Plansmie i Hasselvika uke 46, 18.-20.november 2010.    Tilbake til førstesiden

GJENNOMFØRTE
PLANSMIER
2004 - 2016PLANSMIE I ÅSA
Mai 2016

 PLANSMIE I AURE
JUNI 2014PLANSMIA FOR
RAKKESTAD SENTRUM
JANUAR-FEBRUAR 2011:
  

 
PLANSMIA FOR HASSELVIKA
I RISSA KOMMUNE
NOVEMBER 2010:PLANSMIA FOR
EVJE SENTRUM
JANUAR 2010

PLANSMIA FOR
ÅRNES I ÅFJORD
SEPTEMBER 2009
Les om Plansmia i Åfjord i September 2010

PLANSMIA FOR BROKELANDSHEIA
I GJERSTAD -
MARS 2009
Les om Plansmia på Brokelandsheia i Mars 2009

 

Plansmia for
Filipstad -
2012


Plansmie for
Hollenderkvartalet
i Oslo -
2008
 
Plansmie for
Bjørvika i Oslo -
2008
   
Plansmie for
Majorstuen Stasjon
i Oslo -
2004

 
 
Plansmieteamene
har vært ledet av:
 
Siv.Ark. Arne Sødal
Tlf: 922 98 996
arnsoeda@online.no

Audun Engh 
Tlf: 926 22 626
audun.engh@gmail.com 
 
Erling Okkenhaug
Tlf: 920 92 522
erling@okkenhaug.com

 

 

 

  

Plansmie 18.-20. november

For mer informasjon:
 

Kontakt Susanne Saue,
planlegger i Rissa kommune,
tel. 73852913

E-post: susanne.saue@gmail.com

    
Landsbyen ved fjorden

Les om plansmia i Fosnafolket 16.11-2010

Fra NRK Trøndelag om plansmia 17.11

Hør planlegger i Rissa Kommune Susanne Saue og Galskaper og glassblåser Mats Nilsen fortelle om Hysnes, Hasselvika og mulighetene. Stedsutvikling som også involverer herlig trønderhumor!
Spill av som MP-3 fil

       
Hasselvika ligger i Rissa kommune
i Sør-Trøndelag
Klikk for større oversiktsbildeKlikk på bildet for større PDF- dokument av området, med angivelse av bruk/funksjon for div. bygninger.

Her er en oversikt over alle bygningene
som tilhørte Hysnes Fort (PDF)


Deltakere, fagteamet:
Siv.ark. Arne Sødal. Teamleder, hovedansvarlig for utforming av planen.
Siv.ark Geir Helland: Kulturminner og landskap.
Erling Okkenhaug: Strategi, profilering og kommunikasjon.
Audun Engh: Plansmieprosess, offentlig deltakelse.
Arkitekt Mihai Cazan; 3 D-modell.
Linn Kristin Hassel, Rambøl, observatør.

Deltakere, styringsgruppen:
Per K. Skjærvik, ordfører i Risa kommune
Liv Darell,  politiker, HLTM-leder.
Per Arne Hasselvold, Rissa Utvikling og Hasselvika Forum
Mats Nilsen, Galskaper og glasskunstner.
Jørgen Sannan, Hasselvika Forum, grunneier.
Lars Kristian Brevik, Hasselvika Forum.
Arne Sødal, arkitekt og plansmieleder.
Susanne Saue, planlegger i Rissa kommune.
Siri Vannebo, referent i styringsgruppen, planlegger i Rissa kommune

Dagene ble organisert slik:
(detaljert program lenger ned)

Folkemøte

torsdag 18. nov. kl 19.00 til 21.00 i Velferdsbygget. Arne Sødal med team innledet med et utgangspunkt for arealplan for Hasselvika!

Åpen plansmie
fredag 19. nov. i Velferdsbygget fra kl. 10.00 til 20.00 var det åpent for innspill til planarbeidet.

Avsluttende folkemøte
lørdag 20. nov. kl 19.00 til 21.00 i Velferdsbygget presenterte  Arne Sødal - med team, planforslaget og hva samarbeidet har ført til.

 
Program for plansmia
(For publikum merket med *)

Dag 1 – Onsdag den 17. november 2010

11.30 – 21.00: Fagteamet som skal jobbe heltid ankommer Hasselvika. Befaringer i Hasselvika og Rissa kommune. Installering i Velferdsbygget.

Dag 2 - Torsdag den 18. november 2010

09.00 – 18.00: Gjennomgang av foreliggende materiale og planer. Møter med private (grunneiere, næringsliv foreninger med flere) og offentlige aktører. Forberedelse til åpent folkemøte.

18.00 – 19.00: Første møte i Styringsgruppen.

* 19.00 – 21.00: Folkemøte! Offentlig møte med presentasjon av prosjektets målsetninger og foreløpige ideer. Åpen debatt med forslag fra publikum.

Dag 3 – Fredag den 19. november 2010

* 10.00 – 20.00: Åpent hus for publikum hele dagen. Fagteamet tegner ut første forslag til plan. Møter med aktører.

20.00 -21.00: Møte i Styringsgruppen for evaluering, justering og godkjenning av første forslag til plan. Styringsgruppen inviterer også andre aktører som har kommet med forslag til å delta i debatten, før styringsgruppen konkluderer.

Dag 4 – Lørdag den 20. november 2010

09.00 – 18.00 Fagteamet fullfører planen, beskrivelsen og presentasjonen.

Nødvendige konsultasjoner vedrørende uavklarte forhold.

Evt. Møte med pressen. Ellers begrenset offentlig deltakelse.

18.00 – 19.00 Møte i styringsgruppen med vedtak av endelig forslag til plan.

* 19.00 – 21.00 Folkemøte. Presentasjon av forslag til plan og debatt. Forsamlingen inviteres til å stemme om de støtter planen, hvis styrings-gruppen finner det ønskelig.

 
Les om lokale ressurser
   
Morsomme folk i nærmiljøet:

Galskaperne: http://www.hasselvika.net/

Optimister på bygda
www.optimistbygd.no

Hysnes Militære Museum
www.hysnesmuseum.no

Hasselvika på Facebook
Gå til fjesboka

Wikipedia om Hysnes Fort
http://no.wikipedia.org/wiki/Hysnes_fort


 


Plansmier er en arbeidsmåte
for lokal planlegging av stedsutvikling.

Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke gjennom felles innsats lager en plan som har bred tilslutning og som kan vedtas som reguleringsplan av kommunen.
 

  

 

   

Denne 3-D animasjonen viser et av forslagene i et 20-års perspektiv

Last ned rapporten på 71 sider (PDF)

Her er rapporten fra plansmia for Hasselvika

Last den ned som PDF dokument og se resultatene: Bakgrunn, forarbeide, oppsummering, planforslag, verneplan og forslag til strakstiltak.

Se også en bred presentasjon av innspill og referater fra møter med grupperinger og enkeltpersoner i lokalmiljøet.

Planen viser detaljerte illustrasjoner i 3D for mulig utvikling i en 20-års periode.  LAST NED

Fra rapporten sidene 8-14:
De viktigste elementene i forslaget:

1. Fortetting
2. Trafikk / kjøremønster
3. Møteplasser
4. Grøntstruktur / sjøliv
5. Universell utforming
6. Plasseringer
7. Boliger
8. Parkering
9. Estetikk og byggeskikk
10. Landskap
11. Infrastruktur og energi


Planen som er illustrert er Hasselvika i et 20 års perspektiv dersom befolkningen skulle vokse med ca fire prosent i året. Det er vist to varianter av sentrumsutvikling avhengig av om eksisterende dagligvarebutikk utvider i lengderetning eller i bredden. Det forutsettes at dette blir avklart i løpet av de tre første årene.

klikk for større bilde
Eksisterende situasjon sett fra nord, vernede bygg i gult

Klikk for større gjengivelse

 
Klikk for større gjengivelse
 
Klikk for større gjengivelse


klikk for større bilde
Hele planområdet fortettet med ca.100 boliger pluss næring

klikk for større bilde
Sentrumsområdet som fortettet landsby
 


Per K. Skjærvik, ordfører i Risa kommune med innkomne forslag første dag - Les alle innspillene på veggen her / PDF

Mange interesserte møtte opp
Mer detaljert rapport fra møter med engasjerte (PDF)

Innspill fra foreldre til plansmia
Stikkord fra foreldrene (PDF)

Innspill fra skolebarna til plansmia
Skolebarna ønsker seg

Stor bygningsmassse med potensialer
Om vernede bygninger i Hasselvika (PDF)


Her er en bildekavalkade fra forberedende møter
som ble holdt 16.oktober i år.

Første økt:
Hva trenger Hasselvika – innspill fra deltakerne:

- Flere innbyggere
- Aktivitet
- Tilrettelegging for arbeidsplasser og bedre kommunikasjon til
  Trondheim. (båtavganger)
- Hvordan legge til rette for på sikre videre drift av Hysnes helsefort?
- Tydeligere sentrumsutvikling. Definere sentrum,
   og få lagt funksjoner dit.
- Bruke historien for å skape ny aktivitet

Ut i fra disse innspillene ble deltakerne enige om utfordringer til gruppearbeid:

Andre økt: Gruppearbeid med tema

1. Hasselvikas identitet – Hva er kvaliteten i dag?
- Kunst – kultur – natur – næring
er salgsvaren
- Historien
en grunnmuren som salgsvaren er tuftet på

2. Sentrumsutvikling/ boliger/ bosetting:
· Området Nedre leir, Sannan og i retning bautaen må få
  sentrumsutvikling med handel, næring, boliger og offentlig møteplass.
· Det er i dette området folk skal bo!
· Rehabilitere området omkring lyskasterverkstedet
· Opprettholde kontakten mellom sjøen og fylkesveg 718
· Utvikle tilbud som forsterker småbåthavna som marina

3. Arbeidsplasser / næring:
- Lyskasterverkstedet som et "levende" energisenter
- Lærlingeplasser for ungdom. Eksempel Guri Kunna – kokkelærlinger
- "Langs sjøen"-muligheter: Camping, teltplass
- Det er nødvendig med "Hasselvika booking" for at besøkende skal
  kunne orientere seg om hva som fins

4. Idrett/ fritid/ aktivitet & Ubrukte ressurser:
- Slå sammen idrettslag i Hasselvika og Fevåg til ett!
- Jobbe fram avtale mellom idrettslag og Hysnes helsefort slik at
  idrettslaget kan benytte idrettsbygget.
- Lokalt idrettslag må finne sin nisje – satse på idretter som ikke krever
  store investeringer. Eksempel er kajakk, toppturer, orientering
- Få på plass turkart med stier i Fevåg og Hasselvika
- Dovrehallen, Fjellhallen, skytterbanen, kinosalen – kan bygningene
  brukes til salgsmesselokaler, idrettsformål, bueskyting, paintball,
  motorcrossbane, filmklubb???

Invitasjonen til plansmia ser slik ut  som PDF-fil 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.