Landsbyen bak slottet kan bli en av hovedstadens store attraksjoner,
men har stått i fare for å bli et kulturhistorisk feilgrep med store konsekvenser.

 
Oppdatert: 27.11.2018   Kontakt: Erling Okkenhaug - tlf 92092522  erling@okkenhaug.com
 9. oktober i år presenterte 5 arkitekter innspill til
utbygging av deler av kvartalet på et åpent møte i Espresso House. Her finner du forslagene

 

Frogner Historielag inviterte:
Gatevandring i området og et
påfølgende mini-seminar 
tirsdag 28. august
Les mer

Se musikkvideoen om mulighetsstudien:Byantikvaren tar oss rundt med Aftenposten TV:

Byantikvar Janne Wilberg tar oss rundt i området.
Klikk på bildet for TV-innslag

Uttalelse fra Byantikvaren om området 30.11.2017Brev fra Oslo Kommune
Plan og Bygningsetaten
av 05.01.2018:
 
"En helhetlig plan for hele kvartalet vil måtte gjennomføres av Byantikvaren. Byantikvaren har
begrensede ressurser til å drive reguleringsprosesser, og videre planlegging vil kunne trekke ut i tid."

Med dette sier Plan og Bygningsetaten at man ikke vil bedrive helhetlig planlegging i dette området. Det blir spennende å se hva byens politikere vil mene om det.
Les uttalelsen herEn helhetlig plan for

 Porten til Homansbyen!

Kvartalet «Lille Uranienborg» der Slottsparken møter Litteraturhuset, Cochs pensjonat, og Lorry inneholder bla. den fredete villabebyggelsen i Parkveien 27-31,
og det sjarmerende bakgårdsmiljøet mot Hegdehaugsveien 28-30.

 
Her finner vi et unikt og uoppdaget miljø som rommer ikke mindre enn den gamle Smia brukt av Slottet, en sveitservilla og «Styrtebad Karlsro», et av Oslos eldste bad. Den brostenlagte «Badehusgaden» løper fortsatt tvers gjennom gårdsrommet. Alt fra 1850 –tallet.

Med andre ord et område som forteller om Oslos første byutvikling og historie etter at Slottet og Slottsparken begynte å ta form på 1840 tallet, delvis under ledelse av slottsarkitekt Linstow.

Denne nettsiden samler en del momenter med betydning for samtalen som må komme - hvordan kan man utvikle dette historiske området med en helhet?


NÅ BLIR DET VIST MULIGHETER
Homansbyen Vel varsler om at det er skaffet midler
til en mulighetsstudie for området fra Parkveien til
Oscars gate. Arbeidet utføres av arkitekt Arne Sødal.
Arbeidet er igangsatt og vil bli lansert medio januar. 
Les brevet

 
Grundig historisk dokument
om Parkveien 27-31

Last ned som PDF


Om verdiene i området

Les første skisse til innspill i 2016 (PDF)

__________________________________________
 

En perle midt i byen.
Men som trenger en samlet plan for framtiden.

Bakgårdene til de tre fredete eiendommene mot Parkveien er et meget uventet og sjarmerende innslag i et så sentralt kvartal i
byen. Med en samlet plan vil kvartalet kunne tilføre byen og innbyggerne verdifulle kvaliteter.

Les betenkning fra Fortidsminneforeningen (PDF)

__________________________________________
 

Vellets generelle utgangspunkt er at nybygging i områder med bevaringsverdig bebyggelse må ha en kvalitet som kompletterer og opprettholder strøkets karakter. Det vil si at prosjekter med hensyn til størrelse og utforming ikke må komme i konflikt med og derved forringe den omkringliggende bebyggelse.
Les uttalelsen om bygget i Hegdehaugsveien 26 (PDF)

__________________________________________

Litt historikk om utfordringer
for utvikling av området:

Miljøverndepartementets beslutning i 2001 vedr. Bertel O. Steen-tomten. Spesielt side 2 er interessant fordi den angir Byantikvarens vurdering av akseptabel utnyttingsgrad og bygningshøyde.


Utdrag av PBEs redegjørelse med
3D-modell av byantikvarens forslag
(Alt. 2) i 1998 
Inn fra HegdehaugsveienBadehuset Karlsro fra ca 1850Smia til Oslo Slott fra ca 1850


Inn fra Parkveien

 


 


 


NYHET  26.11.2018
Fylkesmannen stopper blokka!
Slutning:
Kommunens vedtak om rammetillatelse endres til avslag. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.Les her

Artikkel og intervjuer om saken i Vårt Oslo 27.11


Plan og bygg godtar den store blokka i landsbyen bak slottet og den er nå politisk vedtatt.

Les dette grundige notatet om saken (12.10.2018)

Saken går til Fylkesmannen 
Her er en klage fra Homansbyen Vel

og vi må tro på dømmekraften

Les innstillingen som sendes til politikerne her

 
Overraskende vending bak Slottet.

Oslo Kommune Plan og Bygningsetaten (PBE)presser nå på for å gjennomføre blokken som vil hindre en helhetlig utvikling av kvartalet. 
 
18.06 Klage over rammetillatelse fra Hjort advokater på vegne av Sameiet Uranienborgveien 11 Nord, og Homansbyen Vel 

13.06 Bydel Frogner ber om oppsettende virkning

13.06 Byråd for byutvikling Hanna Marcussens (MDG) begrunnelse for ikke å lage en helhetsplan

30.05 Begrunnelsen fra Oslo Kommune Plan
og Bygningsetaten for ikke å lage en helhetsplan.

23.05 Merknader fra Bydel Frogner
 
04.05 Les vedtaket fra PBE

  
I vedtaket fra PBE står bl.a "Hegdehaugsveien 26 Eiendommen gnr 214/ bnr 90 (Hegdehaugsveien 26), som er blant eiendommene som er varslet om midlertidig forbud mot tiltak, er etter en konkret vurdering ikke omfattet av det midlertidige forbudet mot tiltak. Til grunn for vurderingen ligger at det pågående prosjektet i Hegdehaugsveien 26 er bearbeidet og omprosjektert på slik måte at det ikke vil påvirke de overordnede viktige bevaringshensyn som skal konkretiseres i kommende plan."  Se så denne illustrasjonen:
  

 

"Byrådsavdeling for byutvikling ser verdien i at kvartalet får en helhetlig plan som ivaretar
kulturminneverdier og kvaliteter i eksisterende bebyggelse og ser utviklingsmulighetene i en
sammenheng. På denne bakgrunn gir byrådsavdelingen Byantikvaren i oppdrag å utarbeide en helhetlig reguleringsplan for kvartalet.
 
Vi ber Byantikvaren komme tilbake med forslag til et oppstartsnotat med beskrivelse av en overordnet fremdriftsplan, avgrensing av planområdet, medvirkning, utredningsbehov herunder vesentlige temaer som planarbeidet skal belyse som kulturminneverdier, kvaliteter i eksisterende bebyggelse og bygningsmiljø, utearealer, forbindelser gjennom kvartalet og utviklingsmuligheter."
   
Les brevet fra Oslo Kommune
Byrådsavdeling for byutvikling
til Plan- og bygningsetaten
 
Les brev fra Oslo Kommune
Plan- og bygningsetaten

til grunneierne om forslag til
midlertidig forbud mot tiltak i kvartalet


Vi tror fremdeles på sunt vett i denne saken 
   
Trusselbildet er:

Blokk som søktes bygget i Hegdehaugsveien 26


 

 
Flere illustrasjoner for blokka finnes her:
(
Fra GRAPE ARCHITECTS AS - PBE)
  
Hele byggesaken her
    

Brev fra Hjort advokater av 30.12.2017
 

Les nabovarsel for ny blokk i Hegdehaugsveien 26 (PDF)
  
Detalj-illustrasjoner fra Rammesøknaden (PDF)

Nybygget vil også påvirke den fredete bebyggelsen i
Parkveien 27- 31. Sett fra Grønnegata vil nybygget dominere det
lave murgårdsmiljøet. Byantikvaren fraråder derfor forslaget til nybygg. Les uttalelsen fra byantikvaren av 03.04.2017
__________________________________________
 Volumstudier for Bertel O.Steen-tomten fra 2014

Klikk på bildet for større gjengivelse. (Dette innspillet er ikke aktuelt per januar 2018. Men vi kan aldri vite for dette er slik det bygges i hovedstaden nå.)
__________________________________________
 
 
Riksantikvaren om Oslo


Riksantikvarens strategi for særlig verdifulle områder
for kulturbevaring i Oslo er skravert i blått.
__________________________________________
 
Mye vernet, fredet
og listeført i området

__________________________________________

Oversikt over bakgårdene til
Uranienborgveien, Parkveien
og Hegdehaugsveien

 Klikk på bildene for større oppløsning

 Mot Vest
   

 Mot syd
   


 Mot øst
   
 

Mot nord

 
 Aftenposten 25.10.2018

 

 

Byråd med uforståelig bråvending
"Gleden var stor da Byråden for byutvikling, Hanna Marcussen, MDG i januar 2018 ba om at det ble utarbeidet en områdeplan for hele kvartalet. Skuffelsen var desto større da PBE i mai ga utbygger medhold i at Blokka skulle tas ut av områdeplanen. Byrådsleder Marcussen godkjente nettopp PBEs vedtak. Og dermed lukkes porten til Homansbyen.

Spørsmålet mange stiller seg, er hva som har skjedd i perioden mellom januar og mai 2018?


Se leserinnlegg i Aftenposten 20.06.2018

Dagsavisen 11.10.2018


Dagsavisen 23.08.2018


Dagbladet 6.juli 2018 

Artikkel fra Aftenposten 15.01.2018

Last ned som PDF

Og hva sier Homansbyen Vel og naboene nå?

Betydelig gårdeier i kvartalet klager

Eidis Huseby eier Hegdehaugsveien 28 og 30 og bakgårdsmijløene med badehuset, Smia mm. Her her hennes klage


OVERSIKT
12.06 Les sakssammendrag fra Homensbyen Vel.


Naboer i kvartalet er opprørte over forskjellsbehandling.

De ønsker en fri og ubundet planprosess og at grunneierne i området behandles likt. Naboene finner det særdeles uheldig om en grunneier (Hegdehaugsveien 26) skal unntas fra forbud mot tiltak. Det blir prinsipielt feil og er en urimelig forskjellsbehandling. Å unnta Hegdehaugsveien 26 er det samme som å belaste/begrense de øvrige sameiers muligheter i området. Les brevet fra naboene
 

Uttalelse fra Uranienborgveien 11
Les et omfattende brev om byggesaken
 
Bertel O.Steen Eiendom as og
Aspelin Ramm Eiendom as uttaler:

Les brev fra Parkveien 27-31 ANS 
 
Homansbyen Vel uttaler: 
"Vi minner om at det var de ekstreme planene for Hegdehaugsveien 26 som brakte Vellet på banen og utløste arbeidet med mulighetsstudien. Prosjektet i Hegdehaugsveien 26 er det eneste per i dag som truer en fornuftig og balansert reguleringsplan."
Les brevet fra Homansbyen Vel

Fortidsminneforeningen
Oslo Akershus avdeling uttaler:

Dette prosjektet vil ha innvirkning på mulighetene for en helhetlig utnyttelse av et kvartal mellom Slottsparken og Homansbyen og som har et stort potensial for å tilføre byen et verdifullt område preget av verneverdige bygninger.
Les brevet fra Fortidsminneforeningen

Cochs pensjonat uttaler:
Vi ble begeistret da vi fikk se mulighetsstudien for vårt kvartal presentert i Aftenposten i januar i år. Byrådsavdelingens hurtige konklusjon om å vedta et bygge og deleforbud ble en naturlig konsekvens av de viktige argumenter som ble fremført for dette områdets potensiale for bydelen og byen.
Les brevet fra Cochs Pensjonat

Allgrønn uttaler:
Allgrønn var initiativtaker sammen med Homansbyen Vel til å lansere mulighetsstudien for kvartalet "Lille Uranienborg" i årsskiftet 2017/2018. Alternativet føyer seg inn i rekken av konsepter for human og helhetlig stedsutvikling lansert av Allgrønn de siste tredve årene. Våre byer og steder utvikles i alt for stor grad av utbyggere som ikke tar ansvar for annet enn sitt objekt. Dette har ført til stedstap over hele landet.
Slike holdninger blir særlig skjebnesvangre i stedmiljøer som har høy kulturhistorisk verdi. Av samme grunn har Riksantikvaren iverksatt sitt program "Bystrategi 2017-2020".
Les brevet fra AllgrønnJuridisk gjennomgang i byggesaken
Les merknader fra Hjort advokater av 30.12.2017

  
Byantikvaren uttaler
Det er viktig å forhindre at gode løsninger for planområdet blir vanskeligjort, og rammer for både vern og utbygging av området bør diskuteres samlet før prosjektet i Hegdehaugsveien 26 blir vedtatt.
Les brev av 25.05.2018Vårt formål har vært å skape bevissthet for helhetlig planlegging.Mulighetsstudie lansert

Sammen med de fredede bygningene mot Parkveien fremstår Landsbyen bak Slottet som en avstikker fra Hegdehaugsveien med spennende aktiviteter i et unikt og trivelig område fylt med historie og mangfoldige aktiviteter. I tillegg blir det et attraktivt boligmiljø med 50-80 nye boliger av varierende størrelse avhengig av den videre detaljplanlegging.  I tillegg blir det 1500-1800 kvm butikkareal på bakkeplan antatt fordelt på i størrelsesorden ti store og mindre butikker, serveringssteder og mathall.

Beskrivelsen kan lastes ned her
  
Last ned større illustrasjoner
av mulighetsstudien for kvartalet.

 

HURRA!
FROGNER BYDEL STØTTER ARBEIDET FOR HELHETLIG PLAN FOR LILLE URANIENBORG


Her er forslag til vedtak:

”LILLE URANIENBORG” - REGULERINGSPLAN
Frogner Bydelsutvalg viser til brev fra Byrådsavdeling for Byutvikling av 22.01.18. Bydelsutvalget ser meget positivt på at det utarbeides en helhetlig reguleringsplan for området. Bydelsutvalget ønsker en utvikling som ivaretar kulturminneverdiene i de fredede og bevaringsverdige eiendommer. Volum og utforming på boliger og annen virksomhet må tilpasses det opprinnelige miljø. Bydelen har behov for areal til forskjellig virksomhet og vil komme med innspill om dette under planarbeidet.

__________________________________________
  
Artikkel fra Dagsavisen 28.11.2017


Klikk på bildet for lesbar PDF

Og på nett i Dagsavisen Nye Meninger 29.11.2017
- med mulighet for kommentarer
  __________________________________________
 
Artikkel fra Dagsavisen 25.07.2017


Klikk på bildet for lesbar PDF

__________________________________________

Kanskje noe inspirasjon å hente
i populære Neal Street
ved Covent garden i London?

Neida, ikke nødvendigvis i fargefanfarer.
Så derfor viser jeg også bildene i svart/hvitt.
Men det er noe med formatene og variasjonen... 
(Klikk for større oppløsning)

 


Aftenstur i mulighetene:


  

  

    

  


 
Fra lokalmagasinet Bogstadveien
   

Klikk for størreKlikk for lesbar PDF
 


Denne nettsiden driftes av Allgrønn - forum for stedsutvikling
Kontakt: Erling Okkenhaug erling@okkenhaug.com  Tlf: 92092522

Mer om Allgrønns aktiviteter her:  www.stedskraft.no  www.allgronn.no