
 20
referatartikler. Av de gjenværende 77 var 60 = 78% negative. Av 17 positive var 6 skrevet av 3
 grunneiere med økonomiske interesser for saken, og 9 skrevet av Høyres politiske ledelse.

 To facebook grupper mot utbyggingsplanene er opprettet
 500+ medlemmer i ”Ja til bevaring av Flørenes”, 110+ medlemmer i ”For oss som er motstandere av
 Flørenes utbyggingen”

Høringsrunden for forslaget til kommunedelplan Flørenes
71 høringsuttalelser er avgitt. Av disse er 55 klart mot planene; samtlige 6 Vel-foreninger på Flørenes og i omegnen, politiske partier, jaktlag, turistforeningen, naturvernforbundet, grunneiere med utbyggbare tomtearealer, Facebook grupper m.v. Det er avgitt 13 nøytrale uttalelser; disse er enten for en eller annen form for utbygging men vil at konfliktene løses, alternativt med konkrete innspill til planen. Kun 3 høringsuttalelser er avgitt med full støtte til det konkrete forslag til kommunedelplan.

   

    
 Kommunedelplan Flørenes:
 Planen kan lastes ned her: http://www.lillesand.kommune.no/Global-Meny/Planer-og-beretninger/Horinger-
 og-revisjoner/Kommunedelplaner/Kommunedelplan-for-Florenes-/

  
 Lenke direkte til saksarkiv og høringsuttalelser i Flørenessaken:

 http://innsyn.lillesand.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?
 response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2006000870&

 Siste: Innsigelse fra Statens veivesen;
 http://innsyn.lillesand.kommune.no/innsyn6/wfdocument.aspx?
 
journalpostid=2010021167&dokid=207957&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF


 Rådmannens svar på spørsmål fra formannskapet 28.09.2010 om
 planprosess kommunedelplan Flørenes
 
Les notatet fra 13.nov.her


  

 
Dette er en omfattende oversikt på hele saken - Sentrale poenger finner du her (1-2-3)

Oversikt over oppslag og debattinnlegg i lokalpressen (pdf):

Dersom du savner debattinnlegg i denne oversikten eller har annen verdifull dokumentasjon, vennligst gi oss beskjed eller send oss dokumenter på post@allgronn.org. Disse sidene viser lenker til høringsuttalelser og annet stoff.

 

Bla deg bakover. Følg med.  

Stor enighet om Flørenes
Med solid flertall vedtok bystyret at arbeidet med kommunedelplanen for Flørenes avsluttes, men at flere av delområdene innarbeides i kommuneplanen som fremtidige boligområder.
Les Lillesandsposten 21.01.2011

Flørenes: Dette mener Frp og U  Beathe Nytrøen (Frp), Tor Olav Tønnessen (U)
I motsetning til flertallsforslaget ønsker vi en sterkere begrensning av utbyggingen på Flørenes. Vi ønsker at utbyggingen bare skal skje i felt G og felt F , der felt F er å betrakte som en fortetting av eksisterende boligområde i Dyvik. Les Lillesandsposten 18.01.2011

Flertall for å bygge i enkelte Flørenes-områder
Formannskapet ønsker å utnytte flere av delområdene i Flørenesplanen til boligbygging og vil innarbeide dette i kommuneplanen. Et fellesforslag sikret solid flertall, og nå vil politikerne i dialog med Fylkesmannen.
Les Lillesandsposten 14.01.2011

Vil avslutte arbeidet med Flørenes-planen
De foreliggende innsigelsene til plandokumentene er så omfattende og av en slik karakter at rådmannen ikke finner det hensiktsmessig å gå til mekling for å realisere de områdene som vurderes å kunne gjenstå som potensielle utbyggingsområder etter en meklingsprosess, heter det i saksutredningen til formannskap og bystyre. Les Lillesandsposten 11.01.2011

Flørenes - Fire års ferd mot havari! 
Av Grunneiere på Fløreneshalvøya
Vi som grunneiere, sammen med Skanska, har gjennom fire år nedlagt mye tid og ressurser i arbeid med planen. Til tider har frustrasjonen vært stor grunnet en følelse av å ha måttet jobbe på sidelinjen av prosessen, med liten tilgang på informasjon og mangelfull kommunikasjon. Desto mer nedslående er det derfor at resultatet av arbeidet synes å ha vært forgjeves.
Les Lillesands-Posten 7.01.2011

Flørenes må bygges ut  Av Jo Hjerkinn
Flørenes kunne bli ett område med yrende liv i skog, fjell og fjære for opptil 2600 familier, Lillesands befolkning og Birkelendinger 365 dager i året.
Les Lillesands-Posten 23.11 side 11

– En lokaldemokratisk katastrofe
Lindaas sa at dersom kommunen hadde invitert til en bred debatt da det første mulighetsstudiet for Flørenes forelå, så kunne mer vært identifisert. – Hovedkonklusjonen er at en må være mer bevisst tidlig i en planprosess, sa teknisk sjef, som pekte på at administrasjonen kunne ha henvendt seg til fylkeskommmunen og bedt om et ekstraordinært planforum.
Les Lillesands-Posten 19.11 side 11

Bruk plansmier også i Lillesand  Av Signe Idsøe Røed , Venstre
Folk får lov til å påvirke planprosessen ved direkte å delta i utarbeidelsen av planen. Dette skaper trygghet. Og man unngår også at bare en part blir hørt. Og ikke minst sikrer man åpenhet og deltakelse. Venstre mener at plansmier også må organiseres i Lillesand kommune. Fordi de gode løsningene - som skal tåle tidens tann - må vi finne i felleskap!
Les Lillesands-Posten 16.11 side 6  ( Mer informasjon om plansmier: www.plansmier.no )

Vil finne Flørenes-løsninger
Konsmo Fabrikker AS og Heldal Entreprenør AS vil bidra med nødvendig dokumentasjon for de områdene i Flørenes som de har utbyggingsinteresser i....  ...." Etter vårt skjønn trekker Fylkesmannen forhastede konklusjoner både med hensyn til synlighet og virkning i forhold til friluftsinteresser."
Les Lillesands-Posten 09.11 side 12
  

Tilfellet Flørenes - fra konflikt til besinnelse?
Av Erling Okkenhaug, Allgrønn
Men i det lokale selvstyret ligger også friheten til å ødelegge en kommune og viktige kulturelle minnesmerker av nasjonal og global kvalitet. Spesielt er det viktig å innse at en tilfeldig bystyreperiode på 4 år kan snu opp ned på ti-talls generasjoner av forsiktig og følsom utvikling og utbygging.
Les Lillesands-Posten 09.11 side 11

Svar om Flørenes Av Arne Thomassen, ordfører (H)
Deres artikkel fredag er av en slik karakter at den i utgangspunktet ikke er tenkt å gi et svar..
...
...Jeg håper at vi kan få en avslutning på dette planarbeidet som vil bli bra for innbyggerne i Lillesand og at vi får politikere etter neste kommunevalg som kan fortsette å løfte denne flotte kommunen videre. For å få dette til trenger vi engasjerte innbyggere.
Les Lillesands-Posten 09.11 side 6

Fylkesmannen har talt, men det har svært mange andre også

Vegar Strømman, Pernille Usterud Svendsen, Hild L. og Stein N. Repstad

Det er usigelig trist og et stort demokratisk problem at byens politiske ledelse ikke med ett ord kommenterer den store Folkemeningen slik den kommer til uttrykk i høringsrunden og i artikler gjennom et helt år! Det skapes et inntrykk av at det kun er Fylkesmannen som har kommet med innsigelser.
Les Lillesands-Posten 05.11 side 19

Om konsistens og dialog vedrørende Flørenesplanen Arne Thomassen, ordfører (H)
Det vi savner aller mest i Fylkesmannens brev er den nesten fullstendige mangel på vurderinger knyttet til at denne planen omhandler et område som i flere kommuneplaner har vært planlagt som et viktig/det viktigste utbyggingsområde fremover.
Les Lillesands-Posten 05.11 side 18

Arbeidet med Flørenesplanen – et systemproblem?
Arne Thomassen, ordfører (H)
I en usedvanlig grundig og åpen prosess som har involvert grunneiere, hytteeiere, utbyggere, publikum osv har kommunens administrasjon, konsulenter og politikere tatt skritt for skritt for å utvikle en helhetlig plan.
Les Lillesands-Posten 02.11 side 19

Høy temperatur hos Fylkesmannen
Øystein Djupedal peker på at Fylkesmannen har lite å gå på når det gjelder hensynet til natur og friluftslivsinteresser i forhold til de nasjonale retningslinjene. – Det er blitt innstramminger år for år uavhengig av hvem som har satt i regjering. Disse områdene er noen av de viktigste friluftsområdene i Lillesand kommune, som har vært til glede for byens befolkning i årevis. Inngrepene ville være irreversible, sier Djupedal..
Les Lillesands-Posten 29.10 side 5
 

Opprørt etter møte med Djupedal

Fylkesmannen skal ha uttrykt at de trenger helhetlige planer, før de kan ta stilling til konsekvensene av dem. Det var en av grunnene til at det kokte over for lillesandsordføreren. – Hvis jeg ser en som har tenkt å kjøre i fylla, kan ikke jeg vente til han har gjort det før jeg sier ifra, sier Thomassen.
Les Fædrelandsvennen 28.10 side 12

Flørenesplanen og fylkesmannen
Jan A Knutsen, Fylkesmiljøvernsjef i Aust Agder
Flørenes er et unikt friluftsområde, som ligger i umiddelbar nærhet til Lillesand sentrum. Store deler av halvøya fremstår som urørt og ubebygd, og er derfor av stor lokal og regional verdi. Fløresteinen utmerker seg som et spesielt viktig turmål. Utbyggingen i disse friluftsområdene vil medføre at friluftsverdiene og turopplevelsen reduseres betydelig, da områdets verdi for friluftslivet ligger i dens størrelse og grad av urørthet.
Les Lillesands-Posten 26.10 side11

Vil fullføre Flørenesplan
Arbeiderpartiet mener det er viktig å få avsluttet
Flørenesplanen i inneværende bystyreperiode. Den lokale Apledelsen virker imidlertid å være fornøyd med fylkesmannens innsigelser.
Les Lillesands-Posten 22.10 side11

Begrunnede avgjørelser Lederartikkel i Lillesandsposten
..Til tross for at administrasjon og politikere i Birkenes heller ikke nøler med å utfordre fylkesmannen, så opplever vi at denne kommunen får langt færre saker i retur fra fylkesmannen enn det Lillesand gjør. Noe kan selvfølgelig forklares med at Lillesand i større grad berører nasjonal strandsonepolitikk, men dette er ikke hele forklaringen. En viktig del av bildet er nok også lokalkunnskap og evnen til å begrunne sine vedtak. Her har administrasjon og politikere i Lillesand mye å lære av sine kolleger i Birkenes.
.. Den nye plan- og bygningsloven stiller krav til at fordeler og ulemper skal veies opp mot hverandre. Det er ofte en krevende oppgave, men den må gjøres og dersom administrasjon og politikere blir flinkere til å kvalitetssikre og begrunne sine vedtak på en god måte i første runde, så vil man i større grad enn det som nå er tilfellet kunne unngå omkamper.
Les Lillesands-Posten 19.10 side 6

Det er ingen krise i Lillesand
– Vi følte at fylkesmannen syntes at dette var en spennende plan – og så registrerer vi nå at det syntes de ikke det var. Men vi har en rekke områder som kan bygges ut. Sier Arne Thomassen, Lillesands ordfører.
Les Fædrelandsvennen 12.10 sidene 2 og 3

Føringer og
Flørenes-planene  Otto Randøy, bystyrerepresentant KrF
Men vi bør ikke se bort fra at dette har vært den typen prosjekt der de involverte blir så ivrige på å få til det store, at bakkekontakten etter hvert i prosessen kan ha blitt noe dårlig. Hvis det er tilfelle, viser det igjen hvor viktig det er med rimelig god plass for motforestillinger, ikke bare entusiasme.
Les Lillesands-Posten 12.10 side 21

Svar på Knudsens Flørenes-innlegg  Arne Thomassen, ordfører, Tor Audun Danielsen, varaordfører
Slik vi tolker situasjonen er det full politisk enighet om at fortetting i sentrum og langs /nær gamle E-18 mot Kaldvell er førsteprioritet. Men i et 40-års perspektiv er her ikke på langt nær plass nok.
Les Lillesands-Posten 12.10 side 20

Akk-ja, takk for fylkesmannen?  Av Gabriel F. Knudsen
Nok en gang har vi altså blitt utsatt for manglende politisk teft, og ja det kan hende at det er øynene som ser, men politikerne i kommunen er ikke så opptatt av konsekvensutredninger, det er bortimot tabu.
Les Lillesands-Posten 8.10 side 16

Kritiserer miljøvernsjefen for Flørenes-håndtering
Min foreløpige konklusjon er at det har sviktet hos Fylkesmannen. Jeg har et inntrykk av at det har vært store utskiftninger der, og at mange av de nye mangler kjennskap til sakens forhistorie. Ordføreren går så langt som å si at kommunens konsulenter og administrasjon har blitt holdt for narr. – Fylkesmannen vet du aldri hvor hopper, sukker Thomassen..(Lillesands ordfører (H)
Les Lillesands-Posten 8.10 side 3

Flørenesutbyggingen – atter en gang Av Thomas Thomassen
Alle store planer bør ha et eget kapittel i planen om hva det involverer kommunen i, slik at vi ikke kommer i etterkant med uheldige spørsmål til administrasjonen, må låne penger, og i tillegg stopper overordnet myndighet det hele og vi har igjen kastet bort flere millioner av skattepengene.
Les Lillesands-Posten 5.10 side 6

Reagerer på ordføreren
Nå må vi først få avklart hva som faktisk har skjedd, før vi begynner å fordele skyld, sier Åshild Martinussen og Leif Vagle.
Les Lillesands-Posten 1.10 side 3
   
Vil ha møte med Djupedal
Ordfører Arne Thomassen ber om et møte med fylkesmann Øystein Djupedal. Bakgrunnen er den overraskende snuoperasjonen i Flørenessaken.
Les Lillesands-Posten 1.10 side 3
 

Politikerne spør om
Flørenes-prosess
Uansett politisk ståsted og syn på utbygging av Flørenesområdet, er de fleste av formannskapets medlemmer forundret over det som oppfattes som en snuoperasjon fra Fylkesmannen.
Les Lillesands-Posten 1.10 side 3
        

Flørenes
Lederartikkel
Det viktigste er ikke å fordele skyld, men å unngå at kommunen havner i samme situasjon igjen; at man bruker masse tid og penger på unødvendige prosesser.
Les Lillesands-Posten 1.10 side 6

Kulturaften, Møglestu og Flørenesplanen Av Arne Thomassen, ordfører (H)
Flørenesplanens fremtid fikk en overraskende vending mandag. De fleste politikerne, uavhengig av politisk mening, ble forundret over at fylkesmannen, slik vi har oppfattet det, til de grader gjør helomvending.
Les Lillesands-Posten 1.10 side 6

Stoppet gigantutbygging
Hvis man skal ta hull på et så flott område som Flørenes er, bør man tenke seg bedre om, sier assisterende direktør Eva Boman ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder. Denne uken leverte Fylkesmannen sine synspunkter på planene til tidenes største utbygging i Lillesand kommune.
Les Fædrelandsvennen 30.09 side 6
 
Full stopp for Flørenes-planen

Seks innsigelser fra Fylkesmannen stanser bydelsplanene
Les Lillesands-Posten 28.09 side 1
     

Fylkesmannen slakter
Flørenes-planen
Fylkesmannen slakter Flørenes-planen og fremmer hele seks innsigelser til planforslaget. De fleste byggefeltene må tas ut av planen. Det samme gjelder de tre småbåthavnene. Heller ikke veiløsningen får ståkarakter.
Les Lillesands-Posten 28.09 side 3
 
Flørenesplanen Av Hanne Kjelsrud m/familie
Det er kanskje «lukseriøst» av en hytteeier å sende sin dypeste aversjon mot monsterutbyggingen av Fløreneshalvøya, men det er umulig å ikke reagere på politikere som har en slik total manglende innsikt på hvilken bevaringsverdi dette området har.
Les Lillesands-Posten 28.09 side 6

Dårlig håndtering
– Dette er veldig dårlig håndtert av de som har vært i dialog med Fylkesmannen, sier ordfører Arne Thomassen med klar adresse til saksbehandlere og konsulenter som har arbeidet med Flørenes-planen.....Thomassen mener at det ikke lenger er grunnlag for en stor utbygging på Flørenes.
Les Lillesands-Posten 28.09 side 8
  
Håndverkerne støtter Flørenes-utbygging
Lillesand Håndverk- og industriforening støtter planene om utbygging av Flørenes-området. De fleste private høringsuttalelsene er imidlertid negative, og Facebook-gruppen «Ja til bevaring av Flørenes » har nå passert 500 medlemmer.
Les Lillesands-Posten 28.09 side 9

Lillesands motstand som forbilde Av Erling Okkenhaug, leder av Allgrønn, nasjonalt nettverk for stedsutvikling
Jeg har til gode å oppleve en så dramatisk meningsutveksling i en utbyggingssak. Nettopp det gjør Lillesand til et forbilde på nasjonalt nivå. Folk i byen bryr seg! Aggresjonsnivået skyldes nok at man i for liten grad har tatt befolkningen med på råd i en programmering av planarbeidet.
Les Lillesands-Posten 14.09 side 16

Innsigelse mot båthavner i Flørenes-planen
Fiskeridirektoratet har fremmet to innsigelser mot Flørenes-planen. De planlagte småbåthavnene i Kvivikodden vest og Mien kommer i konflikt med ålegress.
Les Lillesands-Posten 14.09 side 4
  

Lillesand SV sier nei til Flørenesutbygginga

For å ha tilstrekkelig med boligtomter til den forventede befolkningsveksten de neste 20 - 30 år, vil vi i stedet gå inn for tre sentrale utviklingsområder:  ● Fortetting av allerede bebygde, bynære områder vil gi 4-500 boliger ● Felt G i Flørenesplanen vil gi 4-500 boliger. (Så langt Lillesands største boligfelt.) ● Sangereid er ikke utredet omkring 1.000 boliger. 
Les Lillesands-Posten 14.09 side 6
  
Må satse tungt på
Flørenes-utbygging

Planavdelingen i fylkeskommunen anbefaler Lillesand kommune å vurdere en utbygging ved Sangereid før Fløreneshalvøya. Dette begrunnes med lavere infrastruktur-kostnader. Det vises i den forbindelse til forslag til regionplan for Kristiansandsregionen, hvor en lignende anbefaling er gitt.

Les Lillesands-Posten 10.09 side 9

Vil ha boligområder på østsiden
– En videre utbygging vest for byen har vært oppe som et mulig alternativ. Handelsstanden er skeptiske til en slik løsning, fordi vi tror dette vil øke handelslekkasjen til Sørlandsparken. Dette vil sannsynligvis være spesielt merkbart for næringsdrivende på Tingsaker.
Les Lillesands-Posten 7.09 side 10


Engasjement 
Av Tone Høst, sommergjest ( om effekten av facebook-grupper)
Jeg synes det er prisverdig at folk engasjerer seg og danner facebookgrupper for blant annet å bevisstgjøre og informere venner og kjente om aktuelle saker. Det er mulig at kommunikasjonsrådgiveren mener facebookgrupper har begrenset verdi, men de er nå de unges måte å uttrykke sitt engasjement på og jeg synes vi må lytte til hva de har å si. Vi vet dessuten at facebookgruppen mot utbygging av Barbubukt i Arendal tidligere i år nærmest var tungen på vektskålen som avgjorde at det ikke blir noen utbygging.
Les Lillesands-Posten 3.09 side 13
  

Utbygging på Flørenes og øvrige steder
 
Av Ulf Vennesland, Tingsaker
Å legge til rette for en helt ny bydel, vil gjøre Lillesand til et dårlig eksempel. I en tid da man burde ha fokus på å gjøre samfunnet mer rettferdig og kanalisere ressurser til de som har behov for utjevning, burde man holde seg for god til å føre en politikk som resulterer i det motsatte. Jeg foreslår derfor at planene om å bygge ut Flørenes og andre steder begraves under minst seks fot jord. Jeg skal med glede komme i begravelsen.
Les Lillesands-Posten 3.09 side 13
   
Thommesen – for siste gang!  Av Ragnar Langfeldt, Gruppeleder Høyre
Jeg må innrømme jeg ser frem til å lese alle innspill til planen, når høringsfristen er over, for å kunne gjøre meg en klar oppfatning om hvordan Lillesand kan utvikle en ny bydel enten det blir « her eller der» eller litt av begge deler.
 Les Lillesands-Posten 3.09 side 13

Flørenes og Langfeldt 
Av Christian H. Thommessen
Høringsuttalelsene jeg har skrevet er også tydelige på hva som er fakta og hva som er analyser basert på fakta. For eksempel er det faktum at tomteverdiene ikke er innkalkulert i Rambølls regnestykke. Det er også faktum at det ikke lenger er Rambølls 2600 boliger men snarere 1400 -2300 boliger som skal bygges. Disse fakta alene forverrer økonomien i prosjektet med 100-170 millioner.    Les Lillesands-Posten 31.08 side 21
    

Dyrt og usosialt tap på Flørenes 
Av Christian H. Thommessen
Jeg er en part i saken, men har bestrebet meg på å analysere og vurdere kommunedelplanforslaget helhetlig i forhold til fellesskapets interesser. Det er DENNE konkrete planen jeg mener er helt uforsvarlig og urealistisk. Arne Thomassen og andre vet godt at jeg er blant dem som vil kunne støtte en mer konfliktfri og fornuftig utvikling for Flørenes som også inkluderer boligbygging.  Les Lillesands-Posten 31.08 side 6
  
Christian Thommesen som «fakta»spesialist - Pluss litt til 
 
Av Ragnar Langfeldt, Gruppeleder Høyre
Ja det virker som om politikere egentlig bare skal gjøre det som faglige råd, administrasjon og CHT mener skal vedtas. Er det da nødvendig at vi har politikere i det hele tatt?  Les Lillesands-Posten 27.08 side 16
    
Massiv Flørenes-motstand

Høringsstorm mot planene. Skepsisen mot utbygging i Flørenes-området er stor, og kommentarer til kommunedelplanen strømmer på. Les Lillesands-Posten 27.08 side 10
  
Ikke ta fra oss turområdene på Fløreneshalvøya!   Av John Gustav Johansen
Jeg vet som de fleste, at mye har skjedd siden generalplanen ble vedtatt i 1979. En skulle vente at natur- og miljøtanken var kommet mer i forgrunnen i dag, og at det derfor ble funnet mer egna steder for boligbygging. Dessuten kan en spørre seg: Hvor stor en vekst skal vi ha i Lillesand? Hvor stor ønsker vi at byen skal bli?
Les Lillesands-Posten 20.08 side 21

Boligpriser i Lillesand  Av ordfører Arne Thomassen
Thommessen legger i sitt innlegg til grunn priser hentet fra Eiendomsverdi AS som registrerer alle eiendomsomsetninger, både brukt og nytt. Nettopp derfor blir tallene feil. Skal man danne seg et riktig bilde av nyboligpriser må man se på hva nye boliger omsettes for.    Les Lillesands-Posten 20.08 side 21

Velg andre utbyggingsområder enn Flørenes
Thingsakerfjorden Hyttevel mener Lillesand kommune har bedre utbyggingsalternativer enn Flørenes og skriver at både ATP-utvalget og planavdelingen har pekt på at Sangereid er et bedre område enn Flørenes. Det vises også til felles politisk ønske om å fortette i sentrum samt å bygge kollektivaksen på østsiden av sentrum mot Heldal og Kaldvell. 
Les Lillesands-Posten 20.08 side 20
 
KrF ønsker begrenset utbygging
Karin Kvivik, Tore Gundersen, Otto Randøy og Hans Thomas Nicolaisen i KrF har skrevet under på en uttalelse om kommunedelplan for Flørenes. Partiet ønsker å få en ny vurdering av mulighetene for en begrenset utbygging med eksisterende veitrasér langs Langedalstjønna, Dyvik og Flørenes som utgangspunkt, herunder veiløsning i tidligere planforslag for Flørenes.  
Les Lillesands-Posten 20.08 side 18

Flørenes: planfaglige analyser går mot planen!  Av Christian H. Thommessen
Samtlige planfaglige vurderinger som er utført – ATPutvalget, kommunens planavdeling i f.b. rullering av kommuneplanen 2010-2022 og kommunens planavdeling gjennom selve planforslaget – underbygger at visjonen om en ny bydel på Flørenes ikke er fundert i planfaglige vurderinger og dermed ikke realistisk å gjennomføre.    Les Lillesands-Posten 20.08 side 12

Har vi bare folkevalgte værhaner i Lillesand?  Av Jo Hjerkinn
Etter en rask gjennomgang av de politiske partiers sentrale program, kan jeg ikke skjønne annet enn at Flørenesplanen helt klart er på linje med de fleste partiers familie- og boligpolitikk.
Les Lillesands-Posten 20.08 side 12

Svar til fastboende i Flørenesområdet  Av ordfører Arne Thomassen
"At det har vært stor motstand og engasjement mot planen er helt sikkert riktig. Utfordringene er at de som er for planen og ikke kjenner alle detaljer sitter i ro, noe som er vanlig i mange situasjoner."
Les Lillesands-Posten 17.08 side 19

Flørenes-utbyggingen – farlig høye boligpriser  Av Christian H. Thommessen
"Prisene som ligger til grunn for kommunedelplanen er 15-30 prosent høyere enn dagens boligpriser i Lillesand. Her skal byen utvides med 35-55 prosent vekst i innbyggertallet. Det er åpenbart en risiko for at slike priser er uoppnåelige for et så stort antall standardboliger som skal bygges meget tett med lang transportavstand til sentrum."     Les Lillesands-Posten 17.08 side 18

Ordfører og undertegnede på tur!  Av Arve Danielsen. tidligere varaordfører KrF
"Etter min oppfatning er det politisk utenkelig og bør heller ikke være noen målsetting å kunne samle et flertall om full utbygging. Konsekvensene og konfliktene viser seg å være for alvorlige og forutsetter investeringer i milliard klassen over et 40-års perspektiv. All respekt for entusiastiske utbyggere, men slik risikokapital finnes ikke!"    Les Lillesands-Posten 17.08 side 18

Ber kommunen avvise Flørenes-planen
Kommunen anmodes om å avvise planforslaget slik det er fremlagt på grunn av vesentlige brudd på overordnede, allmenne interesser som miljø, landskapsverdi, naturverdi, friluftsliv og kulturverdier, skriver Torbjørn Flørenes i sin høringsuttalelse til Lillesand kommune.   Les Lillesands-Posten 17.08 side 12

Chr. Thommesen og Flørenes  Av Ragnar Langfeldt, Gruppeleder Høyre
"Samtidig får jeg en følelse av at debatten fra Thommesens side ønskes flyttet til et nivå med detaljanalyser av kostnader, priser, estimater, kompensasjoner som skal ytes osv, som gjør at han forutsetter at bystyret generelt nærmest skal være kontrollorgan for godheten i private utbyggingsplaner. Det mener jeg er å trekke bystyrets ansvar alt for langt."   Les Lillesands-Posten 17.08 side 6

Over stokk og stein  Petitskribenten Stangeby i Lillesandposten
Jeg stiller meg nøytral til utbyggingen på Flørenes, men leser alle innlegg både for og i mot. Alle har mer eller mindre gode argumenter. Nå er også indrefileten brakt på banen. Flørenes er nå blitt Lillesands indrefilet. Er det rart at både utbyggere og politikere sikler på området. Og de som har hytter og hus der vil jo gjerne ha indrefileten for seg selv.
  Les Lillesands-Posten 17.08 side 2

Ordføreren og Flørenes-utbyggingen Av Fastboende i Flørenesområdet: Hild og Stein N Repstad – Myriam og Vegar Strømman – Pernille Usterud Svendsen – Ragnhild og Bjørn A Solheim – Allis Maria Solheim – Greta Solheim – Sindre Solheim – Mariann Solheim – Cathrine Solheim – Kristoffer Jørgensen – Marit og Thomas Olsen – Ingrid og Sigmund Karlsen – Kristi og Leif Samuelsen – Lorentz O. Abrahamsen – Elisabeth Abrahamsen – Samt medlemmene i hele Ålebekk velforening
"
Arne Thomassen, du savner konstruktive forslag og ikke bare ja/nei. Men problemet er at du har lagt frem en konkret plan og invitert oss til kun å svare ja eller nei i en høringsrunde! Grunnen til den store motstanden til akkurat denne planen er jo mange, slik det har fremgått av artiklene i avisen. Denne konkrete planen vil frata oss store tur og rekreasjonsområder, ødelegge store landskaps- og naturverdier og inneholder en miljøfiendtlig veiløsning som ikke korresponderer med kollektivaksen. Planen virker skremmende stor – for stor for vår by selv om vi skal ha vekst – og de økonomiske forutsetningene for så vel kommunen som utbyggere er det stilt berettigede spørsmål til."   Les Lillesand-Posten 13.08 side 18

Ordførerens kalde føtter for Flørenes? Av ordfører Arne Thomassen
"Og når det gjelder hvilke deler av planen vi tilslutt ender opp med, vil det avhenge av de innspill som kommer innenfor høringsfristen og fagmiljøenes anbefalinger. Her vil også fylkesmannen komme med innspill."   Les Lillesand-Posten 13.08 side 18

Flørenes – et økonomisk tapsprosjekt  Av Christian H. Thommessen
"Plan og Bygningsloven fastslår i paragraf 3-1 tredje ledd og i forarbeidene til bestemmelsene at en planprosess skal være tuftet på realistiske økonomiske forutsetninger. Det er grunn til å sette store spørsmålstegn til om Flørenesplanene er realistiske. Ifølge mine beregninger vil prosjektet neppe kunne gjennomføres fordi det med stor sannsynlighet vil påføre utbyggerne et tap på 250-450 millioner kroner (nåverdi)." Les Lillesands-Posten 13.08 side 17
  
Flørenes som turområde
Av Ragnar Langfeldt, Glad i Lillesands varierte turterreng og gruppeleder i Høyre
Når det gjelder Flørenes, må jeg innrømme at det ikke synes å være det mest tiltrekkende område for å legge lørdags eller søndagsturen. Stiene fra Dyvik og spesielt langs Flørenes er forholdsvis tett gjengrodd, noe som tyder på og det legger en også merke til, at det er forholdsvis få som ferdes i området
Les Lillesands-posten 13.08 side 16

Flørenes-debatten  Av Signe Ann Jørgensen
Jeg og min familie har vært i den priviligerte situasjon at vi i 22 år har hatt flere hundre mål grøntområder nærmest for oss selv. Det hadde vært fristende å ha det slik fortsatt! Men hvorfor skal jeg ikke være positiv til at andre skal få samme muligheten?    Les Lillesands-Posten 13.08 side 16

Vedrørende Flørenes og Grunnesund vel Tilsvar til Jan Chr. Sundt av Kjetil Eikeland
"Likevel har han ikke fått med seg (eller valgt å se bort fra) hovedanliggendet mitt nemlig at en interessegruppe bruker velforeningsformen for å gi den legitimitet. Det mener jeg er å seile under falskt flagg.
Les Lillesands-Posten 13.08 side 6

Til Ordfører Arne Thomassen Av Vegar Strømman, Fastboende på Flørenes
Som tilflytter og opprinnelig «borkis » kan følgende kanskje synes frekt, men jeg lurer på om Ordføreren noensinne har vært på en ordentlig «skautur» på
Flørenes, dypt inn i skogene, mellom bratte høye skrenter og trollske juv, samlet kantareller og lagt soppstuing på stormkjøkken eller lekt gjemsel med ungene? Eller hva med en løpetur på den mest fantastiske skogbunn, naturens egen støtabsorberende «de luxe» utgave, med utfordrende kneiker og sansemotorisk trening for ankler, knær og ryggrad .midt i det som skal bli til et flatt byggefelt.  Les Lillesand-Posten 10.08 side 10
 
Ordførerens kalde føtter  Av Sigrid Grimnes
Det er sikkert ikke bare meg som måtte lese argument nr.5 i artikkelen to ganger. Her står det at: «Vi følger opp en generalplan fra 1979». Jeg håper at ordføreren er alene om å føle trangen til å følge opp politiske vedtak fra 70 årene og sette tilside rikspolitiske retningslinjer for vern av strandsonen.
Les Lillesand-Posten 10.08 side 10

Velforening til besvær
Av Jan Chr. Sundt
Ordfører Thomassen har, så vidt jeg forstår, oppfordret grunneiere med ønske om denne massive utbyggingen, til å organisere seg. Jeg støtter ordførerens forslag og oppfordrer tilhengerne av utbyggingsplanen om å organisere seg for å ivareta og argumentere for sin sak.
Les Lillesand-Posten 10.08 side 6

Alternativer til Flørenes  Lederartikkel i Lillesandposten
"Vi tror det kan bli vanskelig å få flertall for planen uendret, men ser heller ikke for oss noe godt kompromiss, og heller ikke har vi sett noen gode alternativer. Tankespinnet om å bygge langs den tidligere E18 er foreløpig bare et tankespinn, og vi kan garantere at det vil være store utfordringer også i forhold til å angripe områdene vest for byen og ikke minst få en helhetlig strategi ut av mange små prosjekter."
Les Lillesands-Posten 10.08 side 6

Forlanger full markedspris
Kan kommunen garantere at vi som må avgi eiendom får midler til å anskaffe tilsvarende eiendommer? Det er spørsmålet Kirsti Digerud stiller i et brev til Lillesand kommune. Digerud mener Flørenes-planen legger opp til at grunneiere kan berike seg på andre grunneieres bekostning og stiller spørsmål ved moral i planen.
Les Lillesands-Posten 10.08 sidene 1 og 5

Velforening og kupp Av Kjetil Eikeland
Jeg trodde i min enfoldighet at en velforening skulle arbeide for trivsel og felleskap i et område. Denne «velforeningen» har ikke dette formålet men er, slik jeg oppfatter det, en aksjonsgruppe mot utbygging av Flørenesområdet som prøver å gi seg legitimitet ved å kalle seg et vel.  
 
Les
Lillesands-Posten 06.08 side 6 og 17

Vil finne andre Flørenes-løsninger
KrF har programfestet at Fløreneshalvøya skal bygges ut. Samtidig har partiet vedtatt en resolusjon om å bygge ut maksimalt 500 boliger på Flørenes, hovedsakelig i Dyvik-området. – KrF vil aldri gå for planen slik den foreligger, men det kan finnes andre løsninger, sier Hans-Thomas Nicolaisen.
Les Lillesands-Posten 06.08 side 3

Sommer, bom og Flørenes - Ordfører Arne Thomassen, fra ordførerens hjørne i Lillesandposten
"Det er bra for demokratiet at mennesker engasjerer seg tidlig i prosessen. Det at hytteeierne kjemper for sin eiendom er legitimt. Som sagt og skrevet mange ganger er det viktig at vi nå får innspill i høringsfasen. Det som overasket meg på folkemøte i bystyresalen var den enorme motstanden mot noe som helst utvikling på Dyvik/Flørenes og at man ikke forsøkte å komme med konstruktive forslag. Det kommer kanskje i høringsfasen, men mange av oss fastboende ble provosert over at «noen» hytteeiere sier at Lillesand bør     være som den er uten vekst?"
   Les Lillesands-Posten 06.08 sidene 1 og 17

Særinteresser og andre interesser i Flørenes-debatten  Av Thorbjørn Flørenes
"Når det gjelder arealalternativet i Lillesand, har ATP-utvalget i sin innstilling og konsekvensvurdering vurdert Sangereid til et klart bedre alternativ enn Flørenes. Kommunens planavdeling har laget et diskusjonsutkast til bystyret der fortetting av sentrum ble ansett som viktigst, mens Sangereid kom best ut sammenlignet med Flørenes hva gjelder store nye boligområder. Det er et tankekors i denne høringsrunden at de planfaglige vurderinger peker i helt andre retninger enn Flørenes."   Les Lillesands-Posten 03.08 side 20

Prinsippene for Flørenesplanen  Av Otto Randøy, Bystyrerepr. KrF
"Om det blir god boligsosial profil, er vanskelig å si ut fra planen. Det er i stor grad opp til detaljplanlegging såvel som utbyggernes prising, og den er ikke upåvirket av deres kostnader. Totalt sett tror jeg vi må anta at det boligsosiale ikke blir det letteste å få på plass."
Les Lillesands-Posten 03.08 side 20

Utbygger må betale
Lillesands-Posten skrev fredag at dersom eiendommer må innløses i forbindelse med realisering av Flørenesplanen, så vil det koste Lillesand kommune dyrt. Dette er ikke riktig. Ordfører Arne Thomassen og leder av Lillesand Høyre, Magne Nikolaisen, ønsker å understreke at det er utbygger som må bære alle kostnader.  Les Lillesands-Posten 03.08 side 16

Hytteeierne vil slåss til siste slutt
Leder i Thingsakerfjorden Hyttevel, Torstein Bore, er svært overrasket over at Lillesand kommune vil bygge ut i et område med så store naturverdier. – Dette er et fantastisk naturområde med stort biologisk mangfold og flott turterreng. Jeg går tur her med hunden daglig, og Fløresteinen er unik. En vil ikke klare å opprettholde turstiene etter utbygging. Jeg tror alle innser det, sier Bore.  
Les Lillesands-Posten 03.08 side 16 og 17

Engasjert og provosert Intervju med hytteeier Jan Sundt
"Jeg var i kontakt med Arne Thomassen (ordføreren) to uker i forkant av møtet og spurte om vi kunne få en politiker som var for planen og en som var mot, men fikk da til svar at det ikke var mulig fordi politikerne ikke hadde tatt stilling. Men rett før møtet fikk jeg beskjed fra Arne om at han hadde bestemt seg og at vi måtte tillate forberedte innlegg."– Jeg håper at naturverdiene og friluftslivet vinner, men både for oss som er opptatt av det, grunneiere som vil bygge og de som frykter for at eiendommene deres skal eksproprieres er det viktig å få en avklaring, mener Sundt, som ikke ser for seg noe opplagt kompromiss.
Les Lillesands-Posten 03.08 side 16 og 17

– Liten gjennomslagskraft
Om facebookaksjonen: Noen av disse gruppene har nådd rundt et halvt tusen medlemmer, og dermed er det aktuelt å spørre om de har gjennomslagskraft nok til å påvirke de som bestemmer utfallet av sakene. Nei, mener Petter Natanael Toldnæs.(V)  Les Lillesands-Posten 03.08 side 13

Facebook-grupper mot Flørenesplaner
Det er Brage Simonsen og Miriam Røe som står i spissen for de to aksjonsgruppene på Facebook.
Les Lillesands-Posten 30.07 Sidene 10 og 11  ( Her er lenke til Facebooksiden )  (Den andre fjesboksiden)

Flørenes-møtet Av Karen Rikstad
"Det kan ikke være tvil om at en utbyggingssak som berører lokalsamfunn (fastboende og hytteeiere) sterkt, må kunne være fullt legitim for belysning og debatt i et Vel."  Les Lillesand-Posten 30.07 Side 2

Hva jeg gjerne ville ha sagt i bystyresalen Av Hild Lisbeth Repstad
"Jeg for min del hører til de som ikke tør reise seg i en så stor forsamling.  Planen som er ute til høring er for meg skremmende lesning. En kolossal utbygging! Jeg forstår ikke at det er mulig å rasere dette unike området! For oss som lever i dag, for de som kommer etter oss. Det må ikke skje at motorsagene skal dure, tunge maskiner rulle innover, boregeitene jobbe seg nedover, for så at dynamitten skal fylles i og salvene runge! De vakre furuene, de flotte kuperte heiene vil stå helt hjelpeløse mot en slik overmakt! Fullstendig hjelpeløse! Jeg vil være tilbøyelig til å kalle det hele en voldtekt av naturen.
Les Lillesands-Posten 30.07 Side 2

Millionverdier må innløses
Seks fritidseiendommer må innløses dersom utbyggingen på Flørenes vedtas i sin helhet. Dette vil koste Lillesand kommune dyrt. Les Lillesands-Posten 30.07 Sidene 1, 10 og 11

Har ikke konkludert - Arbeiderpartiet kan sitte med nøkkelen i Flørenes-saken
Jeg har ikke konkludert selv. Jeg er fortsatt åpen og ser både mye positivt og mye negativt ved planen. Dersom en snakker om å videreutvikle sentrum, så ser jeg at det å få med Kvivigodden vil vitalisere sentrum, men det er store naturinngrep som vil bli gjort. Men uansett hvor man bygger ut i Lillesand , bortsett fra fortetting i sentrum, må en inn i flotte naturområder, sier Leif Vagle. Les Lillesands-Posten 27.07 side 3

Tøffe tak om Flørenes-plan
"Frontene var steile og temperaturen høy da Flørenes og Grunnesund Vel onsdag inviterte til åpent møte om Flørenes-utbyggingen. - Blant hytteeierne som var i flertall i den mer enn fullsatte bystyresalen, kom mange med kraftige utfall mot utbyggingsplanene, og mange var opptatt av det økonomiske aspektet i planen. Hytteeier Bjørg Ager-Hanssen stilte spørsmål om Lillesand kommune ved administrasjonen har gjort noen analyse av utbyggerne med hensyn til finansiell soliditet.  Les Lillesands-Posten 23.07 sidene 1,11 og 12

Ja til Flørenes-planen
"Hovedspørsmålet blir om hovedutviklingen av Lillesand skal skje på Flørenes eller på Kjerlingland. De to er hovedalternativene, men det kan selvsagt også bygges andre steder i Lillesand, sa Kristen Steindal (Sp) under behandlingen i formannskapet onsdag. I mange av partiene er det stor skepsis til utbygging på Flørenes, men både i planutvalg og formannskap ble det enstemmig vedtatt å legge kommunedelplanen ut til høring". Les Lillesands-Posten 11.06 side 23

Engelshei og Flørenes Av Tore Bentzen
"For eksempel antydes det at på Kvivikodden alene skal det bygges over 600 boenheter. I tillegg skal det bygges en 17 meter brei vei. Hvordan kan noen forestille seg at det blir plass til dette uten flatsprengning og rasering av nåværende terreng? Flørenes, i motsetning til Engelshei, hører til et av våre mest brukte friområder, med en lang og vakker strandlinje, kupert topografi, flotte utsiktspunkter og spennende, gammel skog. Bevaring av dette vil være i pakt med fremtiden."  Les Lillesands-Posten 11.06 side 6

Engelshei og Flørenes Av Tor Audun Danielsen
"Tore Bentzen har i Lillesandsposten tirsdag 1. juni et viktig innlegg om hvordan Engelshei er blitt et utbyggingsområde hvor all opprinnelig natur er ødelagt, og fremstår som et månelandskap. Hans bekymring deles nok av de fleste politikere, og problemstillingen har vært tatt opp med jevne mellomrom. Det som forundrer meg er imidlertid at Bentzen automatisk forutsetter at utbygging på Flørenes vil foregå på samme måten (og derfor må denne utbyggingen ikke komme).
Les Lillesands-Posten 08.06 side 6

Anbefaler omfattende Flørenes-høring
"Flørenes-saken bidrar ifølge administrasjonen til å reise spørsmål knyttet til tettstedsutvikling og sosial infrastruktur, og kanskje spesielt skolestruktur. Konsekvensutredningen har ikke belyst disse forholdene i tilstrekkelig grad til at de fremstår klart, og det vil være en utfordring å håndtere disse spørsmålene i videre kommuneplanlegging."
Les Lillesands-Posten 04.06 sidene 18 og 19

Mareritt i månelandskap Av Tore Bentzen
"Kan ikke våre folkevalgte vedta retningslinjer slik at utbygger må ta hensyn til verdier utover de rent profittstyrte?"
Les Lillesands-Posten 01.06 side 6

Uttalelser fra årsmøtet i Lillesand Arbeiderparti
"Det er svært vanskelig å ta stilling så lenge fakta ikke foreligger og så mye følelser og synsing preger innspillene. Dessuten ønsker vi også vurdert andre potensielle utbyggingsområder i området Lillesand - Grimstad grense."  
Les Lillesands-Posten 19.03 side 14

Kommunen svarer om Flørenes
"Et av spørsmålene var om kommunen kan garantere at grunneiere som utsettes for ekspropriasjon får en erstatning som gjør det mulig å skaffe seg en eiendom med tilsvarende kvaliteter og markedsverdi som den de mister"  Les Lillesands-Posten 12.02 side 13

Litt til slutt fra Hild Av Hild L.Repstad
"Jeg går hjemover med fornyet energi, proppfull av synsinntrykk og med ro i sjelen! I visshet om at ingen med vett og forstand, noen gang kan ta fra oss dette rike naturområdet vi alle har fått i gave! GOD TURHELG!"  Les Lillesands-Posten 12.02 side 6

Flørenes uavklart i Venstre For Lillesand Venstre, Alexander Iversen, styremedlem, Solveig Botnen Eide, styremedlem, Atle Slotnes, styremedlem, Anne-Marie Voje Steen, styremedlem, Signe Idsøe Røed, vara, Petter N. Toldnæs, leder
"I motsetning til andre partier som konkluderer før planen er lagt fram, vil vi vente og se til vi faktisk har noe å ta stilling til."
Les Lillesands-Posten 12.02 side 6
  
Fraspark fra Frustrerte Flørenesfruer Av Marit Røe, Hild L. Repstad, Pernille Usterud Svendsen og Myriam Strømman
"
Den helsemessige og også irrasjonelle faktor som trivsel er, kan ikke måles i penger og profitt! Vi oppfordrer Lillesands befolkning til virkelig å utforske området, til å se selv hva vi står i fare for å miste. Kom og nyt skjønnheten og stillheten som er allemannseie!" Les Lillesands-Posten 12.02 side 6

Ikke ta fra oss turområde på Fløreneshalvøya Hilsen en naturelskende men bevegelseshemma John Gustav Johansen
"Behold området som det er, er min bønn, et område som er umistelig for alle her i Lillesand, bortsett fra de som går inn for utbygging og kan tjene penger på det. For mange betyr penger alt."
Les Lillesands-Posten 09.02 side 20

Flørenes og Saltviga Av Erik Duncan
" Tilgangen til sjøen var en del av det gode liv i Lillesand. Slik er det ikke i dag. Attraktive områder har i økende grad blitt nedbygd, med de folkevalgtes direkte eller indirekte velsignelse. Dette kalles «utvikling» i bedre selskap." "Hva ønsker kommunen å oppnå for mannen i gata ved å legge sine siste indrefiléter ytterligere under knivseggen?"
Les Lillesands-Posten 09.02 side 20

Danielsens Venstresolo» Av Gabriel F.Knudsen
"Men der er mer Venstres varaordfører kaster over bord, for: «Venstre respekterer de rammevilkår naturen setter fordi naturen er selve fundamentet for menneskenes liv og virke. Flora og fauna må bevares.» Eller, «Regulerte friområder må ikke omreguleres til andre formål uten at helt spesielle grunner tilsier det. Venstre støtter en miljøvennlig utvikling av turløyper.» Dessuten heter det: «Kommunen bør også legge til rette for bebyggelse borte fra kysten." 
Les Lillesands-Posten 09.02 side 20

«Tor Audun Danielsens bekjennelse» Av Sigrid Grimnes
"Det er oppsiktsvekkende at «miljøpartiet» Venstre i Lillesand med åpne øyne vil gå inn for slike ødeleggelser."
Les Lillesands-Posten 09.02 side 6

Forutintatte holdninger i KrF Av Jo Hjerkinn
"Selv om det vil påføre kommunen ekstra kostnader, mener jeg at det er fair å be administrasjonen og Rambøll å gjøre den samme flotte jobben med alternative utbygginger i Høvåg og langs gamle E-18 som de har gjort med Flørenes. Da vil vi få et rettferdig sammenligningsgrunnlag før avgjørelsen taes. Vi grunneiere på Flørenes tåler å tape en rettferdig kamp." 
Les Lillesands-Posten 05.02 side 8

Høyre og Flørenes Av Ivar Danielsen, varaordfører, Venstre
"Fritidsboligeiernes nåværende situasjon er resultatet av forgjengernes eller egne lovlige og fornuftige disposisjoner. Planlegging av et samfunns videre utvikling støter noen ganger an mot enkeltindividers grunnleggende interesser. Når det gis et planoppdrag bør man i forkant vurdere om slik konflikt kan oppstå."
Les Lillesands-Posten 05.02 side 8

Flørenes som turområde Av Tor Audun Danielsen, varaordfører, Venstre
"Konsulentens forslag om 2500 boliger ser jeg kun som en antydning av potensialet, ikke fasiten. Imidlertid kan vi, uansett, ikke planlegge for 30-40 år fremover uten å måtte nedprioritere noe."
Les Lillesands-Posten 05.02 side 8

Legg utbyggingsplanene for Fløreneshalvøya død. Av Wenche Ødegaard
"På bakgrunn av disse truende naturødeleggelser, er det ikke rart at befolkningen engasjerer seg. I Lillesands-Postens uoffisielle avstemning viste det seg at hele 80 % av de som svarte, var imot utbygging på Fløreneshalvøya."
Les Lillesands-Posten 02.02 side 14

Flørenesutbyggingen må ses i et langt perspektiv Av Kristian Sundtoft
"Den historiske dom over politiske beslutninger er alltid nådeløs. En historisk dom over en politisk beslutning om å droppe Flørenesprosjektet før alt er utredet kjenner vel ingen følgene av i dag?"

Les Lillesands-Posten 02.02 side 6

Flørenesplanen til besvær Av Bjørn Hagen, Megler.
"Etter hvert tok antall boenheter helt av, og ble etter min faglige vurdering, et komplett urealistisk prosjekt på Fløreneshalvøya. Hvem skulle finansiere et så stort antall i et 40 års perspektiv?"
Les Lillesands-Posten 29.01 side 19
  

Utbygging av Fløreneshalvøya
Av Jo Hjerkinn, Flørenes
"Kommunen har bestemt at dersom det skal bygges på Flørenes, så blir det for den jevne innbygger. Utbyggerne i samarbeid med grunneieren er de som best kan vurdere økonomien i en utbygging."
Les Lillesands-Posten 29.01 side 19

"Taler varmt for Flørenes" Av L.O.Abrahamsen
"Tar en for seg en rask vurdering av de mange leserinnleggene skulle det ikke være vanskelig å se hvilken retning folkemeningen peker i." 
Les Lillesands-Posten 29.01 side 18

Om Flørenesplanen og videre fremdrift Av Ordfører Arne Thomassen
"Vi starter ikke utbygging i dette området uten at dette er vel gjennomtenkt og innarbeidet i ny kommuneplan og sett opp mot andre områder."
 Les Lillesands-Posten 29.01 side 16

Flørenes-utbygging er en blindvei Av Gabriel F.Knudsen
"Denne bymarka må tas vare på for både barn og barnebarn og barnebarns barn. Bare da kan kommunen beholde de kvaliteter vi så ofte annonserer at den har. Vi skal da ikke sage av den greina vi sitter på."
Les Lillesands-Posten 29.01 side 16

500 Flørenes-boliger
Lillesand KrF har vedtatt en resolusjon om å bygge maksimalt 500 boliger på Flørenes, hovedsakelig i Dyvik-området.
Les Lillesands-Posten 29.01 side 3

Om by- og miljørasering Av Eyvind C.Krogh
"Til alt overmål er Lillesand så heldig at de har store områder vestover som kan bebygges og hvor infrastrukturen allerede er utbygget, med den kjempefordelen dette må være rent økonomisk."
Les Lillesands-Posten 26.01 side 17

Synsing om Flørenes Av Eldbjørg Løvvold
"Jeg velger å støtte meg til Skanskas tro på prosjektet. Skanska er ett av landets ledende entreprenørselskaper og har en verdensomspennende virksomhet. Les Lillesands-Posten 26.01 side 17

Vil ikke behandle Flørenes separat
Arbeiderpartiet mener det er uheldig å behandle Flørenesplanen separat. Partiet foreslår i et leserinnlegg at planen behandles i forbindelse med rullering av kommuneplanen og at referansegruppa for Flørenes legges ned.
Les Lillesands-Posten 26.01 sidene 1 og 15

Thommessen reagerer på Flørenes-uttalelser
Det som savnes i debatten om Flørenes, er vel faktisk at noen står frem i det offentlige rom, fronter planen og forklarer oss hvilke fordeler for Lillesand kommune og innbyggere de ser med planen. Slike innspill har til nå vært fraværende, påpeker Thommessen, som er en av mange som har frontet motstanden mot utbyggingsplanene.  Les Lillesands-Posten 19.01 side 9

Hva vil kommunen tilby grunneierne?
Vil Lillesand kommune garantere at grunneiere som utsettes for ekspropriasjon får en erstatning som gjør det mulig å skaffe seg en eiendom med tilsvarende kvaliteter og markedsverdi som den de mister?
Les Lillesands-Posten 19.01 side 9

Tenkepause om Flørenes?  Lederartikkel
Rambøll har hatt rimelig frie tøyler når man har utarbeidet sitt forslag til en omfattende kommunedelplan for Fløreneshalvøya. Da bystyret i forrige runde ga klarsignal for å gå videre med full speed ble det antydet 1.000 nye boenheter. Dette skremte bare tre av bystyrets 29 medlemmer, men vi registrerer at holdningen er i ferd med å bli noe mer kritisk etter at planene har vokst ytterligere og det nå snakkes om 2.600 boliger.
Les Lillesands-Posten 19.01 side 6

Hvorfor Flørenes?
Av Jo Hjerkinn
Forutsetningen for at byen skal være interessant, spennende, harmonisk og trygg, er at det er folk der til å utvikle liv og mangfold slik at vi får et bærekraftig og utviklingsdyktig sentrum. Vi ønsker et levende sentrum og det er derfor viktig at de strategiske grep vi tar tjener Lillesand som by.  
Les Lillesands-Posten 19.01 side 6

Massiv Flørenesmotstand
Engasjementet rundt utbyggingsplanene på Flørenes er enormt. Det viser mengden debattinnlegg og ikke minst antallet som har svart på Lillesands-Postens spørsmål på lp.no. Hele 621 personer har deltatt i den uhøytidelige meningsmålingen der et soleklart flertall ikke ønsker at Lillesand kommune skal gå videre med   Flørenes-planen.  Les Lillesands-Posten 19.01 side 5

Flørenes-utbyggingen   Otto Randøy, Uavhengig bystyrerepresentant
Så min konklusjon er klar: jeg synes vi skal skrinlegge de store Flørenes-tankene nå. Bare biter nærmest Tingsaker kan beholdes. Og jeg mener vi bør få satt denne konklusjonen rimelig raskt, slik at kommuneplanrulleringen som har startet, kan få med i mesteparten av prosessen sin at det er andre steder enn Flørenes vi skal satse på når det gjelder boligutbygging.   Les Lillesands-Posten 08.01 side 8

Våkn opp!
Av S.Palm
Man trenger ikke har spesielt god hukommelse for å få frysninger av å tenke på våre politikeres håndtering
av utbyggingsprosjekter, kan jo for eksempel nevne skolebygging og parkeringshus, så nærmer vi oss vel 10 millioner i «ekstra» utgifter bare her på grunn av dårlig prosjektstyring, på toppen av dette kommer andre overskridelser til skoleutbygning. Nå skal de altså dra oss ut i et gigantisk prosjekt som man ikke kommer seg ut av med en liten tur til forliksrådet, det vil stå store aktører og mye penger bak for å realisere et slikt prosjekt. 
Les Lillesands-Posten 29.12.2009 side 6

Hytteeiendommer i Flørenesplanen
Av Tor Audun Danielsen, Venstre
Fra kommunens side er målsetningen med en ev. plan at noen eiendommer innløses slik at absolutt alle, både gamle og tilflyttede lillesandere, i sentrum og i eventuelt nye boligfelt, kan ha glede av noen av disse perlene.
Les Lillesands-Posten 15.12.2009 side 16

Planer om boligbygging på Fløreneshalvøya 
For Lillesand og Omegn Turistforening, Tor M. Bakke, leder
En slik omfattende utbygging vil være en formidabel utfordring i forhold til ivaretakelse av et spesielt kystlandskap med store natur- og friluftsinteresser på stedet. Vi forutsetter derfor at forannevnte
interesser i området vil bli viet stor oppmerksom og således utgjøre en sentral del i det programmet som
skal danne grunnlag for konsekvensutredningen.  
Les Lillesands-Posten 11.12.2009 side 6
 
Hvem er hytteeierne på Kråkodden/Kvivigodden?  Av Kirsti Digerud, hytteeier
Hvem er så disse hytteeierne som har nærhet i øst til Lillesand by? Det kan herske en oppfatning om at vi er noen meget velstående familier som primært kommer utenbys fra og som har kjøpt seg inn i de senere år. Det er så absolutt ikke tilfellet. Majoriteten av oss har vanlige jobber med vanlig inntekt, og vi sitter med enkle hytter som har gått i arv. 
Les Lillesands-Posten 11.12.2009 side 6

Ap inviterer til Flørenes-debatt
Målsettingen med torsdagens møte er at Flørenesplanen både skal presenteres og debatteres. Espen Hovde fra planavdelingen i Lillesand kommune kommer samt Halvor Nes fra Rambøll. Arbeiderpartiet
har også invitert Skanska som representerer en gruppering av grunneierne i Flørenes-området.
Les Lillesands-Posten 8.12.2009 side 2

Evig eies kun det tapte... Noen tanker om det vi holder på å miste  Av L.O. Abrahamsen
Alle motforestillinger om Flørenes-planene er ikke av kranglevorenhet, men syn og tanker om rasering av et verneverdig område og gjennomføring av en 17 meter bred vei som vi ikke kjenner bruken av på dette tidspunkt. I tillegg legges det opp til en forbindelse til sentrum som vil bli to-tre ganger så lang som nåværende, med forbindelse Flørenes – om Dyvik med økt forurensning.
Les Lillesands-Posten 4.12.2009 side 6

Rasering av turterreng - Stopp utbyggingsplanene rundt Fløresteinen!   Av Berit Haugh
Nasjonale retningslinjer for bygging i strandsonen gjelder tydeligvis ikke for Lillesand. Bygging i 100- metersbeltet er sterkt ønsket på tvers av overordnede myndigheters prioriteringer.
Les Lillesands-Posten 4.12.2009 side 6

Krever konsekvens-utredning
Uttalelse enstemmig vedtatt av Lillesand SVs styre: Lillesand SV mener at planen for utbygging med 2.600 boliger på Fløreneshalvøya krever en grundig samfunnsmessig analyse.
  
Les Lillesands-Posten 27.11.2009 side 20

Stopp utbygningsplanene for Fløreneshalvøya  Av Gunhild M. Mælandsmo Ivrig bruker av Flørenesskogen
Fløresteinen som alltid har vært et svært populært turmål hadde i fjor hele 2559 personer på toppen. Blir utbyggingen realisert, vil denne naturjuvelen for alltid bli ødelagt. Hvis det er slik at Lillesand i de neste 40 årene skal doble innbyggertallet burde nettopp Fløreneshalvøya med sitt gamle kulturlandskap og uberørte naturlandskap bevares i sin helhet som rekreasjonsområde for den voksende befolkning.
Les Lillesands-Posten 27.11.2009 side 20

Tanker omkring utbyggingen på Flørenes 
Av Thomas Thomassen, PhD
Dette er så stort at kommunen må tenke på alle kommunale tillegg som må komme, for å få en helhet i saken. Det er ikke bare å lage en plan som vist, da en slik plan må vise alle konsekvenser som følger med for en helhet, hvis noen skal gjøre dette.  Les Lillesands-Posten 27.11.2009 side 20

Legg Flørenes-planene på is
Av Jan G.Langfeld
Politikerne burde for lengst ha lagt Flørenes-planene på is. Penger og arbeidskapasitet må brukes til det nødvendigste! Nå må Lillesand kommunes økonomi konsolideres. Først når dette er gjort og kommunen har en økonomi som kan tåle en ny nedgangskonjunktur, kan man tenke på ytterligere ekspansjon.
Les Lillesands-Posten 24.11.2009 side 6

Flørenesutbyggingen - før vedtak
Av Tore bentzen
Flørenes har riktignok lagt inne i kommuneplanen lenge, men uten at det har blitt gjort noen bredere samfunnsmessig analyse av følgene av en slik utbygging. Rekkefølgen må være omvendt. Først rullering av kommuneplanen med de konsekvenser utbyggingen vil få for hele kommunen. Dernest et ja eller nei til utbygging av Fløreneshalvøya.  
Les Lillesands-Posten 20.11.2009 side 18

En forstemmende opplevelse
Av Torstein Bore
Alle gode ledere hadde hjulpet sine underordnede slik at de ikke avslørte sin manglende kompetanse om økonomiske beregninger i full offentlighet. Eller mangler også konsulentens overordnede kunnskaper om forskjell på avkastningskrav på en risikofri og en meget risikofylt investering?
Les Lillesands-Posten 20.11.2009 side 18

Flørenes-planen
Av Christian Thommesen
Det finnes i dag ca 3.500 boliger i Lillesand. Flørenesplanene alene vil innebære en økning på ca 70%..
Legger vi til de 30% kommunen ønsker å bygge andre steder i byen, så har vi her en plan for en rask fordobling av antall boliger i Lillesand. Og fordobling av antall innbyggere, biler, skolebarn, barnehagebarn,
eldre, sosialklienter, båteiere.  
Les Lillesands-Posten 20.11.2009 side 6

Lillesand kommune legger opp til høyeste grad av konflikt!
Av Sigrid Grimnes
Flesteparten av fritidseiendommene rundt Tingsakerfjorden eies av folk med lokal tilknytning og har vært i familienes eie i flere generasjoner. Disse eiendommene synes Lillesand kommune det er greit å overlate til utbygningsinteresser på Fløreneshalvøya slik at boligprosjektene deres skal bli mer attraktive.
Les Lillesands-Posten 17.11.2009 side 7

Lønnsom plan for Flørenes
Fredag ble forslaget til kommunedelplan for Flørenes presentert for grunneiere på rådhuset i Lillesand.
Forutsetningene for planen er at det skal bygges ut cirka 70 boliger i året gjennom 37 år. Utnyttelsesgraden
beregnes til 3,78 og totalt utbygd bruttoareal blir 240.000 kvadratmeter.
Les Lillesands-Posten 17.11.2009 side 7

Flørenes  Lederartikkel Lillesands-Posten
Økonomien i prosjektet er fortsatt noe usikker, og vi konstaterer at det er mange måter å regne kostnader og lønnsomhet på. Det er imidlertid en underordnet problemstilling for politikerne, selv om det selvfølgelig ikke har mye hensikt å vedta en plan som ingen vil sette ut i livet. 
Les Lillesands-Posten 17.11.2009 side 6
  
Opptil 2600 boliger på Flørenes
Lillesand står foran en gigantisk utbygging på Fløreneshalvøya – om planene blir gjennomført.
Les Fædrelandsvennen 14.11.2009  side 6 og 7