Tilbake

K U L T U R L A N D S K A P

K u l t u r l a n d s k a p                                                                               

Utviklingen av området vil foregå i en tett dialog med det eksisterende landskapet og med det kultiverte landskapet på Ramme gård. Vi satser på en dynamikk mellom opparbeidete områder som beite og felleshage og mer uberørte randsoner og grøntkorridorer.

B e i t e o m r å d e r                                                                                      

Den dyrkbare dalen i nord-syd retning som deler området i to, vil bli ryddet og inngjerdet til husdyrbeite for dyr på Ramme gård. Større trær får stå som klimavern. Husdyrene blir et viktig element for å opparbeide et kulturlandskap.

Det blir grinder i gjerdet slik at en kan krysse beitet for å følge stier ned til Ramme, til elven eller til stranden. Grinder og gjerder vil være av en kvalitet som bygger oppunder en estetisk helhetsopplevelse.

Det vil bli plantet grupper med løvtrær på beitet for å redusere vinddraget gjennom dalen og gi dyrene mulighet for skygge.

F r i o m r å d e r                                                                                              

Rammeskogen er et vakkert naturområde. Ved utviklingen av prosjektet vil vi søke å etablere turstier og ferdselsmuligheter for turgåere.  
 
V a n n                                                                                                            

Langs Solbergelva tenker vi oss en utvidelse av elven i form av mindre dammer. Vann blir også et element som vil komme til uttrykk i forbindelse med vannrensesystemene - både som rennende vann og dammer. Takvann føres til dammer og kan benyttes til vanning.


B A K G R U N N
     A N A L Y S E     I L L U S T R A S J O N S P L A N      B E S K R I V E L S E  -  G E N E R E L T
  
A R K I T E K T U R     
E N E R G I     V A N N   /   A V L Ø P  /  K O M P O S T