Tilbake

B E S K R I V E L S E  -  G E N E R E L T

E i e n d o m s f o r h o l d                                                                            

Planområdet omfatter G.nr/B.nr 41/ 9 , et område på ca. 200 mål, som i dag eies av Dr. Sødrings Legat, og bygsles av Petter Olsen.

Området har tidligere vært regulert til næringsvirksomhet og boliger. Det ble da prosjektert en større utbygging med kontorer og boliger. Det ble i den forbindelse ført frem høyspentkabler. Området er i dag ikke regulert, men avsatt i kommuneplan til LNF-område.  
(Landbruk-Natur-Fritid)

 
Bygning integrert i landskap

P l a n l e g g i n g   /  o r g a n i s e r i n g                                                   

Hele området planlegges som en helhet i samarbeid med grunneier (fester) og potensielle boligeiere. Tomter skilles ut og det lages individuelle fremfesteavtaler for hver enkelt. Boligene finansieres enkeltvis, mens fellesanleggene finansieres av beboerne i felleskap. Fellesanleggene styres og eies av en huseierforening som alle de tilhørende husstandene har plikt og rett til å være del av. Løpende fellesutgifter deles mellom boenhetene etter en fordelingsnøkkel som vedtas av beboerne/huseierforeningen.

Fremfestekostnadene holdes på et lavt nivå mot at tiltakshaver Petter Olsen (fester) har forkjøpsrett ved salg av boligene.  Boligen omsettes da til byggetakst, og ikke etter høyeste bud. På denne måten forhindres det at boligene blir gjenstand for spekulasjon i boligmarkedet. En slik forkjøpsrett gir en økt mulighet til styring av prosjektet og rekruttering i henhold til målsetning og visjon.  

Utleieboligene bygges og eies av Petter Olsen.

 
B r u k   a v   o m r å d e t                                                                             

Området reguleres til en rekke forskjellige formål som innbyrdes henger sammen og skal gi et helhetlig miljø. Reguleringsmessig kan området inndeles i tre:

A.   Kolle mot sør-vest: skogbruk / friområde.
Skogen skal kunne drives, men i overenstemmelse med friluftsinteresser og klimavern.

B.    Langstrakt dalform: landbruk / beite.
Området skal utvikles til et  kulturlandskap som også omhandler vegetasjon i randsoner, utforming av inngjerding osv.

C.   Høydedrag mot øst: byggeområder boliger og felles frukthage.
En forsiktig utbygging med store tomter og lav utnyttelsesgrad.

 
T r a f i k k                                                                                                           

Adkomst til området vil bli fra Thomas Olsens vei i sør - langs østgrensen av tomten. Her legges veien langs en eksisterende skogsvei i en naturlig trassè. Det er en målsetning å minimere trafikken inne på selve området. Det vil opparbeides en felles parkeringsplass i forbindelse med felleshus. Vei opparbeides til minimums veistandard og uten fast dekke, og føres i prinsippet fram til den enkelte bolig. I tillegg opprettholdes og forsterkes stier som knytter området sammen og videre til Ramme gård.

 
B A K G R U N N
      A N A L Y S E       I L L U S T R A S J O N S P L A N     

K U L T U R L A N D S K A P    
A R K I T E K T U R     E N E R G I     V A N N   /   A V L Ø P  /  K O M P O S T