«Utbygger må i alle stadier av planlegging og gjennomføring samarbeide nært med vernemyndigheter og Risør kommune for å oppnå tilpasning til byen for øvrig. En moderne arkitektur må også etterstrebe variasjon og originalitet.», heter det i tilleggsforslaget som ble fremsatt av ordføreren og vedtatt med 18 mot 11 stemmer. I vedtaket heter det videre: «2. Holmen skal bli utbygget med en kombinasjon av boliger og næring og til glede og med god tilgang for allmennheten. Denne hovedmålsettingen skal følge alle stadier i utbyggingen og det utbygde området som helhet. 3. Bystyret forventer at utbygger, i samarbeid med Risør kommune, Riksantikvaren og andre vernemyndigheter, arbeider for å skape større variasjon i arkitekturen som helhet på Holmen. Dette gjelder takvinkler og takform, bygningers størrelse og plassering og andre grep som skaper variasjon, originalitet og tilpasning til byens helhet. Om utbygger ønsker det vil bystyret også imøtese forslag til forbedringer utover rammene i reguleringsplanen. Spesielt gjelder dette i forhold til gode innspill fra Riksantikvar og andre vernemyndigheter.»
http://www.agderposten.no/nyheter/klart-for-en-ny-bydel-i-risor-1.7379552