Tilstede er en arena hvor aksjonsgrupper, ildsjeler og organisasjoner skal
utveksle erfaringer, inspirere og motivere hverandre i kampen for fellesskapets verdier.

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

Tilstede i samfunnet...
- er et konsept som skal få deg, din organisasjon og din aksjonsgruppe bedre rustet til å engasjere deg i kampen for fellesskapets verdier. Tilstede er et inspirerende verktøy for deg som ikke lenger vil sitte og se på at du blir overkjørt av beslutningstakere med helt andre interesser enn deg selv.

Vi samler inn, dokumenterer, systematiserer og formidler erfaringene til mennesker som har engasjert seg mot alle odds, og tapt eller vunnet. Ved hjelp av en håndbok, en DVD-film, internettsiden, kurset og spillet som skal forberede entusiastene på hva som venter dem der ute blant drevne byråkrater, politikere, og andre beslutningstakere.  

Samfunnet vårt trenger ildsjeler.
Både entreprenørskap og folkelig politisk engasjement hviler på en viss grad naiv idealisme. Vi velger med dette prosjektet å la stempelet ”naiv idealist” bli en hedersbetegnelse for alle dem som fortsatt tror at forandring er mulig.

Makt må alltid holdes i balanse.
Det er en forutsetning for demokratiet at mange engasjerer seg i de små og store sakene som til sammen avgjør samfunnsutviklingen – lokalt, så vel som nasjonalt og internasjonalt. De representative politiske organene trenger et folkelig korrektiv. Altfor ofte forsvinner hensynet til helhet og sammenheng i kortsiktig ”realpolitikk”. Ofte er politikere og byråkrater i mer eller mindre åpne allianser med særinteresser som ønsker å fremme sine egne, snevre mål. Da trenger samfunnet konstruktiv aksjonisme.
 

David og Goliat
Altfor ofte ser vi at mangel på engasjement hos befolkningen gjør det enkelt for disse snevre interessene å vinne fram på bekostning av allmenninteresser. Den manglende mobiliseringen av motkrefter kan ha mange årsaker. Makthavere av alle slag bruker flittig sine hersketeknikker. Motstandere stemples offentlig som ”naive” eller uinformerte. Det gjøres unødvendig vanskelig å få adgang til det reelle beslutningsgrunnlaget og sakene blir ofte ”fagliggjort” i unødvendig grad. Mange føler seg som en liten gruppe David’er i et landskap av Goliat’er. Det krever for mye å komme i inngrep med prosessen. Motstanderne føler at de mangler både erfaring, kompetanse og ressurser til å mobilisere.

Noen sloss, noen vinner, andre taper
Heldigvis finnes det også mange eksempler på det motsatte. Det finnes historier om hvordan motstandere har klart å skape allianser, har fått fram nye alternativer og snudd en sak. De har sikret vern av truede kultur- og naturverdier. De har sikret arbeidsplasser. De har snudd stemningen fra pessimisme til optimisme i et fraflyttingstruet lokalsamfunn. Noen har slåss til døra og tapt likevel. Disse menneskene, de ”naive idealistene”, deler noen erfaringer som det er viktig å dokumentere. Erfaringene kan være til inspirasjon og hjelp for alle som har noen viktige verdier å kjempe for, og som lett opplever seg selv som underlegne. Gamle rever har lært noen knep og vet hvordan de skal utnytte mulighetene. Vi ønsker å legge til rette for at de naive idealistene kan lære hverandre revestrekene.

Å bry seg
Følelse av avmakt er demokratiets verste fiende. Når vi ikke lenger tror at vårt bidrag betyr noe, melder vi oss lett ut. Det er avgjørende at de som tror på noe annet er tilstede der beslutningene blir tatt. Dette prosjektet skal være en hjelp til dem som vil bry seg.

 

Et tilbud til alle aktivister
Målet med ”Tilstede” er å samle inn, dokumentere, systematisere og formidle erfaringene til de naive idealistene – mennesker som har engasjert seg mot alle odds, og tapt eller vunnet.

Bedre rustet
Formålet med ”Tilstede” er å gjøre enkeltmennesker, organisasjoner, aksjonsgrupper bedre rustet til å vinne fram. Vi skal skape og pakke et inspirerende verktøy for dem som ikke vil sitte og se på at de blir overkjørt av beslutningstakere med helt andre interesser enn dem selv. Pakken skal være et tilbud til aktivister med lite eller ingen økonomisk ryggdekning.

 

Tilgjengelig for alle
Det er vår mening at prinsippene og innholdet i ”Tilstede” skal være fritt tilgjengelig for alle som ønsker å dyktiggjøre seg i å være med å påvirke i samfunnsutviklingen.  Derfor vil vi satse på å invitere viktige aktører i det frivillige Norge til å være med å utvikle innholdet i prosjektet. Produktene skal utvikles og basere seg på enkeltmenneskers, organisasjoners og aksjonsgruppers erfaringer innenfor områdene etnisitet, helse, kultur, livssyn, miljø, natur, næring. samfunnsendringer, stedsutvikling og økologi.

 

Forskjellige virkemidler
Prosjektet omfatter håndbok, DVD-film, internettside, kursopplegg og et spill som skal kunne brukes hver for seg, og i sammenheng med hverandre.
 
Kjerneområdene har vi kalt "revestrekene"
Formidlingen i alle medier tar utgangspunkt i 10 kjerneområder. Det være seg viktigheten av å inngå allianser, analysere motstanderne og deres argumenter, synliggjøre ideen, formulere og spisse den, legge strategier og følge dem, få innpass i media, bruke ekspertise der det trengs, være åpen rundt egne motiver og gi motstanderne bakdører og lignende.

Erfaringer fra aktørene
Prosjektet bygges både opp rundt erfaringene fra konkrete saker og deres aktører, men vil også omfatte intervjuer med aksjonister, byråkrater, journalister, organisasjoner, politikere og andre som sitter på kompetanse innen området. Man skal ikke trenge spesialkunnskaper for å henge med. Målet er å stimulere til økt engasjement blant folk, og gi dem innsikt i og interesse av å se våre folkevalgte i kortene litt oftere enn man ellers ville gjort.
 

 
Og vi er..
Les om folkene bak TILSTEDE


Å holde seg i nærheten
Både offentlige forvaltere, politisk tillitsvalgte, organisasjonstopper og næringslivsledere disponerer store verdier på vegne av fellesskapet. Det hender at de overser eller ser bort fra hva eller hvem saken gjelder, når de skal fatte sine beslutninger. Da er det vår plikt og rett å møte opp, holde oss i nærhet under saksgangen, følge nøye med og tydeliggjøre alternativer.

   
Demokratisk kanal

Aksjoner er et virkemiddel for å samle underrepresenterte interesser og demonstrere tilstedeværelse. Det er ikke alt samfunnsengasjement som kommer til i de etablerte kanalene. Aksjoner er en ekstra og helt nødvendig demokratisk kanal – enten det dreier som brede allianser mellom organiserte interesser eller et spontant samarbeid mellom uorganiserte. Svært mange og avgjørende samfunnsendringer de siste 2-300 årene har vært et resultat av aksjoner. 

   
Lite systematisert til nå

Det underlige er at lite er gjort for samle og systematisere erfaringene fra aksjoner. Mange har savnet en hjelp til å komme i gang, en sjekkliste eller kanskje en håndbok som drøfter hvilke hensyn det er viktig å ta. Andre har ønsket seg et sted der det er mulig å finne informasjon om andre aksjoner og eventuelt komme i kontakt med andre aksjonister. Med dette prosjektet håper vi, med hjelp fra dere, å kunne møte disse behovene.

   
Først samles erfaringer

I første omgang er dette nettstedet åpnet for å samle inn et erfaringsmateriale fra de mange som har aksjonert eller står midt oppe i aksjoner. I neste omgang vil det materialet bli bearbeidet og formidlet gjennom ulike medier. Vi søker å få finansiert både bok, videodokumentarer og kurs.


TILSTEDE
 
- er et inspirerende verktøy for alle de som ikke lenger vil sitte og se på at de blir overkjørt av beslutningstakere med helt andre interesser enn dem selv.
  
- skal samle inn, dokumentere, systematisere og formidle erfaringene til ”naive idealister”
 
– mennesker som har engasjert seg mot alle odds, og tapt eller vunnet.
 
- er kurset som skal forberede entusiastene på hva som venter dem der ute blant drevne byråkrater, politikere, og andre beslutningstakere.   
 
- er plassen for de uten penger, men med et økende engasjement for hvilken retning samfunnet vårt skal utvikle seg.

 

   
   
Et blikk utover, innover og
   nysgjerrig på hva svarene
   kan bli....