Tilbake

B A K G R U N N 

V i s j o n   

Vi vil utvikle Rammeskogen til et område som knytter gård, landskap, bosetning og arbeidsplasser sammen til en helhet som i vid forstand kan fremme en økologisk forsvarlig utvikling og menneskelig vekst.

Vi vil utvikle Rammeskogen etter en helhetlig strategi der vi bruker økologiske prinsipper i formingen av våre omgivelser. Vi vil legge vekt på bruk av nyttevekster for å skape meningsfylte, frodige og vakre omgivelser.

 
Klikk for større gjengivelse

   
Vi vil bygge boliger som integreres i stedets kvalitet, og med en helhetlig arkitektonisk utforming som også gir rom for individualitet. Målet er at boligene skal ha et godt inneklima, bygges med sunne naturmaterialer, ha energieffektive løsninger og naturbasert renseteknologi.

Vi ønsker å skape et dynamisk og levende miljø hvor beboerne inspireres til å følge opp den økologiske profilen.

Vi ønsker at flere av beboerne skal ha sitt arbeidssted i nærområdet, slik at Rammeskogen også lever på dagtid. Slik sett vil det være ønskelig om det på stedet finnes virksomheter og arbeidsfelt som tangerer hverandre og gir mulighet for arbeidsfelleskap - uten at dette skal medføre en ensretting av miljøet.

Vi ønsker å tiltrekke oss mennesker som innser at estetikk, åndsliv og kultur må være en del av det bærekraftige. Vi ønsker å skape et sted hvor den kulturelle og estetiske dimensjon løfter og bærer frem det økologiske.  
 

  

G e n e r e l l e  m å l s e t t i n g e r  f o r  o m r å d e t

Klikk for større gjengivelse

  
- Utvikle en økologisk grend i tilknytning til et natur / kulturlandsskapsområde som igjen er knyttet til en økologisk gårdsdrift ( Ramme gård ) slik at disse elementene virker gjensidig forsterkende på hverandre.

- Utvikle prosjektet på basis av en økologisk helhetstenkning som søker å innpasse de menneskeskapte inngrep som bygninger, veiføringer, dyrkning, kulturlandskap mm. i en positiv sameksistens med de lokale økologiske betingelser.

- Ta vare på viktig eksisterende vegetasjon, utvikle et harmonisk kulturlandskap / beiteområder, samt forsterke vegetasjon / beplantning i nærområder til bebyggelse. Ta hensyn til og om mulig forbedre de lokalklimatiske forhold.

- Legge bebyggelse og veier naturlig i terrenget  slik at de fysiske inngrep blir redusert til et minimum og slik at hus og vei ligger beskyttet.

- Sikre en utforming av bebyggelse som gir en opplevelse  av helhet , samtidig som det gis rom for individuelle tilpassninger og kvaliteter.

- Sikre en forskriftsmessig og lokalt forsvarlig håndtering av vannforsyning, avløp og avfall basert på økologiske prinsipper.

- Bygninger skal søkes innpasset og gis en utforming som oppleves som naturlig i forhold til terreng og  landskapsrom. Utbygging skal skje slik at området bevarer og opparbeider tilstrekkelig vegetasjon slik at det vil framstå og oppleves som grønt og frodig.

 
Ø k o l o g i   

Faktor 4/10
Vi er i en situasjon hvor verdens befolkning øker sterkt, fordelingen av ressurser er skjev og vår del av verden må redusere forbruket drastisk. Såvel UNEP ( United Nations Environment Program) som OECD går inn for en omfattende ressurseffektivisering med faktor 4/10 for OECD-landene. Dette innebærer at ressursbruken
i vår del av verden må bli 4 ganger mer effektiv på kort sikt (2030) og 10 ganger mer effektiv på middels sikt 
( 2050). Dette har gyldighet innenfor flere områder:

Bygg & anlegg:  representerer i dag 40% av alt materialforbruk, energiforbruk og avfall til deponi, sett i forhold til samfunnets samlede forbruk. Det må utvikles helt nye ressurs- og energieffektive, økologiske forsvarlige byggemetoder.

Matvarer: Sentralisert jordbruksproduksjon med stort vann- og energiforbruk og betydelige miljøproblemer kjennetegner dagens konvensjonelle jordbruk - i tillegg til stor grad av import / eksport. Fremtidens krav vil tvinge frem økologiske dyrkningsmetoder og økt lokal selvforsyning.

Transport: Både vi og de varene vi bruker transporteres mer og mer. I dette ligger et enormt energiforbruk og tilhørende miljøproblemer. To tiltak vil vesentlig kunne redusere transportbehov:  lokale arbeidsplasser og høy grad av lokal selvforsyning.

Det er under utvikling byggemetoder som tilfredstiller kravet om økt ressurseffektivitet som også bidrar til kvalitativt forbedrede bo- og livsmiljøer. Et eksempel er det senere omtalte kretsløpshuset som søker å knytte bolig og de nære omgivelser sammen til en fungerende helhet.  Vi har også kommet langt hva gjelder økologiske dyrkningsmetoder og modeller for hvordan et intensivt hagebruk kan gi en høy grad av lokal selvforsyning. Vi ser også muligheter for å redusere vårt transportbehov gjennom å skape lokale arbeidsplasser.

Til sammen danner overnevnte konturene av en fremtidsmodell hvor disse aspektene av virkeligheten knyttes sammen til et helhetlig svar på utfordringer vi står overfor. Det er i denne sammenheng at et prosjekt som Rammeskogen vil kunne få betydning for utviklingen mot en bærekraftig fremtid.

  
A N A L Y S E    I L L U S T R A S J O N S P L A N      B E S K R I V E L S E  -  G E N E R E L T

 
K U L T U R L A N D S K A P     A R K I T E K T U R     E N E R G I       V A N N   /   A V L Ø P  /  K O M P O S T