Tilbake til hovedside     Derfor laget vi boka                                                                   Om bruk av bok og veileder     For pressen     Vi samarbeider med     Bestill boka på internett  


Bestill boka på internett
  

 
T A T T   P Å
K O R N E T

 
 
Verdier og praksis i økologisk landbruk
   
   
Helsedirektoratets
retningslinjer for
mat og måltider
i barnehagen

  
  
Er økologisk
matservering
dyrere?

   
   
Økologisk
kjøkkenvett

     
   
10 råd for mer
lokal og økologisk
mat i barnehagen

   
   
Oppskrifter
 
  
Nettressurser om
økologisk mat

 

Formidlingsprosjektet og barneboka Kornet.no
er initiert av
 

Fellesløft for norsk
økologisk matkorn

 


   
post@allgronn.org

  

    
10 råd for mer lokal og
økologisk mat i barnehagen1. Planlegg grundig

2. Sørg for støtte og forankring hos ledelse,
    ansatte, foreldre og barn

3. Gjennomfør omlegging trinn for trinn

4. Unngå mellomledd

5. Samarbeid med lokale produsenter/leverandører

6. Bruk anbud og innkjøpsavtaler aktivt  – still krav
    om  økologi og bærekraft

7. Samarbeid med andre barnehager/virksomheter

8. Sørg for helseriktige og bærekraftige
    menyforbedringer

9. Hev kompetansen

10. Videreformidling av kunnskap

Med inspirasjon fra ‘Health Care Without Harm’ www.noharm.org/europe


1. Planlegg grundig
En god begynnelse er å finne frem til, hvorfor din barnehage ønsker å ta i bruk økologisk mat. Begrunnelser kan for eksempel være ønske om miljørettet innsats eller å forbedre kvaliteten av kosten. Samtidig er det også viktig å finne frem til, hva barn og ansatte har av ønsker. Finn derfor frem til, hva barnehagen ønsker å vektlegge; for eksempel fersk og nylaget mat, sunnere kosthold, fleksibel servering, eller matlaging som en pedagogisk og samlende aktivitet?

Ut fra den vedtatte begrunnelsen for å bruke økologiske matvarer er det dernest fornuftig å vurdere, hvilke varer det er enklest å starte med, og hva som passer best. Det vil si å se på, hvilke varer som er tilgjengelige i tilstrekkelige mengder og av en god nok kvalitet, og til en pris som er akseptabel.

2. Støtte og forankring
En god innsats behøver å bli forankret grundig på arbeidsplassen. Med god informasjon, velbegrunnete argumenter, åpne prosesser og inkludering av nøkkelpersoner er det lettere å gjennomføre innføring av økologisk mat i barnehagen. Det er derfor viktig å involvere ledelse og ansatte (både matfaglige og innkjøpsansvarlige) samt barn og foreldre. Benytt muligheten at det i flere av landets kommuner finnes Økoløft-prosjekter, som har politisk forankrede vedtak om å fremme økologisk matforbruk og produksjon. Du finner mer informasjon om disse prosjekter og i hvilke kommuner de finnes ved å se i listen over kontaktinformasjon.
 
Det kan ofte være en fordel å innlemme nye tiltak i allerede eksisterende ordninger, som for eksempel å se økologisk mat som en del av barnehagens/kommunens helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS) eller annen aktuell miljøsertifisering.

3. Gjennomfør omlegging trinn for trinn
Hvert trinn i en omlegging kan kreve planlegging (for eksempel utprøving av produkter, sammenlikning av priser). Derfor kan det i en oppstartsfase være en fordel å ta ett produkt om gangen. På denne måte unngås store omstillinger i kjøkkenet, og du har mulighet til å venne deg gradvis til tanken om økologisk mat. Samtidig vil en eventuell merkostnad fordeles på hele måltidet. Ulempen er, at det kan være utydelig å se, at det er anvendt økologiske varer i matlagingen (hvis det er viktig). Alternative strategier for gjennomføring av omlegging steg for steg er å velge å ha en rett, et måltid per dag, eller en aksjonsdag, hvor maten er økologisk.

Brød og kornprodukter er gode produkter
å starte med i barnehagen, fordi det er:


- en morsom og samlende aktivitet å bake brød og lage grøt
  sammen med barna – og så er det billigere å gjøre det selv enn å
  kjøpe, og endelig er det bare fantasien som setter grenser for
  variasjoner av bakverk og grøt

- en viktig del av basiskosten vår

- enkelt å få tak i økologisk brød og kornprodukter

Grønnsaker, frukt og bær er også gode produkter
å starte med i barnehagen, fordi de:

- ernæringsmessig er en viktig del av kosten vår med høyt innhold
  av vitamin, mineral

- antioksidanter og fiber

- mange av oss oppfatter det som svært viktig, at disse produktene
  er av økologisk kvalitet

4. Unngå mellomledd
Ved å handle direkte med produsent/leverandør kan du unngå fordyrende ledd og dermed spare mye penger på innkjøp av økologisk matvarer. Samtidig får du ofte en friskere vare, hvor viktige ernæringsmessige stoffer og smak er bedre bevart. Vær oppmerksom på om barnehagen har bestemte innkjøpsavtaler (se punkt 6).

5. Samarbeid med lokale produsenter/leverandører
Finn frem til dine lokale råvareprodusenter og leverandører av økologiske produkter og etabler et godt samarbeid. På denne måte opparbeides viktige relasjoner mellom produsent/leverandør og forbruker. Dette vil bidra til økt kunnskap om maten i hele verdikjeden, som igjen fører til mer bevisste valg. Som nevnt ovenfor bidrar et sådant samarbeid samtidig til friskere og bedre matvarer til en lavere pris. Et tett samarbeid skaper også grunnlag for i tide å få vite, om en vare ikke kan leveres allikevel, eller hvis noe er særlig billig på det aktuelle tidspunktet for bestillingen.

 

 
   


6. Anbud og innkjøpsavtaler

Dersom din barnehage er underlagt innkjøpsavtale gjennom kommunen, må du forholde deg til denne avtalen. Har barnehagen en innkjøpsavtale, kan du starte med å undersøke, om leverandøren kan levere økologisk mat gjennom eksisterende avtale. Dersom leverandøren kan levere økologisk mat, er det avgjørende å finne ut, hvilke varer de kan levere, når du skal planlegge matservering i barnehagen.

Ved reforhandling/anbudsutlysing av innkjøpsavtalen kan du sørge for å stille krav til leverandør om, at de skal kunne levere ønsket økologisk vare. Krev at kvaliteten på økologiske varer må være minst like god som for annen mat. Du kan be om priser på økologiske varer innen alle varegrupper. Offentlige innkjøpere har gode muligheter for å påvirke tilbudet gjennom å garantere etterspørsel av større mengder over tid. Ved utlysing av anbud kan du overfor kommunen og/eller anbudsgiver bl.a. argumentere for økologisk mat med, at Miljøverndepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Fornyings- og administrasjons-departementet har pålagt offentlige innkjøp å arbeide for, at økologisk mat skal bli et mer forpliktende kriterium jf. handlingsplanen Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Se under kontaktinformasjon.

Dersom din barnehage ikke er forpliktet til å kjøpe gjennom bestemt leverandør, er du mer fritt stillet og kan kjøpe dine økologiske vare hos ønsket produsent/leverandør eller i butikk. I listen nedenfor over nyttige kontakter ser du, hvor du kan henvende deg for å kjøpe økologiske matvarer.

7. Samarbeid med andre barnehager/virksomheter
Gjennom å etablere innkjøpssamarbeid med andre barnehager/virksomheter, blir avsetningssituasjonen for produsent/leverandør mer sikker og stabil, idet avsatt mengde vare øker og blir mer jevn over tid. Dersom et innkjøpssamarbeid inngås, er det en god ide å velge ut et basissortiment, som alle barnehager/virksomheter skal kjøpe. På denne måte kan prisene senkes og leveranser bli mer sikre for alle parter. Opparbeid et godt faglig samarbeid med de andre parter og avhold felles møter, hvor muligheter og utfordringer drøftes. Inndrag også gjerne produsenter og leverandører.

8. Helseriktige og bærekraftige menyforbedringer
Økologisk landbruk handler om sunn og næringsrik mat og om ivaretakelse av miljøet og ressursbesparende tiltak. Du kan gjøre helseriktige og bærekraftige menyforbedringer, hvis du kombinerer økologisk mat med et sunnere kosthold ved å følge disse rådene:

1)
Reduser mengden av mat som kastes
2)
Spis lokalproduserte økologiske produkter
3)
Spis økologiske grønnsaker og frukt i sesongen
4)
Begrens energiforbruket når du handler, lager mat og
   lagrer maten
5)
Spis mat som er lite behandlet og tilberedt
6) Spis mye plantebasert økologisk mat
7) Spis mindre animalskbasert økologisk mat
8)
Spis mindre sukker
9)
Spis mindre fett
10) Gi deg tid til å nyte maten!

9. Hev kompetansen om helseriktig og bærekraftig mat
Du kan gjøre en betydningsfull innsats for barna gjennom å sikre dem god og sunn mat. Erfaringer viser at maten de spiser har stor innflytelse på trivsel og innlæringsevne13 . Økt kunnskap og kompetanse om helseriktig og sunn mat hos barnehageansatte kan gi god forståelse for, hvorfor det er relevant å velge råvarer av høy kvalitet og dyrket på bærekraftige vilkår. Det anbefales derfor å tilby de ansatte matkurs for derigjennom å tilføre nyttig innsikt og øke kompetansen. I tillegg kan gårds- og virksomhetsbesøk hos produsenter og leverandører bidra til større forståelse og motivasjon for valget av økologisk mat og sunn kosthold.

10. Videreformidling
I tråd med den seneste tids økte oppmerksomhet rundt økologisk forbruk og produksjon, vil du sannsynligvis oppdage, at økologisk mat har stor interesse i samfunnet, og at din viten på nettopp dette område er ønsket av andre. Derfor er det viktig, at du viderekommuniserer din opparbeidete kompetanse og de positive erfaringer, du har høstet med helseriktig og bærekraftig mat i barnehagen. Ut fra ditt nye erfaringsgrunnlag kan du bidra med viktig kunnskap om og samtidig skape begeistring for det gode måltid.

Kilder

13Kunnskapsdepartementet (2006): Skolemåltidet i grunnskolen - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller.  Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet juni 2006.