www.teieplan.no

       
Vi trenger ditt bidrag for å skape det Teie vi alle ønsker
- en allsidig, helhetlig og fremtidsrettet småby. Hjelp oss for et bedre Teie, klikk her:


Om dette nettstedet
   
Historien om Teie
        
    
Presseklipp
      
Debattinnlegg
   
Sagt og ment
     
  
Fagstoff om
stedsutvikling

   
Plansmier som
arbeidsmetode

          
Facebookside
"Vi som vil bevare Færder-øyenes kulturarv og gamle trehusbebyggelse"

 

 

   
Denne nettsiden er etablert av beboere på Teie som er bekymret over en utvikling der historiske
og menneskelige stedskvaliteter er truet av tomtespekulasjon og dårlig politisk håndverk.

Vi ønsker en faglig begrunnet og ikke politisk motivert prosess. 
Folkemøtet i regi av Fortidsminneforeningen
i Teie kirke 27.februar var en god start for de nye mulighetene på Teie. Det var særlig hyggelig at ordfører og mange politikere møtte opp. 

                                             
Invitasjonen til folkemøtet så slik ut:

 

                                                               
 

    
På Nøtterøy er det en voldsom indignasjon
over planlagte blokker i de historiske villastrøkene. Alt dette engasjementet må samles til felles innsats. Vi ønsker å lage gode motforslag til rådende planer! 

 

Våre hovedanførsler:

Vi er for utvikling og ønsker virkelig at noe skjer,
men her er noen stikkord:
 
Det er manglende volum / kapasitetsanalyse.

Kommuneplanen – bebyggelse og anlegg – kommunens boligreserve. Tabell hvor Teie sentrums mål er 150 nye enheter

Hvor er analysen som sier at Teie tåler dette?
Samme plan sier at hvis Teie ikke tåler dette – så skal arealutnyttelsen reduseres.
Planen er inkonsekvent og dette må utredes!!

Type bebyggelse

Teie tåler lav og høyblokk. Hvor høyblokk er mer enn 5 etg. Er dette forenlig med kommuneplanens krav om tilpasning for å imøtekomme Teie sitt særpreg som Hageby? Dette er inkonsekvent og må utredes

Områdeplanene 92-1 og 92-2

Disse er godkjent i 2012. Kommuneplan godkjent 2015. Kommuneplanen ruler.
Den sentrale områdeplanene fjernes (helt eller delvis) – fylles med reguleringssmuler.
Hvorfor erstattes ikke gammel områdeplaner med ny som oppfyller intensjonene i kommuneplanene.

6 mars: Hvordan forstår vi teksten: Igangsetting av område og detaljregulering for Teiesenteret, samt oppheving av områdereguleringsplan 92-1 og del av områderegulering 92-2.

Er det vesentlige endringer = NY områdeplan

Utbyggingsavtale – vi får ikke innsyn på hva som dere har avtalt og dermed hva som blir av effekt i området.

Lovlighetskontroll:

Mindretallet kan ovenfor Fylkesmannen klargjøre om det er brudd på bestemmelser og regler i overordnet vedtatt planverk.

Kulturminneplan – underlag for Ny områdeplan:

Fylkeskommunen stiller midler til disposisjon for å lage denne planen.

Hvorfor sier dere Nei til dette? (Kr 100.000 for Nøtterøy og 100.000 for Tjøme).

Parkeringsplasser:

Det er definert et antall parkeringsplasser for området – forhåpentligvis i forhold til parkerings-policyen for området (flerbruksplasser). Vi forutsetter at en analyse av parkeringssituasjonen på Teie er utredet – eller?

Hvis ikke er planverket ufullstendig og må utredes.