www.teieplan.no

       
Vi trenger ditt bidrag for å skape det Teie vi alle ønsker
- en allsidig, helhetlig og fremtidsrettet småby. Hjelp oss for et bedre Teie, klikk her:


Om dette nettstedet
   
Historien om Teie
        
    
Presseklipp
      
Debattinnlegg
   
Sagt og ment
     
  
Fagstoff om
stedsutvikling

   
Plansmier som
arbeidsmetode

          
Facebookside
"Vi som vil bevare Færder-øyenes kulturarv og gamle trehusbebyggelse"

 

 

 

  
Sagt og ment..

Klippet fra sosiale medier m.m.

Ordføreren har sagt at han ønsker workshop for å få helhet over planene for Teie. Da må vi sørge for at dette ikke bare blir en skinnprosess. Det hjelper ikke å sitte å notere på gule lapper og sende appelsiner til hverandre.
 
-

 
Besinnelsen kryper inn over Nøtterøylandet. Utviklingen på Teie kan bli et nasjonalt forbilde!
 
-
     

Fantastisk nyhet: – Vi vurderer Nøtterø haveby som et veldig viktig historisk bygningsmiljø med gode kvaliteter. Her står store verdier på spill, sier generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen. – Det må fortettes med respekt for Teie. Et første skritt er å gjøre klart at det ikke gis dispensasjon fra bestemmelsene som gjelder. Videre må det settes krav om at nybygg passer inn i helheten. Og dette er fortsatt mulig, løpet er ikke kjørt ennå, sier Fjeldheim.

-

   
Klippet fra fjesboksiden Byutviklere:
"Utbyggeren dukker opp med sin egen ferdige private plan for et større eller mindre område og vil ha kommunen til å kjøpe den 'i heilo'. Utnyttingsgraden blir så gjenstand for langvarig forhandling der det eneste prinsipp er at byggherren vil ha størst mulig bygghøyde, enklest mulig form og lavest mulig kvalitetskrav, så han bygge kjapt og kjipt, selge ut og stikke over til neste åsted.
Istedenfor burde kommunen i ro og mak utarbeide en konkret plan for et helt strøk i form av strenge general-regler om bygghøyde, tomtedekning, byggelinje, formtype, kvartalstype, gatebredde, og slikt, og så utlyst de ledige tomtene for bebyggelse ved forskjellige utbyggere og arkitekter."

-

 
Jeg regner med at ulike evt. saksbehandlingsfeil kan kommunen rette på. Da vil en påpeking av disse i høyden bli saksutsettelse. Vil man bevare havebyen, må det begrunnes utfra kommuneplanens § 5,8, 5.9 og 5.10 og utfyllende bestemmelser og utfra at havebyen har nasjonal og regional betydning. Det at området er viktig kulturhistorisk, kan ikke forandres - enda kommunen forsøker så godt den kan å ødelegge kulturhistorien - og det må være ulovlig. Bevaring av havebyen kan bare skje gjennom at den har stor betydning kulturhistorisk og da må de typiske trekkene bevares som for eksempel de store aksene Nøtterøyvegen, Smidsrødvegen og Kirkevegen og plasser. Veger, akser og plasser fikk Lange 1. prisen for. Forandres Smidsrødvegen og gjøres til miljøgate, Kirkevegen tog over Nøtterøyvegen, og Teglverkvegen og Kirkevegen blir utvidet og hagene tas, så er havebyen tapt, tror jeg slik H+Frp ønsker. Jeg tror blokk mm utbyggingsmotstanderne må være enig om dette hvis man vil vinne fram.
 
 
-
    

Politikerene har sagt ja til bygg opp til 6 etasjer på Teie torv. Dessverre er det ikke krav om 3D modeller, så man kan ikke se hva slags høyder og volumer det er snakk om ut fra utbyggernes skisser. Men sammenlign med Bellevue, og tenk selv volum. Og legg deretter til resten av trekanttomten, minus villaer langs Kirkeveien, som er under planlegging. Har også moret meg med kamera i Oslo, tell etasjer selv:-). Sånn ser det ut i virkeligheten, sammenlign det med den opprinnelige tegningen Coop presenterte; 7 etg. betongvegg i Teie veidele.
Etter Ja-vedtaket i teknisk utvalg, snudde Coop seg rundt og solgte halvparten. Hvor mye var politikernes Ja-vedtak til å sette igang reguleringen verdt for Coop? Og hva får kommunen og almuen igjen for denne gavepakken til kjøpesenterutbyggerne? Har kommunen krevd bidrag til renovering av torg eller andre tiltak? Er jeg alene om å sitte med flau smak i munnen?

-

 
Leser gjennom Kommuneplanen igjen, og undrer meg over hvorfor politikere vedtok dette ifjor, når de ikke hadde intensjoner om å følge det. Var det bare skuebrød for å oppfylle plankravene, så den ble godkjent av Fylkesmannen? Spørsmålet som gjenstår, nå som raseringen er på speed; hvor er de som er betalt av almuen for å forsvare angrep på våre felles kulturminner?

Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027

Teie - Nøtterø Haveby Teie er et tettsted planmessig anlagt rundt 1920 gjennom reguleringsplan for Nøtterø Haveby. 
Rikdommen fra sjøfart og hvalfangst la grunnlaget for områdets utvikling. 
Teie består av noen velbevarte villaer med store haver og forretningsgårder, bevisst plassert i forhold til veiløp og torvet. 
Bebyggelsen hører stilmessig til nyklassisismen. Det er viktig å bevare både enkeltelementer og sammenhengen mellom bebyggelsen, veiløp og landskapet for øvrig. 
Gamle trær er en del av dette miljøet. Områdets særpreg skal bevares og vesentlige tiltak vurderes strengt. Bygninger oppført før 1940 skal søkes bevart. 
Strukturer/historiske spor som veiløp, alléer, gjerder, markante trær med mer og den naturlige/ landskapsmessige sammenhengen mellom disse skal søkes opprettholdt og bevart.Tilbakeføring av bygninger er ønskelig og positivt. Ny bebyggelse kan tillates dersom den tilpasses områdets særpreg og underordner seg omgivelsene mht landskapssilhuett, samt nær- og fjernvirkning for kulturminner. 
Ny bebyggelse skal tilpasses stedets typografi når det gjelder struktur, skala, uttrykk og materialbruk. 
Ny bebyggelse skal tilpasses kulturmiljø mht plassering, retning, takvinkel, vindusbruk, størrelse, farge- og materialbruk og øvrig utforming.

   
-

 
Hvorfor i all verden skal det bygges høyere på Teie enn de ALLER fleste bygg inne i Tbg? Hvorfor rasere Teie, med et slikt dominerende bygg? Dette er ikke tilpasset områdets særpreg i det hele tatt, tvert i mot det avviker grovt! Nei Jonstang, det kommer ikke an på hvor nærme du står, 6 etasjer er like høyt - uansett!

 

 

  
 
 

    
Kjøpte boken" Kjøpesenterlandet, planlaus norsk stadutvikling " i går. By og tettsteder i Norge opplever det samme som Teie at sentrum og attraktive områder blir kjøpt opp av utbyggere, og de lar områdene forfalle for å rive dem. Utbyggere bygger da tett og ikke tilpasset sted. Hvorfor er det ikke lover og bestemmelser som forhindrer dette, og hvorfor sier ikke politikere i mot at PBL, som de kan bestemme ifht, brukes slik at områder blir revet og miljøer blir ødelagt og igjen bygges simple bygg med max varighet 30 år???

Åreknuteområder kaller boken disse tette blokkområdene - som blir befolket av pensjonister. Jeg ble litt motløs da jeg så hvor omfattende problemet var, men etterpå tenkte jeg -

Vi kan ikke se på at havebyen vår blir ødelagt sammen med arkitektur og hvalfangerhistorien.

-
 

Jeg ønsker at Nøtterøy ansetter en flink gartner slik som Horten og Porsgrunn har, som kan rydde opp langs vegene og plante fine trær, busker og blomster igjen. Og det blir jo mindre trafikk med en omkjøringsveg og da blir det hyggeligere på TEie.

Kommunen må ikke la seg styre av utbyggere, slik boka viser at sted etter sted gjør.. Nøtterøy kommune må forvalte lovverket utfra allsidig kunnskap- og ikke utfra utbyggere ensidig fortjeneste, og styre til alles beste, slik PBL og andre lover sier, og også ta hensyn til barn-

Nøterøy haveby plan var forutseende og tok disse hensyn. Den og andre planer ble tegnet for å motvirke boligspekulasjon i byer og tettsteder etter det store hamskiftet og sterk tilflytting til byene med industrialiseringen. Rundt l975 ble de store reguleringsplanen ikke lenger gjeldende, og igjen ser vi boligspekulantene dukker opp med ny styrke. Nye lover trenges som forhindrer dette.

Det er viktige å beholde det gode bomiljøer og verdier på Solskinnsøya Nøtterøy, basert på sol, lys ,grønne verdier, lett tilgang til sentrum, jobb, rekreasjon og friluftsliv og tilgang til sunn mat- kanskje dyrket selv, akkurat slik statens føringer og trender er i dag.

Ellers var jeg på Kulturvernforbundets møte i går, og det kan visst høres på nettet. Det var mye interessant der, men de egentlig problemene ang kulturens stilling, og framtid, ble lite tatt opp selv av Riksantikvar Holme.

Mennesker er mer enn kjøpende vesener i kjøpesentre.
 
-

 
Vestfold fylkeskommune uttaler følgende ifm Nøtterøy kommunes oppstart av detaljregulering av Teie torv:
"I forbindelse med planarbeidet tilknyttet områderegulering for Teie sentrum, 92-2, pekte fylkeskommunen på viktigheten av en beskrivelse som gir et overordnet og sammensatt bilde av Teie sentrum som sted, med kvaliteter, muligheter og utfordringer. Fylkeskommunen er fortsatt av den oppfatning at utvikling av Teie burde ses i en større sammenheng og at det gjennomføres en stedsanalyse e.l. Fylkeskommunen forutsetter at det i planbeskrivelsen gis en grundig redegjørelse for valg av løsninger innenfor planområdet sett i sammenheng med øvrig planarbeid på Teie, herunder gatebruksplanen for Teie i Bypakke Tønsbergregionen og områdeplan for Teiesenteret med tilhørende detaljreguleringer."

-

Vi bruker dataprogrammer for å drøfte volumer og alternativer i stil. Veldig viktig å vurdere sammenheng mellom eksisterende bebyggelse og nybygg. Man må kunne kreve å få se prosjekter i ærlige visualiseringer. Oftest blir det brukt fugleperspektiver. Det er umåtelig frekt.

-

En rekke beboere på Teie ønsker at det gjennomføres en plansmie for området. Plansmie er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling. Se denne linken www.plansmier.no . 
 Ole Johan Olsen uttalte følgende i gårsdagens møte: "Det er et lappeteppe av reguleringsplaner over Teie. Politikerne og arkitekter trenger korreksjon og motstand i hvordan de tenker. Dere går inn i en krevende jobb nå. Kommunen må ta en sterkere rolle i hvordan helheten må være, og det tror jeg dere trenger hjelp til."
Ordfører Roar Jonstang uttalte "Nå ønsker vi å starte workshops der folk kan komme med sine innspill." Dette burde åpne opp for en mer konstruktiv plan- og beslutningsprosess for Teie sentrum enn det som har vært hittil!
 


    

Teie skole skal selges samlet for riving, det er ordføreren klar på. Men er det nødvendigvis sunn økonomi? Boligfelt rundt et eldre hus oppnår høyere m2 pris, dette er det tall på. Boligeiendommer med en historie er populære på boligmarkedet, og vi har en haveby med en fortelling. Ekte, ikke en falsk konstruksjon. Dessuten, det er faktisk større folketetthet på gammeldagse Majorstua, enn i høyhusene Barcode. Politiske ledelse forstår ikke de nye momentene, men det gjorde de fleste andre som deltok på det vellykkede folkemøtet i kirken. Politiske ledelse ser heller ikke mulighetene som er i alternativ finansiering og drift, for den lille eiendommen med det hundre år gamle skolebygget på Teie. Eller i Grindløkka anlegget. Det hevdes at vi som ser andre muligheter er romantikere, uten økonomisk forståelse, og at vi "snakker ned Teie". Det sås splid mellom enkeltpersoner og grupper, splitt og hersk, mens havebyen raseres bit for bit. Jeg oppfordrer alle til å fakta sjekke i møte med bakvaskelser. Nei vi mener ikke Teie skal ligge øde, ja vi støtter fortetting og næringslivsutvikling, osv. Men ut fra en helhetlig plan og stedstilpassede bygg. Alternative facts blir ikke riktige selv om de gjentas, etter å ha blitt imøtegått. De bare skaper dårlig stemning. Vi har en unik arv som kan bli gull i møte med dagens paradigmeskifter. Det er mulighetsrommet vi bør jobbe sammen i.