ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen

 
PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

      
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse

Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 


 

 

   
UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATIKVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITET
PROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

    
Ressursbank for stedet

Vi samler erfaringer fra ressurspersoner og aktivister som har hatt særlig interesse for stedsutvikling. Vi søker i disse dager
midler til å gjennomføre et utviklingsarbeide.
 
Det skal legges vekt på å tilpasse stoffet
til praktisk bruk for lokalt engasjerte mennesker og organisasjoner som velforeninger o.l.
  
Erfaringer og strategier vil bli publisert på disse nettsidene. Det vil også etterhvert bli
gitt ut en faktasamling i bokformat.
 
Videre vil ressurspersonene være tilgjengelig for kurs, foredrag og konsulenttjenester.


Motivasjon for erfaringsbanken:

Over hele landet planlegges og bygges det med stadig minkende respekt for stedenes eldre karakter og for menneskelig målestokk.
Noe av grunnen til dette er at
lokalsamfunnene i for liten grad har definert premisser for stedsutvikling.

I reguleringsbestemmelser finnes som oftest få, om ingen, retningslinjer som sikrer at man virkelig får de stedskvaliteter man ønsker.

Trusselen om risiko for å miste næring og arbeidsplasser dersom man ikke får bygge, lammer både lokalpolitikere og beboere
som ønsker at det er stedets kulturhistoriske orden som skal danne grunnlag for utformingen av det nye - ikke omvendt.  

Man kan definere bygninger og miljøer i byplaner uavhengig av hvilke funksjoner
disse skal ha. 
Politikerne bør kunne planlegge for vern
av et steds karakter gjennom bestemmelser som hegner om etablerte kvaliteter i bebyggelsens preg, skala, materialbruk og flerfunksjonalitet.

Allgrønn får stadig henvendelser fra bekymrede mennesker over hele landet
som trenger hjelp til å møte det de føler er truende utbygginger som i liten grad ivaretar etablerte stedsmiljøer.

Altfor ofte er politikere og forvaltning i styrt
av utbyggere som alene definerer premisser for stedsutvikling. Det blir dessverre rått parti overfor lokalt engasjerte som dessverre ikke har den nødvendige faglige kompetanse til å møte kompliserte reguleringsprosesser
og byggesaker, og som hvis engasjement er basert på frivillighet og uten noen form for godtgjørelse.

   
Aksjonisthjelp til alle
 

Å delta i samfunnsdebatten krever også generelle innsikter som man kan nyttiggjøre seg.
 
Prosjektet www.tilstede.org samler erfaringer fra  mange arenaer og samler virkemidler i en nyttig sjekkliste.

Meningen er også her å gjøre stoffet tilgjengelig for alle.

Sidene er allerede oppe og det er mulig å hente noen strategiske strukturer for eget engasjement.

Vi leter også her etter samarbeidspartnere og finansiering av en videreutvikling.


Motivasjon for aksjonisthjelpen:

Tilstede i samfunnet...
- er et konsept som skal få deg, din organisasjon og din aksjonsgruppe bedre rustet til å engasjere deg i kampen for fellesskapets verdier.

Tilstede er et inspirerende verktøy for deg som ikke lenger vil sitte og se på at du blir overkjørt av beslutningstakere med helt andre interesser enn deg selv.

Vi samler inn, dokumenterer, systematiserer og formidler erfaringene til mennesker som har engasjert seg mot alle odds, og tapt eller vunnet.

Ved hjelp av en håndbok, en DVD-film, internettsiden, kurset og spillet som skal forberede entusiastene på hva som venter dem der ute blant drevne byråkrater, politikere, og andre beslutningstakere.  

Samfunnet vårt trenger ildsjeler.
Både entreprenørskap og folkelig politisk engasjement hviler på en viss grad naiv idealisme. Vi velger med dette prosjektet å la stempelet ”naiv idealist” bli en hedersbetegnelse for alle dem som fortsatt tror at forandring er mulig.

Makt må alltid holdes i balanse.
Det er en forutsetning for demokratiet at mange engasjerer seg i de små og store sakene som til sammen avgjør samfunnsutviklingen – lokalt, så vel som nasjonalt og internasjonalt.

De representative politiske organene trenger et folkelig korrektiv. Altfor ofte forsvinner hensynet til helhet og sammenheng i kortsiktig ”realpolitikk”.

Ofte er politikere og byråkrater i mer eller mindre åpne allianser med særinteresser som ønsker å fremme sine egne, snevre mål. Da trenger samfunnet konstruktiv aksjonisme.