Tilbake

A R K I T E K T U R  

K r e t s l ø p h u s e  t                                                                                    

Huset sees på som et integrert element tilknyttet de lokale økologiske kretsløp. Det finnes flere kretsløp i et hus - som energi, vann, ressurser. Disse er integrert i hverandre samtidig som de også fungerer uavhengig. Kretsløpshuset kan bli et vakkert og funksjonelt hus hvis disse tanker implementeres fra starten. Målet er en balanse mellom teknikk, natur og liv i huset, som er til fordel for så vel mennesker som natur.

En ytterligere konsekvens av en kretsløpstankegang er at husene i seg selv blir en del av kretsløpet - både det menneskelige og det miljømessige. Det er utviklet byggemetoder som muliggjør dekomponering, ombygninger, omstruktureringer med et minimum av ressursforbruk. Gjennom planløsningsmessige grep muliggjøres stor fleksibilitet og tilpassningsdyktighet over tid. Dette er viktige bidrag til å skape en mer vedvarende stedlig kultur.

Klikk på bildet for størrre gjengivelse  Kretsløphuset - Klikk for større gjengivelse

F o r m i n g s r e t t l e d e r
                                                                                                        

Det er i de senere år utviklet byggemetoder som kombinerer det enkle og naturnære med  det økologisk avanserte. Dette vil danne det bygningsmessige grunnlaget for Rammeskogen. Bruk av "pustende konstruksjoner" ( diffusjonsåpne), naturlig ventilering, sunne byggematerialer mm. vil sikre godt inneklima. Veksthus i tilknytning til boligene vil bidra til passiv utnyttelse av solenergi  samtidig som planter kan bli et aktivt  luft- og vannrensende element.

Bygningene skal forsøkes tilpasset sted og natur slik at de oppleves som tilhørende.

Bygningene skal skape en helhetlig opplevelse og derfor er det utarbeidet en formingsrettleder. Samtidig ønsker vi en rettledning som gir rom for variasjon i form og uttrykk.

Boligene bygges av naturnære og så langt som mulig lokalt tilgjengelige materialer: tre, halm og leire, torv og stein - alene eller i kombinasjon. Eksempelvis kan de mer åpne områdene i sør tenkes å kle halm og leirhus best, mens lafting kan være aktuelt i furumoen mot nord.

Glass kan nyttes som supplement - f. eks. i form av vinterhaver og veksthus.

Videre ønsker Rammeskogen følgende bygningsmessige fellesnevnere:

- Takene skal bygges i tre, torv, eller kobber.  
- Takrenner skal være i kobber eller tre.
- Skorstener skal være i sten (ikke mursten), jern (svartmalt) eller kobber.
- Vi ønsker ikke polert sten.
- Skifer kan brukes til murer hvis det legges horisontalt.
- Plast, synlig betong, aluminium, rustfritt stål o.l. eller asfalt tillates ikke.
- Veidekke lages av gress, grus og sten.
- Gjerder skal være i umalt eller tjæret tre, uhøvlet og etter tradisjonelle former som skigard, stående palisader, flettet, m.m. Sten kan også nyttes.

Bygningens fargepalett skal være innenfor følgende:

Tre kan være ubehandlet hvis det er osp eller lerk. Gran behandles med jerndioksyd, furu skal tjæres eller oljes fra gyldent til svart. Halmhus slammet med leire skal være i varierte gul og rødfarger eller jordfarget fra brunt til grått.  
 

         
 
   Eksempler på økologisk arkitektur

F e l l e s h u s                                                                                               

Felleshuset blir et bindeledd mellom boligene og Ramme gård. Felleshuset skal være et multifunksjonelt hus. De endelige funksjonene dette huset skal ha avpasses etter beboernes felles ønsker og økonomi og i forhold til det Ramme gård har å tilby.

Følgende funksjoner kan være aktuelle:

Bad - og badstuefasiliteter, møterom, arbeidsrom / atelier, felles verksted/garasje til redskap/verktøy/maskiner (f. eks. til snemåking og vedlikehold).

Miljøstasjon med kildesortering, samt et opplegg for informasjonsutveksling / oppslagstavle.  
  

 
B A K G R U N N
    A N A L Y S E   I L L U S T R A S J O N S P L A N    B E S K R I V E L S E  -  G E N E R E L T

K U L T U R L A N D S K A P     
E N E R G I      V A N N   /   A V L Ø P  /  K O M P O S T