Aktuell Plansmie - Årnes i Åfjord / uke 37 / 2009

GJENNOMFØRTE
PLANSMIER
2004 - 2016PLANSMIE I ÅSA
Mai 2016

 PLANSMIE I AURE
JUNI 2014PLANSMIA FOR
RAKKESTAD SENTRUM
JANUAR-FEBRUAR 2011:
  

 
PLANSMIA FOR HASSELVIKA
I RISSA KOMMUNE
NOVEMBER 2010:PLANSMIA FOR
EVJE SENTRUM
JANUAR 2010

PLANSMIA FOR
ÅRNES I ÅFJORD
SEPTEMBER 2009
Les om Plansmia i Åfjord i September 2010

PLANSMIA FOR BROKELANDSHEIA
I GJERSTAD -
MARS 2009
Les om Plansmia på Brokelandsheia i Mars 2009

 

Plansmia for
Filipstad -
2012


Plansmie for
Hollenderkvartalet
i Oslo -
2008
 
Plansmie for
Bjørvika i Oslo -
2008
   
Plansmie for
Majorstuen Stasjon
i Oslo -
2004

 
 
Plansmieteamene
har vært ledet av:
 
Siv.Ark. Arne Sødal
Tlf: 922 98 996
arnsoeda@online.no

Audun Engh 
Tlf: 926 22 626
audun.engh@gmail.com 
 
Erling Okkenhaug
Tlf: 920 92 522
erling@okkenhaug.com

 

 

 

      
Last ned rapporten: Årnes - Landsbyen mellom elveneLast ned rapporten fra plansmia
i Åfjord kommune
Årnes - Landsbyen mellom elvene 6,7 MB / PDF

Åfjord om to år
Om utviklingen videre Fosnafolket - 30.10 PDF

Les artikkel om plansmia i Arkitektnytt
Last ned
   
INTERNASJONALT RY
Plansmiearbedet ble presentert i Bologna, Italia  Les fra Fosnafolket 29.09
  
Rungende JA til landsby
Reportasje i Fosnafolket 15.sept
 
Jubel på folkemøte
Med en skog av opprakte hender ble den nysmidde planen for landsbyen mellom elvene godkjent.
Les fra Fosnafolket 10.sept   Fra papirutgaven
  

Plansmia er i gang
Les fra Adresseavisen 7. sept

Mangfold i plansmia
Med blyanter og skisseblokker fordyper arkitekter og arkitektstudenter fra Kina, India, Australia, Italia, Romania, England og Norge seg i oppgaven.
Les fra Fosna-folket 9.sept

"At en eiendomsbesitter bestiller en demokratisk prosess for å utvikle eiendommen sin er helt nytt i Norge."
Les fra sidene til Åfjord Næringsforening


Les noen av innspillene fra Åfjord-folket

 

Tett program hele uken
Her kan du laste ned detaljert program
for alle plansmiedagene (PDF)

Oppslag i Fosnafolket 1.sept.

Klikk for å lese som PDF

Om plansmia på nettstedet til
"Kysten er klar"


Klikk for å lese oppslaget


Oppslag i Fosnafolket   21.08.2009
Klikk for større gjengivelse

Blanke ark og gode idéer til plansmia:
Last ned og print ut - tegn dine idéer - bruk fantasien...

Alle er invitert til å komme med innspill. Her kan du også laste ned og skrive ut et oversiktskart over planområdet med eksisterende bebyggelse og fritt tegne dine innspill til løsninger.

Hvordan vil du ha det på Årnes?      
     Tettstedet Årnes i Åfjord Kommune, Fosen i Sør-Trøndelag

Klikk for å laste ned brosjyren om plansmia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Last ned denne invitasjonen (PDF)

 
P R O G R A M
(Grønn skrift: Publikum er invitert.)
 
Dag 1 - Mandag 7. september - 09

09.00 – 17.00: Fagteamet som skal jobbe heltid etableres. Befaringer. Gjennomgang av foreliggende materiale og planer. Møter med lokale aktører. Forberedelse til åpent kveldsmøte.

18.00 – 19.00: Første møte i Styringsgruppen.

*19.00 – 21.00: Offentlig møte med presentasjon av prosjektets målsettinger og foreløpige ideer. Åpen debatt med forslag fra publikum.

Dag 2 - tirsdag 8. september - 09

*09.00 – 17.00: Åpent hus for publikum hele dagen. Fagteamet starter arbeidet med å systematisere og evaluere foreliggende forslag og innspill fra folkemøtet. Befaringer. Møter med lokale ressurspersoner fra kommunal administrasjon, folkevalgte, grunneiere, næringsliv, foreninger med flere.

18.00 – 20.00: Møte i styringsgruppen med prioriteringer av løsninger

Dag 3 - Onsdag 9. september - 09

*09.00 – 17.00: Åpent hus for publikum hele dagen. Fagteamet tegner ut første forslag til plan.

Møter med aktører.

17.00 – 19.00: Møte i styringsgruppen for evaluering, justering og godkjenning av første forslag. Styringsgruppen inviterer også andre ressurspersoner og aktører som har kommet med forslag til å delta i debatten, før styringsgruppen konkluderer.

Dag 4 - torsdag 10. september - 09

09.00 – 17.00: Fagteamet fullfører planen, beskrivelsen og powerpointpresentasjon. Nødvendige konsultasjoner vedrørende uavklarte forhold. Evt. møter med pressen. Ellers begrenset offentlig deltakelse.

17.00 – 18.30: Møte i styringsgruppen med vedtak av endelig plan og forberedelse til kveldsmøtet.

*19.00 – 21.00: Offentlig møte med presentasjon av planen og debatt. Forsamlingen inviteres til å stemme om de støtter planen.

(Endringer i programmet kan forekomme.)

”Landsbyer er menneskehetens eldste og mest varige sosiale institusjon.”
Richard Critchfield  ( Amerikansk antropolog )

Geir Tinnen, representant for utbyggerne i Åfjord besøkte plansmia på Brokelandsheia i Gjerstad Kommune i Aust-Agder i mars og ble inspirert til benytte en lik prosess for Årnes.
 
 

 


SISTE - Åfjord presenterer plansmieresultatet på Reiselivsmessa i Lillestrøm:

I Åfjordguiden for 2010 som deles ut på messa er Landsbyen mellom elvene presentert på en hel side. Hotellvert Paul Høiskar og kokk Harry Brattgjerd er glade ambassadører.
     

det
ÅRNES i Åfjord!
  
Les fyldig reportasje fra hele plansmia på "Kysten er klar"  

Se en bildefortelling fra dagene

    
Se 3D-illustrasjonene i rapporten
Men merk deg at dette kun viser volumene. Bygningene skal brytes opp i små enheter som sikrer mangfold og bymessig opplevelse. 
   
Landsbyen mellom elvene
På Fosenhalvøya nord for Trondheim i Åfjord kommune ligger tettstedet Årnes med noen helt spesielle naturgitte forutsetninger. Som en tange ved fjorden mellom to elver finner vi dette kommunesentrum som man nå ønsker å utvikle til et særpreget og intimt småbysamfunn.  
Se en serie foto fra Årnes

Flere foto fra Åfjord her
 


Arkitekter og planleggere fra hele verden har deltatt i arbeidet med å virkeliggjøre et lavskala og hyggelig Årnes sentrum.
 

 

Barn fra barnehagen var innom plansmia og fikk være med å tegne landsby.

De kvitterte med vakker sang for studenter og fagteam.

 

 

 

 

Store muligheter
Et større bussverksted skal flyttes og man har derfor en enestående tomt med alle muligheter til å utvikle en landlig urban kvalitet og la dette spille med og forsterke eksisterende bebyggelse. Man har valgt å involvere alle interesserte i dette arbeidet gjennom en såkalt plansmieprosess: 


                                                                    Oversiktsfoto fra modellfly: Kåre Petter Arnevik
 
Plansmier er en arbeidsmåte for lokal
planlegging av stedsutvikling.

Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke gjennom felles innsats lager en byplan som har bred tilslutning og som kan vedtas som reguleringsplan av kommunen.

En plansmie er noe langt mer enn en idédugnad eller et informasjons-møte. Det er en forpliktende prosess med et klart mål: I løpet av en ukelang workshop skal det lages ferdig en plan for et fremtidig byområde. Både fagfolk, utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner, beboere, næringsdrivende og andre interesserte borgere inviteres til å delta i prosessen.    Les mer

 


 
For å inspirere til debatt og innspill blir det ofte før en plansmie laget noen skisser som antyder en utvikling. Disse to utkastene er laget av  plansmias faglige leder Arne Sødal i samarbeid den lokale styringsgruppen.
Klikk på bildet for større gjengivelse


En stor gruppe fagfolk kommer
I de fire dagene plansmia varer vil vi invitere en bredt sammensatt gruppe av fagfolk og andre interesserte som kan bidra til et vellykket resultat. Dette kan være offentlige etater som for eksempel jobber med vei,- og arealplanlegging.

Tilgjengelige ressurser trekkes inn i planleggingen og beslutnings-prosessen kortes ned.
 
Videre vil vi invitere skoler, barnehager og interesseorganisasjoner til å delta med innspill. De øvrige kommunene i «Kysten er klar» inviteres for å se og lære hvordan vi jobber med plansmia.

Deltakende fra flere land
I løpet av perioden plansmia varer vil arkitekter (tegning, landskap
og 3D) delta. Det vil i samme periode bli arrangert kurs/utdanning for arkitektstudenter ledet av internasjonale kursholdere.
Disse studentene vil delta i å utforme/tegne detaljer for konkrete
områder på Årnes.

Styringsgruppen for plansmia:

”Styringsgruppa består av lokale representanter for oppdragsgiverne og representanter fra de folkevalgte.  Styringsgruppen skal ta løpende avgjørelser om foretrukne løsninger, basert på forslag fra fagteamet og lokale aktører, og med åpne konsultasjoner underveis.”  

Geir Tinnen, leder, næringsliv   

Øystein Syltern, næringsliv

Jostein Stjern, næringsliv

Kjell Inge Skaldebø, rådmann

Ingjerd Astad Steen, økonomisjef

Vibeke Stjern, ordfører

Oddbjørn Rømma, politisk repr

Sissel Rånes, politisk repr
                                                     
Sekretær: Elin Rånes

 

Fagteamet for plansmia består av:

Arne Sødal: Leder av fagteamet, kontraktør for oppdraget
  
Matthew Hardy:
Sjefsdesigner
  
Jan Inge Lindeberg:
Arkitektur og landskap, byrom
     
Terje Bratteli:
3-D ansvarlig delvis assistert av dak tegner
  
Erling Okkenhaug:
Informasjon, webside, dokumentasjon foto og video, mediakontakt, presentasjoner på power point etc,
  
Audun Engh:
Koordinator av deltakelse, publikumskontakt, registrering og oppsummering av innspill, tilbakemelding til fagteamet og styringsgruppe.
 
Susan Parham:
Ledelse og implementering av studentenes
arbeid i prosjektet.   
 

Stor lokal interesse


Utviklingen av Årnes ble promotert på Åfjordsdagan i juni 2009 


Ordfører Vibeke Stjern gleder seg til plansmia i september
(Foto: Petter Bueng)
 

Her er noen viktige momenter for plansmia for Årnes

1. Fortetting – sammenheng, intimitet og bedre plassutnyttelse

2. Trafikkmønster/kjøremønster – sikkerhet, sammenheng,
    et forståelig trafikkbilde og funksjonelle kryssløsninger/innfartsårer

3. Møteplasser – et levende sentrum, trivsel, aktivitet og
    sosialisering

4. Grønnstruktur/grønne lunger – trivsel, miljø og estetikk

5. Universell utforming – tilpasning for alle, uavhengig av alder,
    kjønn og funksjonsevne. Sammenhengende gangareal

6. Strategiske plasseringer – riktig plassering av forskjellig typer
    etableringer. Bolyst kombinert med næringsvirksomhet.

7. Estetikk og byggeskikk – gode retningslinjer, identitet, særpreg
    og urbanisme.

8. Parkering – riktig plassering og riktig antall

 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.