Landsbyen bak slottet kan bli en av hovedstadens store attraksjoner,
men har stått i fare for å bli et kulturhistorisk feilgrep med store konsekvenser.

 
   Kontakt: Erling Okkenhaug - tlf 92092522  erling@okkenhaug.com      Tilbake til førstesiden
 


Jøss. Blokka bak Slottet.
Vi trodde saken var avklart. Særlig fordi det er lagt så mye arbeid i å fremme en helhetlig plan for dette kvartalet, Lille Uranienborg.

Oslo Kommune Plan og bygningsetaten har nå bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gjøre om fylkesmannens vedtak om å oppheve rammetillatelsen. Hvis denne tas til følge, vi tillatelsen gjenoppstå.

Det er beklagelig at etaten ikke kan respektere fylkesmannens avgjørelse, men krever omkamp hos departementet.NYHET  26.11.2018
Fylkesmannen stopper blokka!
Slutning:
Kommunens vedtak om rammetillatelse endres til avslag. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. Les her

Endelig avslag på klagen
av vedtaket fra FylkesmannenArtikkel og intervjuer om saken i Vårt Oslo 27.11


Men før det: Plan og bygg godtok den store blokka i landsbyen bak slottet og den er ble politisk vedtatt.

Les dette grundige notatet om saken (12.10.2018)

Saken går til Fylkesmannen 
Her er en klage fra Homansbyen Vel

og vi må tro på dømmekraften

Les innstillingen som sendes til politikerne her

 
Overraskende vending bak Slottet.

Oslo Kommune Plan og Bygningsetaten (PBE)presser nå på for å gjennomføre blokken som vil hindre en helhetlig utvikling av kvartalet. 
 
18.06 Klage over rammetillatelse fra Hjort advokater på vegne av Sameiet Uranienborgveien 11 Nord, og Homansbyen Vel 

13.06 Bydel Frogner ber om oppsettende virkning

13.06 Byråd for byutvikling Hanna Marcussens (MDG) begrunnelse for ikke å lage en helhetsplan

30.05 Begrunnelsen fra Oslo Kommune Plan
og Bygningsetaten for ikke å lage en helhetsplan.

23.05 Merknader fra Bydel Frogner
 
04.05 Les vedtaket fra PBE

  
I vedtaket fra PBE står bl.a "Hegdehaugsveien 26 Eiendommen gnr 214/ bnr 90 (Hegdehaugsveien 26), som er blant eiendommene som er varslet om midlertidig forbud mot tiltak, er etter en konkret vurdering ikke omfattet av det midlertidige forbudet mot tiltak. Til grunn for vurderingen ligger at det pågående prosjektet i Hegdehaugsveien 26 er bearbeidet og omprosjektert på slik måte at det ikke vil påvirke de overordnede viktige bevaringshensyn som skal konkretiseres i kommende plan."  :
  

 
"Byrådsavdeling for byutvikling ser verdien i at kvartalet får en helhetlig plan som ivaretar
kulturminneverdier og kvaliteter i eksisterende bebyggelse og ser utviklingsmulighetene i en
sammenheng. På denne bakgrunn gir byrådsavdelingen Byantikvaren i oppdrag å utarbeide en helhetlig reguleringsplan for kvartalet.
 
Vi ber Byantikvaren komme tilbake med forslag til et oppstartsnotat med beskrivelse av en overordnet fremdriftsplan, avgrensing av planområdet, medvirkning, utredningsbehov herunder vesentlige temaer som planarbeidet skal belyse som kulturminneverdier, kvaliteter i eksisterende bebyggelse og bygningsmiljø, utearealer, forbindelser gjennom kvartalet og utviklingsmuligheter."
   
Les brevet fra Oslo Kommune
Byrådsavdeling for byutvikling
til Plan- og bygningsetaten
 
Les brev fra Oslo Kommune
Plan- og bygningsetaten

til grunneierne om forslag til
midlertidig forbud mot tiltak i kvartalet


 


 

Saken om blokka i H-26
 
 

Vi stolte på sunt vett i denne saken 
   
Trusselbildet var:

Blokk som søktes bygget i Hegdehaugsveien 26


 

 
Flere illustrasjoner for blokka finnes her:
(
Fra GRAPE ARCHITECTS AS - PBE)
  
Hele byggesaken her
    

Brev fra Hjort advokater av 30.12.2017
 

Les nabovarsel for ny blokk i Hegdehaugsveien 26 (PDF)
  
Detalj-illustrasjoner fra Rammesøknaden (PDF)

Nybygget vil også påvirke den fredete bebyggelsen i
Parkveien 27- 31. Sett fra Grønnegata vil nybygget dominere det
lave murgårdsmiljøet. Byantikvaren fraråder derfor forslaget til nybygg. Les uttalelsen fra byantikvaren av 03.04.2017
__________________________________________

 

Og hva sa Homansbyen Vel
og naboene?

Betydelig gårdeier i kvartalet klager

Eidis Huseby eier Hegdehaugsveien 28 og 30 og bakgårdsmijløene med badehuset, Smia mm. Her her hennes klage


OVERSIKT
12.06 Les sakssammendrag fra Homensbyen Vel.


Naboer i kvartalet er opprørte over forskjellsbehandling.

De ønsker en fri og ubundet planprosess og at grunneierne i området behandles likt. Naboene finner det særdeles uheldig om en grunneier (Hegdehaugsveien 26) skal unntas fra forbud mot tiltak. Det blir prinsipielt feil og er en urimelig forskjellsbehandling. Å unnta Hegdehaugsveien 26 er det samme som å belaste/begrense de øvrige sameiers muligheter i området. Les brevet fra naboene
 

Uttalelse fra Uranienborgveien 11
Les et omfattende brev om byggesaken
 
Bertel O.Steen Eiendom as og
Aspelin Ramm Eiendom as uttaler:

Les brev fra Parkveien 27-31 ANS 
 
Homansbyen Vel uttaler: 
"Vi minner om at det var de ekstreme planene for Hegdehaugsveien 26 som brakte Vellet på banen og utløste arbeidet med mulighetsstudien. Prosjektet i Hegdehaugsveien 26 er det eneste per i dag som truer en fornuftig og balansert reguleringsplan."
Les brevet fra Homansbyen Vel

Fortidsminneforeningen
Oslo Akershus avdeling uttaler:

Dette prosjektet vil ha innvirkning på mulighetene for en helhetlig utnyttelse av et kvartal mellom Slottsparken og Homansbyen og som har et stort potensial for å tilføre byen et verdifullt område preget av verneverdige bygninger.
Les brevet fra Fortidsminneforeningen

Cochs pensjonat uttaler:
Vi ble begeistret da vi fikk se mulighetsstudien for vårt kvartal presentert i Aftenposten i januar i år. Byrådsavdelingens hurtige konklusjon om å vedta et bygge og deleforbud ble en naturlig konsekvens av de viktige argumenter som ble fremført for dette områdets potensiale for bydelen og byen.
Les brevet fra Cochs Pensjonat

Allgrønn uttaler:
Allgrønn var initiativtaker sammen med Homansbyen Vel til å lansere mulighetsstudien for kvartalet "Lille Uranienborg" i årsskiftet 2017/2018. Alternativet føyer seg inn i rekken av konsepter for human og helhetlig stedsutvikling lansert av Allgrønn de siste tredve årene. Våre byer og steder utvikles i alt for stor grad av utbyggere som ikke tar ansvar for annet enn sitt objekt. Dette har ført til stedstap over hele landet.
Slike holdninger blir særlig skjebnesvangre i stedmiljøer som har høy kulturhistorisk verdi. Av samme grunn har Riksantikvaren iverksatt sitt program "Bystrategi 2017-2020".
Les brevet fra AllgrønnJuridisk gjennomgang i byggesaken
Les merknader fra Hjort advokater av 30.12.2017

  
Byantikvaren uttaler
Det er viktig å forhindre at gode løsninger for planområdet blir vanskeligjort, og rammer for både vern og utbygging av området bør diskuteres samlet før prosjektet i Hegdehaugsveien 26 blir vedtatt.
Les brev av 25.05.2018Vårt formål har vært å skape bevissthet for helhetlig planlegging.

 

Fra pressen:
 

Aftenposten 25.10.2018


Byråd med uforståelig bråvending

"Gleden var stor da Byråden for byutvikling, Hanna Marcussen, MDG i januar 2018 ba om at det ble utarbeidet en områdeplan for hele kvartalet. Skuffelsen var desto større da PBE i mai ga utbygger medhold i at Blokka skulle tas ut av områdeplanen. Byrådsleder Marcussen godkjente nettopp PBEs vedtak. Og dermed lukkes porten til Homansbyen.

Spørsmålet mange stiller seg, er hva som har skjedd i perioden mellom januar og mai 2018?


Se leserinnlegg i Aftenposten 20.06.2018

Dagsavisen 11.10.2018


Dagsavisen 23.08.2018


Dagbladet 6.juli 2018 


 


 


Denne nettsiden driftes av Allgrønn - forum for stedsutvikling
Kontakt: Erling Okkenhaug erling@okkenhaug.com  Tlf: 92092522

Mer om Allgrønns aktiviteter her:  www.stedskraft.no  www.allgronn.no