Informasjon fra Oslo Byes Vel, Fortidsminneforeningen, Allgrønn og Aksjon Bislett:         
 Last ned informasjonen som word dokument     Tilbake

Fornuften kan få seire i Bislett-saken..

Nå foreligger rapporten om ny bruk av Bislett Stadion
- utredningen som sterke krefter har prøvd å sabotere.

Organisasjonene og initiativtakerne Oslo Byes Vel, Fortidsminneforeningen, Allgrønn og Aksjon Bislett leverte 11.01.2004 sitt alternative reguleringsforslag for delvis bevaring av Bislett Stadion til Plan og Bygningsetaten. Man hadde i utgangspunktet helst sett at programmet for et modifisert Bislett Stadion skulle bli realisert i sin helhet innen anleggets fysiske rammer. Når dette ikke har latt seg gjøre, gjenstår å utrede i hvilken grad det eksisterende anlegg kan bevares og samtidig realisere det foreliggende program. Nå foreligger den grunnleggende utredning av et bevaringsalternativ som et enstemmig bystyre vedtok 6.nov 2002: 4. Byrådet fremlegger for bystyret en sak hvor riksantikvarens "Nye gamle Bislett" er utredet slik at dette er sammenlignbart med byrådets "Nye Bislett". Vedtaket ble merkelig nok aldri effektuert.
 
Reguleringsforslaget Nye Gamle Bislett er et gjennomarbeidet alternativ og gir fullverdige svar på de krav idrettens talsmenn har fremført, samtidig som forslaget konkret avliver de mange myter som er skapt om det gamle Bisletts begrensninger – myter skapt og dyrket frem i det vakuum som har eksistert fordi ny bruk av gamle Bislett ikke er utredet.

Forslaget Nye Gamle Bislett innebærer bevaring av begge svingene og Store Stå. Hovedtribunen og Klubbhuset som er anleggets eldste del, må ofres og erstattes av et nytt tribuneanlegg med tilhørende fasiliteter.

Det er først gjennom dette reguleringsforslaget at byens politikere, idretten og befolkningen får mulighet til reelt å sammenligne alternativene. På denne måten vil vi tilfredsstille idealet om at vesentlige byplanprosjekter bør gjennomføres med grundighet og perspektiv i en demokratisk prosess.

Tilfredsstiller idrettstekniske krav
Vårt forslag tilfredsstiller de samme idrettsfaglige krav som rivningsalternativet. Vårt forslag har 8 løpebaner med svingradius på 36,5 meter og en fotballbane 68x105 m. Det vil i vårt forslag være mulig å realisere et skøytemesterskap hvis dette en gang i fremtiden igjen skulle bli aktuelt. Vårt budsjett rommer i tillegg oppvarming for friidrett, 110 meter og 200 meters innendørs løpebane med internasjonale mål, håndball- og  flerbrukshall. Alt dette gjennomføres samtidig.

Tilfredsstiller krav for tilskuerne
Vi har plass til 15.000 tilskuere. I tillegg er det i vårt forslag tak over tribunene på begge langsidene. Med justeringer på deler av eksisterende tribuner får alle tilskuere sikt etter de siste skjerpede internasjonale krav. Galleriet på den nye hovedtribunen har en tilfredsstillende helning på 35 grader.

Bislett som sted og levende kulturminne
Oslofolk har enda ikke forstått at rivningsalternativet endrer beliggenheten av Bislett Stadion. Vårt forslag tar urbane hensyn og ivaretar Bisletts historiske funksjonalistiske arkitektur, bevarer og øker kvaliteter på flere byrom – Bislett plass, Sofies plass, Martinus Lørdahl plass og Lille Bislett. Vi viser respekt for det godt avstemte, intime forholdet mellom profilen på Bislett Stadion slik vi kjenner den og de nærmeste byningsomgivelser.

Vårt forslag bevarer Bislettsgatas løp
Bislettgatas løp blir bevart. Riksantikvaren 28.05.2002 til Oslo kommune, Byantikvaren i konsekvensutredningssaken: Bislettgata er ett av de sterkeste plangrep som gjøres her i denne perioden, og som nytt bindeledd mellom Bislett plass og Dalsbertgstiens eldre veiløp østover utgjør et eminent eksempel på samtidens byplankunst.  Flytting av Bislettgata vil svekke området som viktig eksempel på mellomkrigstidas byplanarbeid, og Riksantikvaren vil fraråde tiltaket.” 
 

Betongen
Det er tatt høyde for omfattende rehabilitering og erstatning der det måtte trengs i bevaringsbudsjettet. Som fremgår av rapporter gjelder dette for Store Stå-tribunen.

Nærmiljøanlegg og helårsbruk
Flerbrukshallen og bevaringen av Lille Bislett sikrer nærmiljøaktiviteter. Vårt forslag innebærer også mulighet for islegging av Bislett Stadion til bruk for nærmiljøet og glede for Oslos befolkning i vinterhalvåret.

Løser lokale konflikter
Vårt forslag løser lokale konflikter – naboskapet er med blant forslagsstillerne.

Økonomi og fremdrift
Vi har forstått at bevilgningen til en mer funksjonell Bislett Stadion sitter langt inne hos de folkevalgte. Nyheten om at man ønsker å fortette Lille Bislett med et kjøpesenter indikerer  at man begynner å forstå at pengene ikke strekker til i rivningsalternativet. I tillegg er 75 mill. kroner forskjøvet av investeringsbudsjettet for Nye Bislett. Dette viser at det kanskje ikke er realisme i å arrangere Bislett Games i 2005. Når det nå foreligger et alternativt reguleringsforslag kan byens politikere fremdeles snu. Bevaringsforslaget innebærer ikke tidstap. Nye Gamle Bislett krever mindre inngrep, og kan gjennomføres etappevis uten ytterligere avbrudd i Bislett Games.

Kulturhistorien
Riving av Bislett stadion har til det siste vært sterkt frarådet fra kulturminnehold. Riksantikvaren  formulerte en rekke betydelige momenter for anleggets verdi før han plutselig gikk inn for riving. Han skrev: ”Bislett Stadion er av nasjonal verdi å bevare.”
Vi kjenner alle poeten Jan Erik Vold og hans engasjement for ikonet Bislett. Vår løsning er fremtidsrettet samtidig som den tilgodeser idretts- og kulturhistorien.

Politisk kommentar
I en leder i Aftenposten to dager etter vedtaket i Oslo Bystyre (20.06.2003) ble vedtaket beskrevet som ”lite troverdig som politisk grep”. Her står også: ”Å bygge et nytt stadion på de forutsetninger som ligger i det aktuelle vedtak, er tilnærmet meningsløst.”

Gjennomgang av den udemokratiske beslutningsprosessen forut for vedtaket om å rive Bislett Stadion kan lastes ned fra www.allgronn.org/bislettbrev1.doc

Reguleringsforslaget ”Nye Gamle Bislett” kan lastes ned som word-fil på www.allgronn.org/bislett-saksfremstilling.doc.  (ca 12MB) Dette dokumentet skal presenteres i en samlet sak fra Plan og Bygningsetaten der det såvidt vi vet foreligger tre alternativer. 

Illustrasjoner til nedlasting om Bislett-saken finnes på  www.allgronn.org  eller  www.bislettstadion.no

Sammenlignbare bilder ligger på: http://www.allgronn.org/bislettsammenligning.htmlKontakter:

Fortidsminneforeningen Oslo-Akershus
v/styreleder Geir Thomas Risåsen
Dronningens gate 11
0152 Oslo
oslo-akershus@fortidsminneforeningen.no
Tlf: 23317070

Selskabet for Oslo Byes Vel
v/ daglig leder Jan Sigurd Østberg
Grev Wedels plass 1
0151 Oslo
Tlf: 22405090
post@oslobyesvel.no

 
Aksjon Bislett
Talsmann Bård Brækken
Sofies gate 37
0168 Oslo
Tlf: 67112036
bard.brekken@datarespons.no

 

Allgrønn – Nettverk for stedsutvikling
v/leder Erling Okkenhaug
Gjørstads gate 8
0367 Oslo
Tlf: 22466777 -  Mob. 92092522
post@allgronn.org

 

 

Konsulent for reguleringsoppgaven:

 Ide og arealutvikling v/Dagfinn Eckhoff SIV.ARK.
Sofies gate 16
0170 Oslo
Tlf: 22697341
deckhoff@online.no