www.teieplan.no            oppdatert 16.02 2018


Vi trenger ditt bidrag for å skape det Teie vi alle ønsker - en allsidig, helhetlig og fremtidsrettet småby. Hjelp oss for et bedre Teie, klikk her:Om dette nettstedet
   
Historien om Teie
        
    
Presseklipp
      
Debattinnlegg
   
Sagt og ment
     
  
Fagstoff om
stedsutvikling

   
Plansmier som
arbeidsmetode

          
Facebookside
"Vi som vil bevare Færder-øyenes kulturarv og gamle trehusbebyggelse"

 

   

DIVE er en metode utviklet av Riksantikvaren for å gjennomføre kulturhistorisk stedsanalyse. Analysen er gjennomført landets fremste fagmiljø på feltet. Sentralt i metodikken står også medvirkning. I prosessen med å utarbeide DIVE-analyse for Teie ble det gjennomført tre medvirkningsverksteder med et bredt sammensatt gruppe bestående av representanter for næringsdrivende/eiendomsbesittere og -utviklere i Teie sentrum, Teie Vel, Fortidsminneforeningen i Vestfold, Nøtterøy Historielag i tillegg til ulike deler av kommuneadministrasjonen og Kulturarv i Vestfold fylkeskommune.
 
DIVE-analysen gir et faglig solid kunnskapsgrunnlag til bruk i fremtidige beslutningsprosesser etter plan- og bygningsloven i Teie sentrum og i området rundt Teie sentrum. Analysen trekker særlig fram betydningen av reguleringsplanen for Nøtterø Haveby i utviklingen av Teie.  

Les mer herTønsberg Blad 1.07.2017


Tønsberg Blad 23.06.2017


Tønsberg Blad 21.juni 2017


Tønsberg Blad 19.juni 2017


Tønsberg Blad 9.06.2017

"Foreningen stiller seg derimot svært skeptisk til signaler om å ønske å begrense analysen til kun et mindre område rundt Teie torg. Med en slik avgrensing vil den helhetlige forståelsen av kulturområdet Nøtterø haveby svekkes og DIVE-analysen blir da ikke et intrument til økt forståelse av kulturmiljøet som helhet."
Fortidsminneforeningen om Dive på Teie

"Bevaringsverdien av bygninger i denne saken er tatt opp og har vært drøftet flere ganger i ulike politiske utvalg og i Kommunestyret – Det har ikke vært åpnet for en meningsytring blant innbyggere i nabolaget bortsett fra ved igangsetting av Kommuneplanarbeid ved en revisjon for flere år siden."
Interpellasjon Grindløkka fra Fellelista Rødt/SV
 

"På Teie er det en rekke pågående planprosesser av stor betydning. Situasjonen er preget av stort folkelig engasjement og av betydelige interesse- og verdikonflikter. Store kulturminneverdier som står på spill. Det er svært ønskelig at planer har et solid faglig grunnlag, som alle parter har tilgang til og kunnskap om." 
Representantforslag om Dive fra Felleslista Rødt/SV
        
Teie kan bli en del av en internasjonal trend, hvis man tenker seg om.
"I Noreg er det ikkje tale om å gjenopplive hagebyen, men å fortrengje minnet om denne bymodellen."
 Les fra Dag og Tid 19.05 2017.

    

 
Full seier

      for Teie sin kulturarv

 

Nøtterøy kommune vil ikke høre, nå instrueres de av Fylket. Arbeidet stoppes.

 

Fylket har følgende innsigelser:

- Brudd på hensynssoner


- Innholder ikke krav til bevaring og forbud mot riving av de bygninger som er viktige for kulturmiljøet Teie


- Inneholder ikke tilstekkelige føringer for hvordan nybygg skal tilpasses kulturmiljøet Teie


- Manglende kvalitet på lekeområder

 

Enstemmig vedtak i Hovedutvalget for samferdsel og miljø i Vestfold fylke, konkluderer med at hensynet til kulturminner og barn- og unges interesser er mangelfullt fulgt opp og vurderes å være i strid med nasjonale føringer.

 

Nøtterøy – om ikke våre lokale politikere hører på det som er riktig er det godt vi har et Fylke som ivaretar gjeldene føringer og lover. Det er godt å endelig bli hørt.

Les uttalelse fra Vestfold Fylkeskommune av 25.04

__________________________________

Aksjonsgruppa for Teie har samlet seg
om følgende tre hovedkrav:

 
1. Time out, full stopp
2. Helhetlig plan inkludert Plansmie,
    Diveanalyse og ny områdeplan
3. Medvirkning for innbyggerne

Hvem er med i aksjonsgruppa?

_____________________________________

Hvor viktig er argumentet "VÅR TID" når man skal tilpasse en bebyggelse? Og hva er vår tid?
 

"– Hver tid, sitt uttrykk".
Kommunaldirektør Margrete Løgavlen sier forslaget som nå ligger der svarer opp vedtaket fra HMK i august.
– Kan man sette opp moderne boliger og likevel ta hensyn til eksisterende bebyggelse?

– Ja, det mener jeg man kan. Hver tidsepoke har sitt uttrykk, og dette området er heller ikke ensartet. Man kan se utviklingen i de ulike bygningene i området, fra 1900-tallet og fremover i tid, det siste oppført i 1997, sier Løgavlen og peker på at stedsutvikling er mer enn takvinkler."
Stedsutvikling er mer enn takvinkler? Hva mener Nøtterøys politikere om kommunaldirektørens definisjon av stedsutvikling?

Les mer

_____________________________________

Første alternativ til kasseblokker
på Teie er vist. Vil du se flere forslag?

Siv.ark. Arne Sødal har laget noen dataskisser for å antyde en annen holdning til stedsutvikling på Teie. Han har tatt utgangspunkt i Kommuneplanen.


Tønsberg Blad 29.03.2017

Utfyllende om alternativer i Tønsberg Blad 31.01

Se alle skissene til alternativer og foreliggende
prosjekt her

___________________________________


Denne illustrasjonen viser et forslag for Teie torg som Idefagskolen på Nøtterøy lanserte for noen år siden. Dette er til å la seg inspirere av når vi drøfter utviklingen på Teie.

SAMMENHENGEN!!
  
NYHET 26.mars i år. Nok en grunn til å besinne seg før man går videre på Teie:Les hele artikkelen fra Aftenposten 26.03.2017Enkeltplanene behøver gjennomtenkt helhet. Her er en oversikt for engasjerte Teiebeboere. Hva vet du om disse prosjektene?

    
Pågående prosjekter på Teie som må høre med i en medvirkningsprosess for å oppnå en sammenheng:

Teie sentrum reguleringsplan 92.2
-  Teiesenteret reguleringsplan 92.1
Teie torv reguleringsplan
-  Smidsrødveien 11 reguleringsplan
-  Smidsrødveien 5 – Ørsnesalleen 31 reguleringsplan
-  Grindstukrysset reguleringsplan
-  Holmenveien 2 A reguleringsplan
-  Teglverksveien - Grindstukrysset Bypakka
-  Gatebruksplan Smidsrødveien – Teie torv Bypakka
-  Bekkeveien – Eikeveien – Kolberg Bypakka
-  Grindløkka bebyggelsesplan
-  Gamle Teie skole reguleringsplan  

Her er et forsøk på en gjennomgang av pågående prosjekter. Det har vært krevende å samle disse i et dokument. Dersom du har innspill til teksten her må du la høre fra deg.

Vårt hovedmål:
Å få gjennomført en kontrollert prosess som gir oss variert, helhet og fremtidsrettet småby på Teie - en videreføring fra hageby til småby. Området begrenset til NB-listens område + Randsonen.

For å komme dit må politikerne:
 
- Stoppe alt pågående arbeid (timeout) nå – avvent.

- Etablere plansmier som gir grunnlaget (prinsipper for fasade, volum, høyder og funksjoner). Dette vil være underlag for mer konkrete drøftinger av arkitektoniske uttrykk i analyser for Områdeplaner.

- Utvikle og beslutte en Områdeplan for hele Teie med underliggende analyser og dokumentasjon som er nødvendig for å sikre balanse. - Videreføre evt justere detaljregulerings-arbeid for å imøtekomme Kommuneplanen 2015 – 2027

- Takke ja NÅ til Kulturarv - Vestfold Fylkeskommunes tilbud til Nøtterøy Kommune om 100.000 kroner til Kulturminne-registrering og DIVE analyse.

( DIVE er en kulturmiljøanalyse for landskap, byer og steder, utviklet av Riksantikvaren i et nordisk kulturmiljøsamarbeid. Analysen kan brukes i samfunnsplanlegging, kommunal og regional arealplanlegging, kulturminne- og landskaps-forvaltning, konsekvensutredninger, prosjektutvikling med mer.)På dette kartet ser du en analyse av verdifulle kulturmiljøer, gjort av Niku - Norsk Institutt for Kulturminneforskning.
(Klikk på kartet for større gjengivelse.)

________________________________________________
 

Uttalelse til varsel om oppstart med detaljregulering - Teie torv - Nøtterøy kommune

I forbindelse med planarbeidet tilknyttet områderegulering for Teie sentrum, 92-2, pekte fylkeskommunen på viktigheten av en beskrivelse som gir et overordnet og sammensatt bilde av Teie sentrum som sted, med kvaliteter, muligheter og utfordringer. Fylkeskommunen er fortsatt av den oppfatning at utvikling av Teie burde ses i en større sammenheng og at det gjennomføres en stedsanalyse e.l. Fylkeskommunen forutsetter at det i planbeskrivelsen gis en grundig redegjørelse for valg av løsninger innenfor planområdet sett i sammenheng med øvrig planarbeid på Teie.

Les uttalelsen av 27.02.2017 her

_______________________________________________

Ganske raskt vil det bli vist alternativer til blokkbebyggelsen som er planlagt i hagebyen. 

Har du stoff som du mener bør inn på disse sidene
kan du sende det til erling@okkenhaug.com
_______________________________________________

Hagebyer er nå igjen på moten.
Perfekt anledning til å videreutvikle Teie med respekt for de opprinnelige tradisjoner.
 

    
ADAM Architecture has submitted plans for a 5,500-home garden village to the north of Fareham, Hampshire


Audun Engh, Intbau Scandinavia skriver:
Look to England!
Der lanseres nå et stort stedsutviklings-prosjekt, basert på småbyens karakter og kvaliteter. Arkitekturen blir gjennomført tradisjonell. NB: Hele artikkelteksten er kopiert nedenfor, og bildene vises i kommentarfeltet, 5500 eneboliger, rekkehus og leiligheter i tett-lav bebyggelse vil ligge innen gangavstand til små sentre med ulike tilbud. Man er inspirert av garden city-bevegelsen fra tidlig på 1900-tallet.

Slike løsninger er også alternativet til drabantbyblokkene som nå oppføres overalt i Norge, under dekke av å bidra til å skape gode byer og tettsteder. I realiteten bygges det kompakte drabantbyer, uten de attraktive urbane kvalitetene som er en selvfølge i historiske byer.

Roten til problemet er modernismens dominans. En ideologisk styrt arkitektstand avviser både tradisjonell byform og arkitektur, uansett hvor velfungerende og populære slike løsninger er. Drabantbyens kasser dumpes i etablerte bymiljøer der de ikke hører hjemme.

Prosjektet i England er tegnet av Adam Architecture, Storbritannias største arkitektfirma med en klassisk og tradisjonell profil. Firmaets grunnlegger Robert Adam er styreleder i INTBAU, det internasjonale nettverket for tradisjonsbasert byggeskikk.

Se nettstedet om de nye hagebyene i England
________________________________________

Les Tønsberg Blad 15.03.2017
________________________________________ 

FRA MINNEBOKEN:Arkitekt Roalds forslag til utbygging på Teie for noen år siden..

Eller her

________________________________________

Fylkeskommunen:
Teie betegnes som «haveby».

Teies bebyggelse har et stort innslag av verneverdige bygninger oppført på begynnelsen av 1900-tallet. Bygningene har trekk fra nyklassisisme og jugendstil. En plan fra 1920-tallet, med forbilder i havebyideen, har vært bestemmende for strukturen med handelen konsentrert rundt Teie torv og bolighusene liggende på rekke langs rette, kryssende gateløp i romslige, godt tilvokste, hager. Det er nettopp dette som utgjør Teies særpreg og egenart. Grønne parker, aller og store hager er en viktig del av planen fra 1921.

Ideen bak havebyene var at folk ikke skulle behøve å bo i trange, forurensede byområder, men ha tilgang på frisk luft og ren natur. Å kunne drive matauk i en stor have var en del av dette tankegodset. Noe ulikt øvrige havebyer ble det på Teie bygd store flotte villaer for den delen av befolkningen som tjente (gode) penger til sjøs.

Dette var i hvalfangstens opptaktsperiode. En del av de store villaene har etter all sannsynlighet vært tomannsboliger. Det er viktig å påpeke at det er Teie som et helhetlig kulturmiljø som har verdi. Det er summen av de verneverdige bygningene, eksisterende plasser, alleer og ikke minst de gamle gatene som gir området en helhetlig karakter.

_________________________________________

Støtt oss økonomisk!
 
Vi trenger ditt bidrag for å skape det Teie vi alle ønsker - en allsidig, helhetlig og fremtidsrettet småby. Hjelp oss for et bedre Teie, klikk her:

 
Bli med på underskriftskampanjen for bevaring av hovedbygning og sidefløyer på Grindløkken skole
Klikk på bildet under for å laste ned argumentene og liste for underskrifter.

________________________________________


Tønsberg Blad 20.05.2017


________________________________________

VI HADDE NY INSPIRASJONSKVELD
I TEIE KIRKE 30.MARS

Plakaten (PDF) for arrangementet


Se direktereportasjen fra møtet
på nettsiden til Tønsberg Blad

_____________________________________Bildet viser hva de nå frykter i Asker sentrum, ikke ulikt hva man kunne få på Teie dersom det ikke utarbeides en strategi for utforming basert på lokale tradisjoner.
_____________________________________


Underskriftskampanje

Jeg støtter aksjonen for stedstilpasset utbygging av Nøtterø Haveby. Jeg støtter aksjonsgruppens i deres tre hovedkrav:  

1. Time out, full stopp i 6 mnd fra nå.
2. Helhetlig plan inkludert PlansmieDiveanalyse 
    og ny områdeplan. 
3. Beboermedvirkning


 
Last ned underskriftsark her

( Fulle ark kan skannes og sendes tonelindjorgensen@gmail.com
eller med post TLJ - Banebakken1 - 3121 Nøtterøy )
_____________________________________

Det vil bli mange enkeltutspill om de forskjellige plangrepene på Teie. Her er ett med høringsfrist 27.mars.

Vi stiller oss mot forslaget til reguleringsplan som er fremlagt for Arenfeldtsvei navngitt som Smidsrødveien 5, Ørsnesalleen 31 m. fl.– detaljregulering for plan nr. 2012007, og for at Nøtterøy kommune skal lage en ny områdeplan.
 
Hovedårsakene til dette er at forslaget strider mot:

 
1. Byggeskikk
– kommuneplan pkt 5.9: «Bygninger skal harmonere med og ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø»
2. Kulturmiljøer – kommuneplan pkt 5.10: «Bygninger med antikvarisk eller arkitektonisk verdi skal søkes bevart»
3. Estetisk utforming – Områdeplan nr 92-2 §5.3: «skal utformes iht den tradisjonelle byggeskikken i området»
4. Hensynssone – Områdeplan nr 92-2 §9.1: «det er en forutsetning at nybygg ikke reduserer de estetiske og kulturhistoriske verdiene knyttet til bygningsmiljøet»


Her kan du laste ned
en ferdig skrevet innsigelse for Smidsrødveien 5 - Ørsnesalleen 31


Fylkeskommunen skrev om prosjektet
Smidsrødveien 5 - Ørsnesalleen 3 allerede i 2012

«Alle prosjekter i by er byutvikling, ikke eiendomsutvikling.» Dette gjelder tettsteder også, og det gjelder på Teie. Når det skal utvikles attraktive steder er det avgjørende hvordan bygningene utformes. Det er bygningene som danner veggene, rammene og kulissene for all aktivitet som utøves i tettstedet. Det er første etasje i bygningen som er den viktigste – det er den vi ser og forholder oss til når vi er på et sted og beveger oss på rundt. Fugleperspektiver er derfor sjelden relevant for hvordan man vil oppleve et bygg i virkeligheten.

Omgivelsene påvirker i sterk grad hvordan stedet blir brukt. En første etasje uten åpninger og aktiviteter er uinteressant – den beveger vi oss raskt forbi. En første etasje med vinduer og innganger skaper aktivitet og interesse. Her stopper vi opp, ser, setter oss ned og går inn. Mennesker og aktivitet kjennetegner et attraktivt sted, og det er nettopp dette kjøpesentrene konkurrerer godt på. Teie har mange kvaliteter å bygge videre på, og et stort potensiale til å bli mer attraktivt. Varslet reguleringsplan viser en utvikling som ikke er i samspill med stedets karakter, som vil forringe det eksisterende miljøet og som ikke vil fremme gode gate- og uterom.


_____________________________________
 
Kristin O. Jahnsen:

"Det er positivt at det settes fokus på Teieområdet. Utvikling må skje med kunnskap og respekt for de verdier og kvaliteter som allerede ligger i området. Til disse verdiene hører kulturminnene som ikkefornybare verdier. Kulturminnene er ressurser som må behandles med respekt og varsomhet."
Les hennes grundig uttalelse til Smidsrødveien 5, Ørsnesalléen 31 m.fl. - 1. gangsbehandling av detaljregulering nr. 2012007.
_____________________________________
 
Ordfører Roar Jonstang (H):

"Intet gleder mer enn oppriktig engasjement. Et stort engasjementet med tydelige meninger på mange områder av betydning for et område vi er stolte av."  Les innlegget i Tønsberg Blad 17.03
_____________________________________

Tankevekker om utbyggere og fellesskapet
på Kulturreportasjen NRK P2

Vera Kvaal om puddingkanter i småhusbebyggelse
_____________________________________
 
Den siden du er på nå....

Tønsberg Blad 20.03.2017


Direkte lenke til kommuneplan for
Nøtterøy kommune


Overordnede planer sjaltes ut


Brita Merete Gulli skriver:
 
I kommuneplanens arealdel 2015 -2027, pkt. 3 om Rettsvirkninger heter det i pkt. 3.3: 

Reguleringsplaner som vedtas etter vedtakelsen av denne planen, går ved motstrid foran. Som en sikkerhetsventil, siden en gjennom reguleringsplanene vedtar ting med rettsvirkning, kan det muligens være greit. (Selv om kommunen kan bli erstatningsansvarlig, også når egne beslutninger ikke følger korrekte prosedyrer.)
Men brukt som generell regel er det vel ikke greit. Da kan jo overordnete planer stadig sjaltes ut. Og vi står jo her overfor mange forslag som går utover overordnete planer.

_____________________________________

Hvordan ville du disponere
de ledige arealene?Last
ned
kart
over Teie
i stor
oppløsning

 

 

_____________________________________

 Ønsker for Teieområdet:
 

Vi vil ha:

Vi er lei av:

1.      Hus som passer oss i størrelse og høyde i en menneskelig målestokk

A.      Skoesker på høykant som gjør oss små

2.      Hus som skaper orden og identitet: rekker, gater, kvartaler og plasser

B.      Store bygninger omgitt av dødt byrom: av bilgater, parkeringsplasser eller formålsløse grøntanlegg

3.      Hus som taler til oss på vårt eget språk: velkjente former, velprøvde materialer, omsorg i detaljene

C.      Elementbygg; fasader med mye blankt og glatt eller naken betong; flate tak og kantede former, eller anstrengte formale påfunn.

4.      Hus som passer til eksisterende hus i form og størrelse

D.     Nybygg som i målestokk eller formspråk er et overgrep mot kvartalet eller husrekken

5.      Fritt frem for nybygg av tradisjonell form

E.      Et arkitektonisk tankepoliti som undertrykker tradisjonell estetikk.

 

Klippet fra Facebooksiden Arkitekturopprøret i Norge

_________________________________________

 

Morten W. Krogstad har laget

et nyttig analyseverktøy

 

Hva trenger dette stedet?

Hva tåler dette stedet?

 

Gjør deg opp dine tanker om Teie. Last ned PDF

 

_________________________________________