Arena for nærmiljø og lokaldemokrati

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

   
Her gir vi plass til din historie. Ta kontakt! 
Opplegg for beskrivelse her.
   

    
  
Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling.

Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke gjennom felles innsats lager en byplan som har bred tilslutning og som kan vedtas som reguleringsplan av kommunen.

Plansmier er et konkret svar på de siste års kritikk mot en stedsutvikling der utbyggere har fått for stor makt, og de folkevalgte føler seg bundet av private planer og uformell kontakt mellom utbyggere og kommuneadministrasjonen.

Klager, protestaksjoner og rettssaker er ofte utløst av en planlegging der man ikke i tide trekker inn alle som bør ha et ord med i laget når omgivelsene endres. Fornuftige utbyggere garderer seg mot forsinkelser, ekstrakostnader og negativ publisitet ved å lytte til nærmiljøet og finne frem til optimale løsninger som samler bred støtte. Plansmier organiserer denne prosessen på en effektiv måte.

Se www.plansmier.no
   

 
Svartlamon i Trondheim:
Byøkologisk forsøksområde etter år med kamp
"Kampen om bevaring av Svartlamon var til tider svært intens og den hadde aldri vært vunnet hvis det ikke hadde vært for beboernes involvering og enorme engasjement i egen bydel, og vilje til å kjempe for dette. Beboernes involvering danner også selve grunnlaget for den videre utviklingen
av området." 

Les mer om Svartla'mon

   

  

   

  
  
Dokumentarfilm om medvirkning i stedsutvikling.
Premiere i april 2013.


Sørlandsrefseren Erling Okkenhaug har i 25 år kjempet for at byutvikling skal respektere de opprinnelige stedsmiljøene, inkludere lokalbefolkningen i prosessene, og ikke overlate reguleringsplanen til utbyggerne og deres arkitekt.


https://www.facebook.com/#!/sorlandsrefseren


Mer om en byutviklingsstrid i Risør:    www.stedskraft.no


   

  
Om initiativretten
Initiativretten er en ny og viktig demokratisk rettighet. I et demokratisk perspektiv er det
viktig at innbyggerne aktiviseres og trekkes
med i beslutningsprosesser.
Rett til å fremme forslag til behandling i kommunestyret eller fylkestinget kan bidra til å bedre dialogen mellom de politiske partiene/de folkevalgte og velgerne i perioden mellom valg, samt å fremme interessen for de avgjørelser og den prosess som skjer i kommunestyret eller fylkestinget. Det er gjerne stor mobilisering rundt enkelte saker lokalt. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet. Ordningen er således ment å skulle fange opp det saksorienterte engasjementet og dermed først og fremst et
middel til å ta opp nye saker. På denne måten synliggjøres også innbyggernes engasjement bedre.
Les mer fra sidene til Kommunal- og regionaldepartementet


 

 

 

 

 

 

   
 


  Ressurser:

 
 Norges Velforbund er en
   partipolitisk nøytral
   organisasjon for
   beboerforeninger i Norge,
   basert på frivillig innsats og
   demokratisk styring.
   www.velnett.no  Vil du være politiker?

  
www.folkevalgt.no