Porsgrunnmuseene har tilpasset Allgrønns sjekkliste til lokale forhold.

Allgrønn inviterer alle som er opptatt av hensynsfull stedsutvikling til å benytte denne sjekklisten tilpasset lokale kriterier.

   
Uttalelse til Bratsberg Bruk planen:

Bratsberg Bruk planen har hatt en langvarig behandlingsprosess. Planen vil få store og avgjørende følger for Porsgrunn sentrum og bylandskapet for all fremtid. Derfor bør alternative utbyggingsmåter utredes grundig før det treffes vedtak.

Siden ideen om utbygging ved Bratsberg Bruk ble lansert, gjennom prosessen med regulerings- og bebyggelsesplan har det til nå vært mange endringer, dels på avgjørende punkter. Planene har hele tiden vært i endring og tiden er vel overmoden for en kritisk gjennomgang og prøving av foreliggende planer mot forventningene da prosessen startet. De åpne møter som Porsgrunn kommune har invitert til, har gitt en meget god anledning til positiv diskusjon og medvirkning mellom politikere, administrasjon, fagfolk og byens befolkning.

Folkeaksjonens motstand mot hotellet, utbygging og utfylling av "øy" i elven, viser at vi er mange som bryr oss. Det samme viser uttalelsene i saken.

Vi ønsker oss jo alle en vakker, velfungerende bydel som harmonerer med Porsgrunns stedegne kvaliteter i by og landskap. Conceptors planer presser utnyttelsen av arealene ut i elven, vår største og samtidig meget sårbare naturrikdom. Dette er meget skuffende. Den foreslått bebyggelsen er overdimensjonert og fremmedartet.

Det trengs nytenkning og friske impulser i debatten. Det er ingen enkel sak å planlegge en ny  bydel innenfor det eksisterende sentrum og her har vi ikke råd til å trå feil. For å kunne gi kommunen dette innspillet, har Porsgrunnsmuseene fått råd av det faglige nettverket Allgrønn – en gruppe eksperter med forskjellig fagbakgrunn og internasjonal kontaktflate når det gjelder byutvikling. Gruppen har utarbeidet en sjekkliste for å bistå politikere når de skal manøvrere i fagdebatten om hvordan steder og byer skal formes. Momenter fra denne sjekklisten er bl.a. benyttet av Oslo’s politikere i forbindelse med utviklingen av Bjørvika. Vi har valgt å omskrive Allgrønns sjekkliste til forholdene i planområdet for Bratsberg Bruk.

OVERORDNEDE MÅL FOR PLANOMRÅDET

- Bevare de stedegne kvaliteter som gjør Porsgrunn til en spesiell by på regionalt og
  nasjonalt nivå.
-
Elven og vannspeil inn i byen, ikke byen ut i elven!
- Bevar landskap, elvebredd og strandpromenade til glede for byens befolkning!
- Arkeologiske funn i elven og på land er våre eldste kilder til Porsgrunns historie.
  Disse må sikres og fagmessig undersøkes.            

 
INNHOLD

MÅL
- Balanse i forholdet mellom boliger, næring og offentlige funksjoner,
  friområder og kulturminner.
- En variert boligmasse og næringsstruktur
 
 

VIRKEMIDLER
Er det fastsatt høy boligandel?
Er det etablert lokaliteter for spesielle målgrupper, eks. eldre, ungdom, barn?
Er det en stor andel strøksrelatert næring og offentlige kulturtilbud?
Har man fordelt eiendommene til prioriterte funksjoner som bidrar til å realisere målsettingen om et variert og moderne bymiljø?

 
MENNESKELIGE DIMENSJONER

MÅL
- Skape byområder der mennesker har lyst til å oppholde seg
- Ivareta menneskets behov for opplevelsesrikdom

VIRKEMIDLER
Er det fastlagt tomtestørrelser, gatestruktur og plasser basert på tradisjonelle Porsgrunns-dimensjoner?
Er det bestemt utnyttelsesgrad og byggehøyder som sikrer gode sol- og lysforhold.


 
BYEN SOM MØTEPLASS

MÅL
- Variasjonsrikdom og levende bymiljø
- Sikkerhet og trivsel for alle
- Tilgjengelighet for alle

VIRKEMIDLER
Er kvartalene delt opp i små og varierte tomter/enheter?
Er det invitert mange ulike utbyggere for å sikre næring for flere?
Har vi sikret god tilgjengelighet til kollektivtrafikk?
Har vi minimalisert trafikkbelastning og støy?
Er det planlagt intime gatebredder og variert fasadeliv?
Er det planlagt sjenerøse fortau og strandpromenade?
Er det mulig å etablere et mangfold av tilbud i førsteetasjene?
Har kvartalene mange innganger?
Finnes det gode bymøbler og armaturer?
Er det etablert innbydende møtesteder?
Har vi anlagt vannspeil, grønne lunger, alleer og småbåthavn?

 
SAMMENHENG

MÅL

- Tilpasning til elvelandskapet, til natur- og kultur
- Forankre Bratsberg Bruk-området til Porsgrunn ved å vise respekt for kontinuitet
  og historiske linjer
- Binde ny bebyggelse harmonisk sammen med Porsgrunn sentrum
- Sikre gode gangmuligheter langs elven. Bevare natur- og friluftsressurser som i dag er i området: fiskeplass for laks og sjøørret og rikt fugleliv.   
- Skape en bydel som henger sammen og får sosialt funksjonelt og kulturelt mangfold

VIRKEMIDLER
Er det benyttet stedsanalyser og prinsipper for utforming?
Er det fastlagt konkrete spilleregler for å sikre samspill med det beste som er i området og med tilliggende bebyggelser?
Har vi lagt til rette for at tradisjonell og ny arkitektur skal kunne spille sammen i menneskelig skala og format?