Forum for stedsutvikling ALLGRØNN - Om Statskog og Vågå kommune
Om Allgrønn
 

SÆTRE


LILLESAND

SON

Bislett
 
Vågå
 
Arendal
 
Oslo sjøside
     
Trondheim
  
Risør
  
Kragerø
 
Grimstad
 
Hundorp
   
 

Høyhus
 
Økologi
  
Arkitektur

Stedet

In English 


Meninger
 
Ideer


Historikk
 
Ondurdis-prisen

 


DEN STORE MILJØBLØFFEN
Vågå kommune og Statskog
- En miljøsak med nasjonale interesser 

 

28.mai  2003 Fylkesmannen godkjenner utbyggingen under tvil  Les mer

Bildet: GAIA og NABU viser oss hva et virkelig miljøhytteprosjekt kan innebære.
 
Det ble holdt Fagkonferanse i Lillehammer om miljøhyttebygging - 18-19 feb. 2003    
Les programmet til konferansen som pdf-fil  
Arrangør: Norges Bondelag og Norsk Turistutvikling AS
       
Før man begynner å lese nedover på denne siden er det verdt å merke seg
Statskogs Mål og Verdier (fra deres nettside)

  
         
"Makt og politiske ressursar" -
Ein studie av maktmønster og ressursbruk i utbyggingsprosjektet Lemonsjøen hyttefelt. Prosjektoppgave av høgskolekandidat Anne Silje Berg ved DH i Lillehammer    
Som word.doc

28.05.2003  Fylkesmannen godkjenner hyttefeltet under tvil
Link til fylkesmannes avgjørelse      Om dette i GD

03.04 Fylkesmannen sender saken tilbake til Vågå kommune  
Les fylkesmannens vedtak her   
   
Les oppslag fra GD om dette her  ( Dok er gjort om til html )
 
Vågå's ordfører gir seg ikke 
Les fra GD
Miljøverndepartementet har satt bygging av hytter i såbare omgivelser på dagsorden. Saken  som beskrives på denne siden er av stor nasjonal interesse fordi det nettopp var i Vågå man skulle vise de miljøriktige alternativene for hyttebygging. Når og hvor skulle man ellers følge opp forpliktelsene i Miljøverndepartementets intensjoner?
    

Allgrønn har vært i Vågå og møtt representanter for landbruksinteresser og verneorganisasjoner og enkeltmennesker som er dypt bekymret over planene for en massiv hytteutbygging i særdeles sårbart terreng. Vågå Kommune og Statskog har på en graverende måte misbrukt miljøbegreper for å realisere sine utbyggingsplaner. Miljøverndepartementet er misbrukt som alibi for miljøsatsing. Vi presenterer på disse sidene hvilke negative konsekvenser utbyggingsplanene har for lokalsamfunnet 
Her er beskrivelse av problemstillingen og en introduksjon til hva miljøriktig hytteutbygging kan være:   Les sammendrag av saken her (Word-fil)
   eller  
Les vår kronikk som sto i GD 9.10.2002
   
Mye om Vågå-saken i Gudbrandsdølen Dagningen 17.01.2003 
Les mer fra avisen 17.01.2003

Vår kommentar til avisoppslaget: Vågå-ordfører Rune Øygard innrømmer i dette avisintervju at Statskogs hytteprosjekt ikke er et miljøprosjekt. Videre benektes et salgsmarked for det miljøhyttetun vi foreslår. Vi har imidlertid fra to uavhengige operatører i eiendomsmarkedet fått høre at det nettopp er slike tun som selger. Slike hyttetun tilbyr en sosial profil med diversifisert utbygging som muliggjør mindre andeler slik at vanlige folk også kan investere i et krypinn på fjellet. ( Et større marked ) Statskog sier at de er fortvilet fordi klagene har kommet seint. Høringsfristen i Vågå Kommune var 27.juni 2002. Saken ble behandlet i fast utvalg for plansaker 1.juli 2002 og vedtatt i Kommunestyret 2.juli 2002.  Altså et hurtigtog med svært korte marginer. Og, alle har klaget i tide.
   
Les intervju med miljøaktivisten Petter Olsen om Vågå-saken  
Fra GD 18.01.2003
"
Hvorfor har ikke Statskog benyttet fagfolk med spesialkompetanse
på miljø til å utvikle sitt miljøprosjekt, spør Olsen".

        

"Vern oss ikke ihjel"
Lokale reiselivsaktører forsvarer miljøbløffen i Vågå 
Les GD 20.01.2003

 
Forgriper seg på arealer
Det viser seg nå at Lemonsjøen hyttefelt vil overlappe
200 dekar fredet furuskog. ( 23.02.03 Dette momentet er forsøkt tilbakevist. Vi kommer tilbake med utfyllende forklaring )  Les kopi av oppslag i GD 22.01.2003   
Se GD 23.01

 
Men bønder i området med bruks- og beiterett protesterer
22.01.2002 B
ruksberettigede og beiterettshavere ved Lemonsjøen
og i Langmorkje Statsalmenning har skrevet fellesbrev til Fylkesmannen i Oppland, Landbruksstyret og Statskog ved Styreformannen og Generalforsamlingen.
Les brevet og se hvem som har skrevet under / Word fil    Se fra GD 23.01

Les hva ekspertene i GAIA og NABU har å fortelle om dette miljøhyttetunet
De gir en miljøvurdering av Statskogs prosjekt og lar oss
se eksempler på hva miljøhyttebygging i virkeligheten kan være. 

Les disse fagfolkenes beskrivelse av et miljøhyttetun
     
Les Statskogs evaluering av arbeidet til GAIA og NABU 
17.01.2003 / Word doc
    
Artikkel om evalueringen i GD av Ketil Sandviken 21.01.2003
Les PDF av oppslaget 2.3MB
    

Her er GAIA's betenkning på Statskogs evaluering av 24.01.2003
Les som Word doc    

Nationen 30.01: Les intervju med Erling Okkenhaug
og Petter Olsen om Lemonsjøsaken.
Les her
 
Nationen 30.01: Statskog skuffet og overrasket!!! 
Les her
 
Nationen 31.01: Bondeorganisasjonene i Vågå støtter miljøhyttetunet 
Les faksimile fra avisa
      
 

Miljøvernminister Børge Brende:
Unik barskog over store deler av Øst-Norge vernes!
Vi kommenterer pressemeldingen: Det er for lang tid tilbake i Stortinget vedtatt at alle departement skal  være miljøbevisste i sine gjøremål. Dette kalles sektorovergripende miljøansvar. Dette betyr at Landbruksdepartementet og derigjennom Statskog er pålagt et generelt miljøansvar. Selv ikke dette har de fulgt opp på Lemonsjøen.

Her er et alternativ til Statskogs
miljøskandale - et virkelig miljøhyttetun


Klikk på bildet for større gjengivelse -
Illustrasjon er gjort av Gro Hernes

 

Klikk her for å laste større versjon for pressebruk
 

Arealbruken er oppsiktsvekkende mindre i et miljøhyttetun
 
 
Klikk på bildet og se en sammenligning av arealbruk
 
SRN oppfordrer Statskog,
La Lemonsjøen hyttefelt bli et foregangsprosjekt med miljøinnhold!  SRN sier ikke nei til hytteprosjektet til tross for vår skepsis til økt utbygging og fragmentering i våre fjellnære områder. SRN foreslår tvert imot at Statskog gir hytteprosjektet ved Lemonsjøen et reelt miljøinnhold ved å innføre de miljøprinsippene som er nevnt ovenfor. Da vil både miljøet, Statskog og framtidige hytteprosjekter kunne komme ut med viktige miljøhensyn og æren i behold.
Les hele brevet av 29.11.2002  (Word-fil)

       
Her er svar fra Statskog 16.01.2003
        
SRN oppfordrer Miljøvernminister Børge Brende:
"Vi ber deg vurdere om det er mulig å foreta grep som kan medføre at prosjektet får et miljøinnhold som alle parter kan være bekjent av."  Les brevet av 4.12.2002 ( Word-fil)

    

WWFs fredningsområde trues av "miljøhyttefelt"
Deler av et område med 300 år gammel furuskog ved Lemonsjøen trues av hytteutbygging. WWF-Norge klager på saksbehandling og manglende saksopplysninger, og ber derfor Fylkesmannen foreta ny vurdering i hele saken. 
Les mer i brev til Fylkesmannen i Oppland fra WWF


Heftig miljøkrangel
Petter Olsen til VG: "- I utgangspunktet var jeg tilhenger av prosjektet, men dessverre har det utviklet seg helt feil i forhold til intensjonene. Det er ikke lenger noe som tyder på at dette er et miljøprosjekt. Spesielt ille synes jeg det er at så mye av den verneverdige furuskogen i beiteområdene blir ødelagt"
Her ligger hele artikkelen fra VG 29.12.2002


Når man ikke tar hensyn......
Avisoppslagene i Gudbrandsdølene Dagningen viser oss hvor galt det kan gå når ikke reiselivsnæring og landbruksnæring blir harmonisert.  Lenker til avisartiklene i GD om "gjerdesaken"

WWF ønsker ikke tung hyttebygging inntil verneområde.
Tett inntil det unike skogområdet ved Lemonsjøen - som WWF nylig fikk vernet - har Vågå kommune nylig godkjent anleggelse av hyttefelt. WWF klager nå kommunens vedtak inn for Fylkesmannen i Oppland, og ber om at all utbygging stoppes inntil klagen er behandlet. - Det er uholdbart at man velger å gjennomføre denne utbyggingen på den minst miljøvennlige måten når bedre alternativer foreligger, sier WWF i sin klage.

Les WWFs klage på vedtaket  
Les WWFs høringsuttalelse om saken (pdf)
Les mer om WWFs verneområde

Fra salgsbrosjyren til Statskog:
"Tidligere miljøvernminister Siri Bjerke ga startskuddet til dette arbeidet gjennom et seminar ved Lemonsjøen rundt temaet “Bærekraftig hyttebygging”. Miljøverndepartementet har også bestilt en uavhengig rapport som skal vurdere vår planprosess og vårt planarbeid."  
Det er stor forskjell på at MD bestiller en uavhengig rapport og at MD blir frontet med følgende: "
et felt (hyttefelt ) som departementet kan vise til når de skal presentere eksempler på framtidens hytteutbygging"  
Se hele brosjyren fra Statskog som PDF-fil 
Vi venter spent på rapporten som skulle være klar 6 des. 2002.
( 30-11-2003 / den er
enda ikke levert )

Mer fra avisene:

Problematikk El-forsyning
Strømpriser og konsekvenser for bygda
– Se oppslag bl.a. fra NRK

 
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/
nrk_hedmark_og_oppland/2373134.html

Statskog bryter arealgrensen  
I fjor vinter lanserte vågåordføraren med hjelp av daverende miljøvernminister Siri Bjerke Lemonsjøen som et nasjonalt miljøprosjekt med en arealgrense på 100 kvadratmeter. Men nå vil Statskog ha større hytter.  Les mer i GD

Eit føredøme.....? 
Klipp fra GD 9/10-2002 -Ordføreren i Vågå gir seg ikke

En veiviser for moderne hyttebygging?
Miljøvernminister Siri Bjerke vil bruke det nye hyttefeltet ved Lemonsjøen som en veiviser for moderne hyttebygging.
Sitat: " Men hun understreker at kommunene skal ha hovedansvaret for utbyggingen, selv om det er viktig å utforme planene i et nettverk mellom flere aktører " Allgrønn spør: Hvor mange aktører har her vært involvert? Hva med miljøvernorganisasjonene som sitter inne med spisskompetanse innenfor områder som miljø ?    Les GD 14.02.2001
 
Miljøtilpasset hyttebygging?

Klipp fra lederartikkel "Det er flott at ordfører Rune Øygard leder an for å få en pietetsfull, moderne og miljøtilpasset hyttebygging ved Lemonsjøen."   GD 11.01.2001

    
Klikk på kartene for større gjengivelse

 

Vi inviterer også lokale krefter til å bidra med stoff, innlegg og synspunkter i denne saken. Vennligst send til post@allgronn.org.

Kjenner du til tilsvarende tilsvarende situasjoner i andre fjellkommuner?
 

HUNDERTWASSER SA: - "Mennesker flytter inn som høner og kaniner i sine bur... Fattigkvarterenes materielle ubeboelighet er å foretrekke fremfor den moralske ubeboeligheten til de funksjonelle "nyttige" arkitektene. I fattigkvarterene går kroppen til grunne, i arkitektkvarterene går sjelen til grunne."      Mer fra Hundertwasser