Plansmie Filipstad, Oslo / Mars 2012   Tilbake til førstesiden 

OM PLANSMIER
 

Hva er en charrette?

Om plansmier på nettsidene
til Siv Ark Arne Sødal

       
 
 

     
PLANSMIE FOR FILIPSTAD
MANDAG 26. TIL TORSDAG 29. MARS


Det ble arrangert åpen plansmie der deltakerne skulle lage en alternativ byplan for Filipstad. Initiativet kom fra Skarpsno og Gimle Vel. Frivillige organisasjoner, berørte parter, lokalpolitikere og Osloborgere ble invitert til å påvirke planen med sine forslag.

Mer om plansmia på disse nettstedene:

www.skarpsnovel.no  og www.frognerstranda.no


- Innledende folkemøte mandag 26.3. kl. 19
på Ruseløkka skole, Løkkeveien 15

Opptak fra innledende møte mandag 26.3:
Filipstad plansmie opptak fra knut Øderud 

 

Plansmia kom i stand fordi mange har reagert på forslagene til reguleringsplan fremmet av Plan- og bygningsetaten og Havnevesenet. Begge legger opp til massiv utbygging, og et stort terminalanlegg som vil beslaglegge en av Oslos flotteste tomter i flere tiår fremover.

Havnevesenet har provosert mange med sitt forslag om et hotell på 33 etasjer. Forslagsstillerne ønsker en rask avgjørelse og byggestart i år. De folkevalgte får kniven på strupen og Oslos innbyggere settes på sidelinjen. Den toppstyrte planleggingen vi har sett i Bjørvika, ensidig motivert av tomteierens økonomiske interesser, gjentar seg nå i Filipstad.

Filipstadsaken kjøres gjennom systemet i lyntempo, og derfor er også plansmia arrangert på kort varsel. Vi håper likevel mange kan delta og gi sine bidrag slik at planen representerer befolkningens ønsker på best mulig måte.

Plansmia skal gjennom en konkret, alternativ plan vise at det finnes realistiske modeller for en human byutvikling som er til beste for Oslo og befolkningen.
 
Frogner Bydelsutvalg er kritisk til deler av de foreliggende planene. Plansmia vil så langt som mulig forene ønskene fra bydelen og andre, slik at også bydelspolitikere kan støtte resultatene fra plansmia

HVA ER EN PLANSMIE?

En plansmie er en workshop over ca en uke der lokalsamfunnet inviteres å samarbeide med arkitekter og andre fagfolk om å lage en plan for utbyggingen av et område. Målsettingen er å lage en byplan som forener ulike interesser og løser motsetninger som ellers kan føre til konflikter og protestaksjoner.
Les mer om plansmier på www.plansmier.no


HUMANBYUTVIKLING MED RESPEKT FOR BYENS KARAKTER

Skarpsno og Gimle Vel og de andre arrangørene vil ta utgangspunkt i behovet forlangsiktige løsninger som kan forbedre tilbudene for byen og befolkningen. Planen skal være på byens premisser, og ikke styrt av enkeltaktørers interesser. Altfor ofte ser man at byplaner i Oslo ikke er basert på helhetlig tenkning, men i stedet ødeleggerstedskvaliteter ved ensidig vekt på økt tomteverdi for grunneierne. I Filipstad er det de halvoffentlige ROM og Havnevesenet.

DYKTIGE FAGFOLK DELTAR

Det arkitektfaglige arbeidet ledes av siv.ark. Arne Sødal, som har hatt ansvar for en rekke plansmier.
Arkitektkontoret Didrik Hvoslef-Eide og Niels Torp Arkitekter vil også delta.

Høringsfristen for reguleringsplanene i Filipstad er forlenget til 20. april. Arrangørene vil sende inn byplanen laget under plansmia som sin høringsuttalelse, og be om at den behandles og fremmes politisk på linje med de to planene fra PBE og Havnevesenet. Dermed kan det bli det tre forslag, og håp om et bedre endelig resultat.

FORELØPIGE MÅLSETTINGER FOR EN BEDRE FILIPSTADPLAN


En innledende workshop i forkant samle tre presentanter for flere organisasjoner. Det ble enighet om viktige temaer som skal diskuteres under plansmia og illustreres i byplanen. bl.a:

- På sikt verken ferger eller cruiseskip i Filipstad /Hjortnesområdet. Det planlagte terminalområdet kan gi noen av Oslos flotteste boligtometer.

- Nei til høyhus. I stedet en lavere bebyggelse som viderefører Oslos urbane karakter. Nybyggene bør knytte de eldre nabobydelene sammen med Filipstad og den nye sjøfronten på en harmonisk måte. Utsikt til fjorden bør bevares og forbedres.

- Gode, miljøvennlige løsninger for trafikk og kollektivtransport. Åpne veistrekninger skjermes med bebyggelse. Konkrete løsninger for T-bane og trikk innarbeides i planen.

-Løsninger for å fjerne motorveien fra Frognerstranda, og se dette i sammenheng med Filipstad. De foreliggende planene for tunnel på Filipstad gjør ikke dettemulig.


 

 

 


Endelig rapport fra plansmiearbeidet

Levert byrådet i 2018
 

Debatten om alternativ bruk av havnearealene
startet på tidlig 90-tall. Filipstadsaken fikk konsekvenser for hele hovedstadens sjøside.


Les mer om Allgrønn og  kampen for fjordbyen

 
Byens Fornyelse produserte dette forslaget for
Filipstad i 2006Se visjonen og illustrasjonen til
Christopher Robin Raadlund

 

PLAN FRA PLANSMIA I 2012

Les rapporten fra plansmia her:
www.allgronn.org/filipstad-plansmierapport.pdf
 
Her kan du lese uttalelser fra Frogner Bydelsutvalg, Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo og Ruseløkka Skillebekk Beboerforening:

www.allgronn.org/filipstad-plansmierespons.pdf
 
Bakgrunn om fjordbyen fra Dag og Tid 13.april:

Pengane flekkjer tenner mot fjorden: "Det nye Oslo tek form, Fjordbyen. Visjonen var ein heilt ny bydel for alle osloborgarar. Resultatet er kynisk eigedomsutvikling. No vonar velforeiningar og arkitektar å snu utviklinga."

http://www.allgronn.org/dagogtid-1304.pdf

Alternativet fra plansmia vist mot fjorden
Legg merke til hvordan man binder det nye byområdet til eksisterende bebyggelse. Forlengelser av akser og siktlinjer pluss Oslos nye store park fra Tinkern og ned mot stranda.

Takk til Arne Sødal og Niels Torps arkitektkontorer for en fabelaktig visjon. Vi håper inderlig at disse innspill skal bli møtt med respekt fra ulike besluttere.


Klikk på bildet for større gjengivelse

Her er hele presentasjonen med en rekke illustrasjoner (PDF) En fyldestgjørende rapport blir lagt ut på disse sidene etter hvert. Likeså filmopptak fra presentasjonen av plansmias konklusjoner på torsdag kveld. Følg med!

Klikk på bildet for større gjengivelse
 TRE ARENAER DER ALLE KAN DELTA:

- Innledende folkemøte mandag 26.3. kl. 19 til 21. Ruseløkka skole, Løkkeveien 15..

Arkitekt Arne Sødal presenterer de omstridte forslagene fra kommunen og Havnevesenet, og de viktigste alternative løsningen vi vil arbeide med under plansmia:

- Nei til høyhus. I stedet en lavere bebyggelse som på en harmonisk måte knytter sammen de eldre bydelene og den nye bebyggelsen.

- Nei til ny ferge- og cruiseterminal. På sikt bør Color Lines område bli brukt til boligbygging.

- En løsning for veger og tunneller som innebærer at motorveien på Frognerstranda fjernes til fordel for friområde og byutvikling.

Deretter blir det åpen mikrofon med innlegg fra salen, og mulighet for skriftlige innspill.

Her er presentasjonen til Arne Sødal (PDF)

- Åpent Hus tirsdag 27.3 fra kl. 10 til 20. Vepsebolet, Løkkeveien 11. Lokalet ligger rett nedenfor USAs ambassade. Inngang fra Huitfeldts gt.

Alle som ønsker å fremlegge sine meninger og forslag for teamet som lager planen er velkomne. Man får anledning til å treffe arrangørene og diskutere konkrete løsninger med dem.

- Avsluttende folkemøte med presentasjon av byplanen torsdag 29.3. kl. 19 - 21, Ruseløkka skole.

Arkitektene presenterer byplanen de har laget i løpet av uken, basert på innspill fra deltakerne

Avstemning om møtedeltakerne støtter planen.


Foto fra plansmiedagene for Filipstad:

TA KONTAKT OM DU VIL VITE MER

Audun Engh, som organiserer offentlig deltakelse. audun.engh@gmail.com, mobil 92622626

Sivilarkitekt Arne Sødal, tlf 22200926,
mobil 92298996. arnsoeda@online.no

Skarpsno og Gimle Vel ved Ragnar Bryne,
mobil 41609 779

 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.