Kvartal med mykere preg
 

 Ingen lett fight
 

Se presentasjonen fra folkemøtet (powerpoint)

 Last ned lydfil av presentasjonen

   
   

         


Bystyreflertall på ville veier / Leserinnlegg i SB 23.10

Last ned den endelige rapporten av forslaget Torvgangen  (PDF)


Se en filmatisering i 3D av forslaget
 

SISTE NYTT I SAKEN PER ULTIMO APRIL 2009

Historien om Linaaekvartalet fortsetter. I vår plan med tittelen ”Torvgangen – Sandefjords nye smilehull” som ble oversendt Sandefjord kommune 20.11.08, ba vi om at ingen bygninger måtte fjernes før helheten i kvartalet var vurdert.

Den 26. februar 2009 ble reguleringsvedtaket av 23.10.09 for Storgt. 7 og Rådhusgt. 10 vedtatt opphevet i bystyret, og dermed var saken brakt tilbake til et nullpunkt.

Den 05.03.09 søkte eieren av Storgt. 7, K. Kristoffersen Invest AS, nok en gang Sandefjord kommune om lov til å rive denne gården.

Både Foreningen Gamle Sandefjord og sammenslutningen av organisasjonene, «Torvgangen – Sandefjords nye smilehull»: Folkeaksjonen for bevaring av Linaaegården, FGS, Sandar Historielag, Sandefjord Byforum og Organisasjonen Allgrønn har begge sendt felles brev med innsigelse til Sandefjord kommune mot riving av denne bygningen før hele kvartalet ble vurdert etter arkitekt Arne Sødals planforslag.

Saken skal opp i Plan- og utbyggingsutvalget onsdag den 29. april. Rådmannen innstiller på at rivingsøknaden ikke realitetsbehandles før det foreligger en utendørsplan for utearealene ”som kommunen kan godkjenne”. I den forbindelse uttaler rådmannen at søkers planer om å benytte hele arealet til parkering, ikke er akseptabelt. Han sier videre at det utsendte varslet har utløst ni protestskriv.

Den 1. april -09 møttes representantene for de ovennevnte organisasjonene for å drøfte saken om Linaaegården. Bjørn Kvarenes fikk i oppdrag å ta kontakt med prosjektleder Trond Årstad i Citisense for å fremme Torvgangen-forslaget som case under seminaret om byutvikling til sommeren her i Sandefjord. Årstad var positiv og mente at Torvgangen-prosjektet absolutt var relevant for moderne byutvikling med fokus på teknologi, miljø og kultur. Vi imøteser den videre utvikling i saken med stor spenning. For øvrig bestemte gruppa seg for å følge saken.

Beste hilsen, Haakon Berg Jensen, Torvgangen, Sandefjords nye smilehull

  
 
Disse illustrasjoner er gjort av Verena Waddell    verenaw@mac.com

 

Byutvikling i Sandefjord:

En ny innholds- og arealdisponeringsplan for et helt sentrumskvartal skal presenteres på et folkemøte i bystyresalen torsdag 16. oktober. En byutviklingsidé Sandefjord ikke har sett maken til – kanskje ikke resten av Norge heller.

Torvgangen kan bli Sandefjords nye sjarmerende handels- og boligstrøk – et smilehull med mangfold og trivsel.  En ny forretningsidé som:

·      Kan gi total verdistigning for grunneierne i kvartalet fordi de får mer ut av uutnyttede arealer.

·      Kan gi verdistigning for nabokvartalene som følge av økt kundetrafikk.

·      Kan bli en oase med grønne lunger og hyggelige vandregater, med en blanding av småbutikker og kunst- og håndverkstilbud.

·      Kan gi Sandefjord økt attraktivitet som handels- og turistby. Hvaltorvets ”myke lillesøster”.

·      Kan gi verdiskaping gjennom harmonisk fortetting med tiltalende og miljøvennlig trehusbebyggelse i menneskevennlig format og utformning. (Her er ingen flate tak.)

·      Kan bli et hyggelig boligstrøk for mennesker som vil bo midt i byen – også barnefamilier.

·      Kan gi Sandefjord noe å være stolt av fordi dette kan bli et referanseprosjekt og studieobjekt i nasjonal målestokk.

·      Kan skape en mulighet for å bevare og gi nytt liv til det rivningstruede trehusmiljøet (Rådhusgt. 10 (Linaaegården) og Storgt. 7)

·      Kan gi byen en mulighet til å komme ut med ære i behold av den ulykkelige situasjonen med megling rundt rivningsvedtaket – og kanskje en avgjørelse i departementet.

Vi inviterer grunneiere, politikere, planleggere og innbyggere til en seriøs presentasjon og dialog, der alle bør møte med god vilje og åpent sinn for nytenkning.

Den økonomiske krisen kan være et glimrende utgangspunkt for å tenke nytt og fordomsfritt.

Ingen lokalpolitiker som ellers sier seg å sette pris på innbyggernes engasjement og initiativ kan ignorere en slik idé og plan – uten å ha sett og hørt hva den innebærer.


 
Mørkere markerte bygninger er ny bebyggelse
Plan og 3D animasjon - Arkitekt Arne Sødal  www.sodalarkitekter.no
 

 

Fra folkemøtet i Sandefjord 20.08.2008
om den planlagte rivingen av Linaaegården

  


RYSTET OVER DE STORE NYBYGGENE
Intervju med Erling Okkenhaug fra Allgrønn Omgivelser
i Sandefjords blad 25.08

Reportasje fra folkemøtet i Sandefjords blad på nettet  eller som PDF fra avisen

 

Innlegg på folkemøtet:  (kan lastes ned eller spilles direkte, godt det finnes bredbånd...)

Professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvedt (25MB)

Reiseguru og journalist, Jens A. Riisnæs (42MB)

Leder av Allgrønn Omgivelser, Erling Okkenhaug (29MB)

Leder av fortidsminneforeningen i Vestfold, Ragnar Kristensen (20MB)

Leder av Planutvalget i Sandefjord Kommune, Tor Steinar Mathiassen (H) (19MB)

Eier av naboeiendommen, Eidi Christensen (10MB)

 

Argumenter for det gode bymiljø møter politisk uforstand
- et godt eksempel for problemstillinger i alle norske byer


Tilbake