Tilbake

E N E R G I                                                              

Boligene vil ha en høy grad av lokal selvforsyning. Første skritt i denne retning er en energiløsning hvor bygningen i seg selv, på en direkte måte, høster solenergi og evt. jordvarme (passive systemer) og samtidig isoleres og skjermes godt mot varmetap.

I tillegg kan datateknologi  tas i bruk for å redusere energiforbruk enten det gjelder styring av ventilasjon 
(avtrekk), solenergi, temperaturregulering mm.

Klikk på bildet for større gjengivelse 
Solenergi kan utnyttes med solfangere eller solceller på tak. Indirekte gjennom veksthus eller ved direkte innstråling gjennom vinduer.  (Klikk for større gjengivelse) 

Fullstendig lokal selvforsyning er pr. i dag en relativt kostbar målsetning, men kan være interessant som et delprosjekt / eksperimentbolig - for eksempel med en kombinasjon av solenergi/bioenergi til romoppvarming og varmtvann og solceller til elektrisk energi til lys og utstyr.

Aktuelle felles energiløsninger vil være:

- Solbergelven kan utnyttes med varmepumpe.
- Bioenergi / mikroenergianlegg vil kunne levere varme til området. Aktuelt er også anlegg som i tillegg produserer elektrisk energi og dermed muliggjør full selvforsyning. 
- Vindmølle  

Aktuelle individuelle energiløsninger vil være:

- solenergi: solfanger på takflate for oppvarming av varmt vann.  
- solceller: elektrisk energi til lys og utstyr
- effektive vedovner: kakkelovner eller finske masseovner.

Valg av energisystemer kan først foretas etter en grundig vurdering av de aktuelle alternativene med utgangspunkt i energibehov, økonomi, ressurssituasjon og drift / vedlikehold.  

   

B A K G R U N N    A N A L Y S E   I L L U S T R A S J O N S P L A N   B E S K R I V E L S E  -  G E N E R E L T
  
K U L T U R L A N D S K A P     A R K I T E K T U R      V A N N   /   A V L Ø P  /  K O M P O S T