Pressemelding fra Miljøvernministeren 13.12.02
 
Miljøvernminister Børge Brende:
Unik barskog over store deler av Øst-Norge vernes!

Kongen i statsråd vedtok i dag den store satsingen på vern av skog i Øst-Norge. Verneplanen omfatter til sammen  160 kvadratkilometer, der  60 kvadratkilometer er produktiv skog.  - Dette vedtaket markerer sluttføringen av barskogplanen som ble behandlet av Stortinget i 1996, og starten på Regjeringens satsing på utvidet skogvern i Norge, sier miljøvernminister Børge Brende.

Link til pressemeldingen og relatert stoff her:
http://odin.dep.no/md/norsk/tema/biomangfold/arkiv/022031-070128/index-dok000-b-n-a.html

Allgrønn
kommenterer:
 

Dette understreker igjen det absurde i at et statlig  (Statskog) miljøhytteprosjekt ikke tar hensyn til gammel sårbar furuskog i  arealplanleggingen. Ingen kommune er tvunget til å bygge hytter i et gitt
område selv om det foreligger en vedtatt arealplan som tillater bygging i  dette området. Her har Vågå Kommune skamløst valgt å slavisk oppdatere og  følge en plan som er minst tolv år gammel, fra en tid da det ble lagt liten  vekt på verning av gammel skog. I dag er situasjonen en helt annen, noe Kongens beslutning gir klar melding om.

Det er for lang tid tilbake i Stortinget vedtatt at alle departement skal  være miljøbevisste i sine gjøremål. Dette kalles sektorovergripende miljøansvar. Dette betyr at Landbruksdepartementet og derigjennom Statskog  er pålagt et generelt miljøansvar og selv ikke dette har de fulgt opp på
Lemonsjøen. Statskog uttaler jo selv at de ikke har vurdert plasseringen av  hyttefeltet. Hvorfor har de ikke det? I en fruktbar og grundig  forarbeidsprosess der miljøhensyn ble tillagt stor vekt og MD brukt som støttespiller burde det være en selvfølge at de i første omgang stilte kritiske spørsmål om valget av område for utbyggingen. At man fullstendig neglisjerer dette tema og deretter sammen med Vågå Kommune velger å ture  frem uten engang å behandle klagen fra WWF som forvalter nabotomten, et  vernet område med gammel furuskog, det er intet mindre enn skandaløst!

Her må Miljøverndepartementet komme på banen og rydde opp. Slikt går ikke an. Dette er misbruk av miljøbegrepet og er med på å banalisere det  grunnleggende miljøansvar på en måte som vi som nasjon ikke kan være bekjent av. Dette handler om nasjonale interesser og de forpliktelser vi har bundet  oss til gjennom internasjonale avtaler om vern av sårbare biotoper. Og det handler dessuten, ikke minst, om sunn fornuft og respekt for vårt felles arvesølv, fjellheime
n.
  
 

Tilbake til Allgrønn-sidene