www.farsundplan.no 

   
Presseklipp Debatt
          
Fagstoff om stedsutvikling
i Farsund by


Eksempler fra
andre byer og steder
Eksterne nettsider:

 
Facebooksiden til
Farsund Byforening

 
Fagstoff om stedsutvikling
        
Plansmier som
arbeidsmetode
 
 


Farsund Byforening
Farøy Vel
Allgrønn
Intbau

Epost til redaksjonen

 

   
Farsund er en av byene med nasjonal interesse i Riksantikvarens NB-register.
"Byen er således en treby slik de andre byene langs kysten i Aust- og Vest-Agder er, men ingen empireby. Farsund er en annerledes ”Sørlandsby” på grunn av sitt stiluttrykk. Et annet moment som gjør at Farsund sentrum har nasjonal interesse er at det er den siste trebyen som ble bygget opp igjen i Norge før Murtvangsloven kom i 1904."
Les hele beskrivelsen av Farsunds verdier fra Riksantikvaren


"Samlingen av byområder har p.t. ingen juridisk status, men er ment å være et verktøy til nytte for forvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette med henblikk på en forutsigbar saksbehandling i vurderingen av hva som er viktige hensyn å ta i byene som finnes i registeret." Her er NB-registeret

________________________________________________
 
Riksantikvarens bystrategi ble lansert i 2017.
Nå skal det være like viktig å verne stedsmiljøer som enkeltobjekter.

Får det konsekvenser for den videre utviklingen av Farsund?


"Plasser, torg og bygninger av ulik alder har stor opplevelsesverdi for innbyggere og besøkende. Kulturarven som byene er bærer av, er også viktig for identitet, samhold og tilhørighet. Den er en ressurs for besøkende og alle som bor i byen, den skaper attraktive bymiljøer, og den gir grunnlag for reiseliv og næringsutvikling."
Se hvordan denne strategien kan får betydning for
utviklingen av Farsund

 
________________________________________________


Riksantikvarens har utviklet et analyseverktøy for forståelse av helhetlig steds- og byutvikling.
En DIVE-analyse kan fungere både som integrert planunderlag og selvstendig kunnskaps prosess.I begge tilfelle er hensikten å omdanne kulturhistorisk informasjon, fra passiv til funksjonell kunnskap, gjennom kritisk og kreativ, systematisk og målrettet arbeid. Analysens kulturhistoriske profil favner et bredt spekter av naturbetingede og samfunnsmessige forutsetninger, forestillinger og tema. Oppbyggingen er avledet av fire grunnleggende spørsmål, som hver på sin måte berører
forholdet og balansen mellom stedets kontinuitets-
og endringskrefter.

 


Last ned beskrivelsen av DIVE-analysen her

 
Farsund Kommune har bestilt en fortettingsanalyse fra Rambøll. Vil man benytte alt materialet i det videre arbeidet?
  

Last ned fortettingsanalysen til Rambøll / des 2017 (43MB) 

Side 10, Analyse kulturmiljø.

Fra Rambølls analyse:
"Den karakteristiske bebyggelsen på Farøy, regulert i 1929, gir en viktig introduksjon til Farsund når man ankommer østfra."

________________________________________________Her kan du laste ned byggeskikkveilederen for Farsund By
________________________________________________

Rapport - På jakt etter den gode byen
Resultat fra to seminardager initiert av Agderforskning. Her deltok innbyggere, boligutviklere, representanter fra næringslivet, ansatte i kommunen og politisk ledelse. Prosjektet ble støttet av Norges forskningsråd gjennom VRI-programmet.


Last ned rapporten fra seminaret 2014/2015


Side 10, Om byens historiske sentrum

   
   
  

  
                     Farøy Vel