Tilbake

V A N N  /  A V L Ø P / K O M P O S T

V a n n                                                                                                            

Boligene forsynes med vann fra egne borebrønner. Det gjennomføres tiltak for å redusere forbruket av rent vann. Boligene utstyres med biologiske toaletter med kun et minimum av spyling. Takvann samles opp og benyttes til vask, vanning i hage mm. Enkelte anlegg kan ta i bruk systemer for individuell, lokal rensing av gråvann med en kombinasjon av planter og UV-filter som muliggjør gjenbruk av vann til vask, spyling mm.

Klikk for større gjengivelse 

Vanntrapp (flowforms) som del av rensesystem, hvor vann tilføres luft og naturlige strømningsbevegelser.
(Klikk for større gjengivelse)

K o m p o s t e r i n g                                                                            

Alt organisk avfall fra de enkelte husholdninger og eiendommer behandles individuelt på boligtomtene
Det installeres urinseparerende komposttoaletter.

R e n s i n g   a v   g r å v a n n .                                                                    

Alt avløpsvann vil bli håndtert og renset innenfor området. Gråvann kan relativt enkelt renses gjennom plantebassenger (rotsone), aquakulturer eller damanlegg. Det vil bli lagt vekt på at renseanleggene skal ha en estetisk utforming. Anleggene kan integreres i hageanlegg og evt. også i drivhus.

Det vil bli utarbeidet en plan for avløpshåndtering for hele området. I dette arbeidet vil vi søke faglig ekspertise både i Norge og i utlandet - også med tanke på å formulere forsøksprosjekter og forskning.

  
B
A K G R U N N
    A N A L Y S E   I L L U S T R A S J O N S P L A N    B E S K R I V E L S E  -  G E N E R E L T

K U L T U R L A N D S K A P 
   A R K I T E K T U R     E N E R G I