Kulturminner på Bygdø Kongsgård                                    Tilbake

 

 
1 -  Seterhytten på Dronningberget
Ligger under Bygdø Kongsgård - adresse Dronning Blancas vei 1

Status på gul liste - bevaringsverdig

"På samme sted som Loranges paviljong hadde ligget ble det i 1862 oppført en hytte etter ønske fra dronning Louise, Karl IV hustru. 25. august samme år feiret tre Louiser navnedag; dronningen, hennes mor og hennes datter som alle het Louise. Til minne om dette ble det skåret ut tre sammenfiltrede L-er som ble plassert på hyttens gavl." (Hilmersen/Øverbø - hentet fra St. Halvard)

 

 

2   -  Fjellstuen på Hengsåsen - også med navnet "Aasen"
Ligger under Bygdø kongsgård - adresse Hengsengveien 15

Status på gul liste - bevaringsverdig

"På Hengsåsen ble det i 1820 oppført en liten bygning (fiskerstue) som senere skulle tjene som bevertningssted. Bygningen benyttes i dag kun til bolig." (Hilmersen/Øverbø)

 

 

3   -  Hengseng gård fra 1848-1849 og 1880
Har gårdsnummer 2 - bruksnummer 113 - adresse Hengsengveien 14

Status på gul liste - bevaringsverdig

"Det var et sterkt ønske fra kammerherre Chr. Holst at denne eiendommen også skulle innlemmes i hovedgården. Istedenfor ... kjøpte kong Oscar II Hengsengen direkte i 1880. Hengsengen inneholder flere bygninger samlet i et tun og det eldste huset, en rødmalt villa i sveitserstil ble oppført i 1845." (Hilmersen/Øverbø)

 

 

4   -  Bygdøy Sjøbad - bryggeanlegg fra 1884
Ligger under Bygdø Kongsgård - adresse Holst vei

Står ikke på gul liste

"Etterat badet i 1884 fikk dampskipanløp måtte både badet og restaurantvirksomheten stadig utvides. Her ble både musikkpaviljong og friluftsscene." Else Boye i Byminner 1994.

 

 

5   -  Bygdøy Sjøbad - terrasser og murer fra 1880 til 1930
Ligger under Bygdø Kongsgård - adresse Holst vei

Står ikke på gul liste

"En varm sommerkveld kunne man her nyte tonene fra Christiania Theaters utmerkede orkester, høre komponist Thorvald Lammers mektige bass runge i skogen eller høre den kjente karakterskuespilleren Harald Stormoen gjøre sine første opplesninger fra en scene. Men det var Einar Rose med sine sommerrevyer som i midten av 1930-årene innledet Sjøbadets storhetstid..."

Else Boye i Byminner 1994.

 

 

6   -  Murer langs Christian Frederiks vei ved Parasollen i Kongeskogen - 1882
Anlegget finnes i Kongeskogen på Bygdø kongsgård.

Står ikke på gul liste.

"Til den bratte Batteribakken som reiser seg på den andre siden av vika, var "Paraplyen", som opprinnelig lå ved Paradisbukten, blitt flyttet. Innenfor i skogen ved det også her arrangert et schweizeri. Sommeren 1882 var det skjedd store forandringer. Den svære bakken, som hadde vært så vanskelig for hestene, var borte. Det var sprengt ut en hulvei. Over den gikk en bro som forente Paraplyen med schweizeriet, som nå var utviklet til en restaurant. Man stiller store forventninger til å få laget et sportssentrum her. ... Det ville være rimelig om det glade Christiania på sine sledeturer dro hit istedenfor til Sandviken. Men dette ble det intet av. Restauranten ved Paraplyen var alt oppgitt fram i nitti-årene."

Arno Berg i Bygdøy Kongsgård, 1952.

 

 

7   -  Villa Sofia fra 1870-årene - nytt navn "Villa Gjøa" fra 1905
Ligger under Bygdø Kongsgård - adresse Christian Fredriks vei 20

Status på gul liste - bevaringsverdig.

Det er tilføyet på gul liste : "Den siste av kongevillaene med hage, badehus, dukkehus, stall/uthus og kiosk."  "Festeavtalen for de øvrige (kongevillaene) blir oppsagt ... etter påtrykk fra Oslo kommune for å sikre publikum adgang til friområdene. Alle villaene utenom Villa Gjøa blir etterhvert revet. Dette huset får et garasjeanlegg i 1919 og blir bygget om i 1934." (Hilmersen/Øverbø)

 

 

8  -  Skogvokterboligen fra 1927
Ligger under Bygdø Kongsgård - adresse Christian Frederiks vei

Står ikke på gul liste

"Skogvokterboligen ligger på Østsiden av Christian Frederiks vei, litt syd for Paradisbukta. Bygningen er et trehus oppført i 11/2 etasje. Bygningen er datert 1927" (Hilmersen/Øverbø)  Arno Berg forteller i sin bok om Bygdøy Kongsgård om en mye eldre skogvokterbolig.

 

 

9   -  Christian August monumentet fra 1810
Finnes i umiddelbar nærhet til Christian Frederiks vei

Står ikke på gul liste, men er antageligvis registrert på annen måte.

Reist av prins Frederik av Hessen i 1810 etter prins Christian Augusts død i et ulykkestilfelle i Skåne 1809. Restaurert av kong Christian Frederik i 1814. "Men prinsen har sikkert også interessert seg for Kongeskogen. Vi så jo at han reiste et monument over prins Christian August ved Paradisbukten, og han kan saktens også fått i stand en vei ditut, noe som en ikke ser spor av på kartet fra 1801." Arno Berg i Bygdøy Kongsgård 1952

 

10 -  Merkesten med kongemonogram i Kongeskogen - alder ukjent
På kartet fra 1880 er det angitt mange slike grensestener som markerer yttergrensen for kongsgårdens arealer.

 

 

11 -  Strømsborg fra 1850-1860
Ligger under gårdsnr 2 - bruksnr 8 - adresse Strømsborgveien 13

Status på gul liste - bevaringsverdig

"Kongsgårdens nærmeste nabo i syd var eiendommen Strømsborg. Den er oppkalt etter hofmester Carl Gustav Strøm som eide stedet fra 1825. Siden skiftet den eier flere ganger og i 1865 brant hovedbygningen ned. ... Kong Oscar II kjøper stedet for egne midler i 1876 og forærer det til staten."

(Hilmersen/Øverbø)

 

 

12 -  Lille Strømsborg - hageanlegg med stenbenk - fra perioden 1854-1874
Ligger under gårdsnr 2 - bruksnr 8 - adresse Strømsborgveien 12

Status på gul liste - Spes. bev. Pbl § 25.6

Det er tilføyet på gul liste : "Brant ned til grunnen juni 2000, men hagen er fortsatt bevaringsverdig."

Bygningens opprinnelse er ukjent. Bygningen var bebodd inntil 1993. Det er spekulert i om bygningen er oppført av Karl IV. Halve hagen er omgjort til parkering og lekeplass. Kilde er Kim Halvor Hartvig

 

 

13 -  Minnesmerke over kongens livlege professor Magnus A. Thulstrup
Urnen er oppstilt i Thulstrupparken på Bygdø kongsgård

Står ikke på gul liste, men er antageligvis registrert på annen måte.

Den opprinnelige urne er fra 1870-årene. (Arno Berg)  "Husene har siden blitt revet og det er satt opp en minneurne med Thulstrups navn på sokkelen ved den gamle boligtomten. Opprinnelig var dette en Høganes-urne, men den ble ertsattet med en støpejernurne en gang på 1900-tallet."

(Hilmersen/Øverbø)

 

 

14 -  Solørhytten i Thulstrupparken
Huset står i parken mellom kongsgården og Oscarhall.

Er ikke registrert på gul liste.

"På tomten er det satt opp en laftet tømmerhytte som i følge muntlige kilder var en gave til kong Haakon fra Maarud fabrikker. Huset oppgis å ha blitt flyttet fra Solør-traktene i 1927 og er plassert med fasaden vendt mot minneurnen og Oscarshall." (Hilmersen/Øverbø)

 

 

15 -  Grev Wedels Monument fra 1841-1845
Monumentet står i et lite parkanlegg mellom Dronning Blancas vei og Bygdøyveien.

Står ikke på gul liste, men er antageligvis registrert på annen måte.

" - "Carl Johan, Norges og Sveriges Konge, reiste dette Minde for Sin Ven, Norges Statholder, Greve Herman Wedel-Jarlsberg" - lyder inskripsjonen på foten av bysten av grev Wedel, som er reist på sydsiden av Dronningberget."  (Hilmersen/Øverbø)

 

 

   

16 -  To merkestener ved Hengsengveien fra 1885
De to grensemerkene står mellom Fru Andresens Løkke og kongsgården på hver side av Hengsengveien.

Står ikke på gul liste.

På kartet fra 1880 er det markert én grensesten på lokaliteten.

 

 

17 -  Bryggeanlegg ved Frognerkilen
Ligger nedenfor Bygdø kongsgård mellom Oscarshall og Henningslyst.

Står ikke på på gul liste

"I området som betegnes H3 og omfatter kollen sørøst for Rohdeløkken Kafé mot Thulstrups løkke og Oscarshall ble det registrert et bredt utvalg av kulturplanter. Dette er sannsynligvis restene etter Paul Thranes "landskapspark". Mot sjøen er det en kraftig mur av granittblokker og rester av et bryggeanlegg. Muren er dessverre i svært dårlig forfatning og deler av den er i ferd med å rase ut." (Hilmersen/Øverbø)  Fergen fra Skarpsno ankom Bygdøy på dette stedet i gamle dager.

 

 

18 -  Henningslyst
Nåværende Rodeløkken Kafe

Står ikke på gul liste

"Eiendommen overlates konsul Ernst Rohde, som var en av kongens mest betrodde menn. Rohde var født i Riga og kom til Christiania hvor han fikk borgerskap i selvstendighetsåret. ... Han fikk imidlertid bo på stedet til sin død i 1832, og navnet Rohdeløkken er fortsatt i behold. Området legges ut til folkepark og stuebygningen flyttes i 1838. En husmansstue blir stående igjen som serveringssted og det blir satt ut benker." (Hilmersen/Øverbø)  På Rohdeløkka er det fortsatt serveringssted.

 

 

19 -  Gartneri og gartnerbolig
Ligger i Thulstrup-parken


Står ikke på gul liste

"Oscarshalls gartneri ble bygget mellom Oscarshall og Bygdø Kongsgård. Både drivhuset og den tilliggende gartnerbolig var tegnet av arkitekt J. W. Nordan. Selv om ikke drivhuset ble bygget i slottets nærmeste omgivelser, ble også dette oppført i nygotikk. Materialet var pusset mursten. Drivhusets trekantede kortside hadde et stort sammensatt gotisk vindu og to inngangsdører. Det hadde klokketårn med spir på gavlen. Egentlig var det to drivhus, et stort og et lite. Idet ene drivhuset (det varme) var det i 1859, 850 potteplanter, i det andre (det kolde) var det omtrent 3000 potteplanter. Bak lå gartnerboligen, et rektangulært bygg i bindingsverk som ennu eksisterer som gartnerbolig. Meget vakkert er dette huset med veggenes inndeling i rutemønster og fint utført ornamentikk i gavlen. Drivhusene ble fornyet i 1890-årene."  (Gunnar Hjelde)

"Gartneridriften ble avviklet i 1985 og de to veksthusene nærmest veien ble revet. De to gjenstående er delvis utleid som lager/kaldhus." (Hilmersen/Øvrebø)  På et kart fra 1854 er det kun angitt én gartneribygning. Innen 1859 er det andre gartneriet bygget. Det er rimelig å anta at gartnerboligen er fra samme tid. Den gamle gartnerboligen i bindingsverk er i dag bebodd.