klimatiltak
Storm og naturkatastrofer
 

  

 

   
Lokalt

Mer ekstremvær i Norge
I Norge ventes gjennomsnittlig vindhastighet å øke litt de fleste steder i vinterhalvåret. Hyppigheten av stormer med stor skade vil øke noe, og da mest på kysten av Møre og Trøndelag.

Årlig får vi opp til 4 flere døgn med sterkere vind enn 15 m/s ( stiv til sterk kuling).

 
Informasjon:
 www.miljostatus.no    www.cicero.uio.no
   
 

   

 
Globalt

Våtere og villere klima
 Water-spout (an extraordinary and dangerous meteor, consisting of a large mass of water, collected into a sort of column by the force of a whirlwind, and moved with rapidity along the surface of the sea), above the Adriatic Sea. Five minutes after its birth the contact is established with the surface of the sea and it moves slowly in-between the islands. A sailing boat gives the scale of the water-spout. 12 July 2004. Croatia

FNs Klimapanel (IPCC) konkluderer i sin siste rapport med at vi nå har nye og sterkere vitenskapelige bevis for at den vesentlige årsaken til den globale oppvarmingen de siste 50 år er menneskelig aktivitet. Den globale middeltemperaturen kan bli opptil 6 grader høyere innen 2100. Havet vil stige, og været blir våtere og villere.


Sterke lokale utslag

De lokale utslagene av globale klimaendringer kan være langt kraftigere enn det globale gjennomsnittet. Temperatur, nedbørmengde, vindstyrke og havnivå kan enten øke eller synke lokalt. Vind og havstrømmer kan endre retning. I noen områder kan dramatiske værhendelser som stormer, orkaner og kraftige regnskyll eller tørkeperioder bli vanligere. Alt dette påvirker i sin tur livsbetingelsene for dyr og planter, og for menneskers bosetting, jordbruk og næringsvirksomhet.
 
© WWF-Canon / Michel GUNTHER
 
Polområdene rammes først

Klimaendringer i polarområdene blir blant de største og de som vil komme raskest. Klimaendringer i polområdene har allerede funnet sted. Dette innbefatter redusert istykkelse i Arktis, tining av permafrost (jordgrunn som er frosset året rundt), kysterosjon, endring i isdekket og endring i fordelingen og forekomsten av arter. Isen i Arktis vil smelte raskere enn den øvrige isen fordi den ligger i vann. Arktis-isen kan forsvinne helt i løpet relativt kort tid, det er ikke usannsynlig at nordpolen er isfritt sommerstid mot slutten av dette århundret. Dette er svært negativt for det biologiske mangfoldet. Isen på Grønland og på Antarktis vil begynne å smelte.

Sårbare utviklingsland
Utviklingsland er generelt mer sårbare enn industriland. Det er slik både fordi de fleste av disse landene ligger i regionene som er mest utsatt for de negative virkningene av klimaendringer, og fordi de har mindre ressurser og infrastruktur til å takle konsekvensene av klimaendringer.

   
Storm
Det forventes at stormer og andre naturkatastrofene vil øke både i grad av alvorlighet og hyppighet i årene framover. Et ferskt eksempel på dette er orkansesongen 2005 i det karibiske området, med skader som vil kunne komme opp i hittil ukjente høyder. Ekstremhendelser som  tropiske sykloner vil øke i de varmeste delene av Asia.

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE