klimatiltak
Hva kan du gjøre som samfunnsborger
    

  

 
Som samfunnsborger kan du være med ForUM å kreve:
 

Kraftig reduksjon av klimagassutslippene

De menneskeskapte klimaendringene må stoppes. Klimagassutslippene globalt må reduseres med 60 – 80 prosent innen 2020. Det er nødvendig at en ny forpliktende klima-avtale trer i kraft for å følge opp Kyoto-protokollen. Den nye protokollen må sikre en langt kraftigere utslippsreduksjon, og både USA og Australia må med på dette. Utviklingslandene må forplikte seg til å minimalisere sine CO2-utslipp i sin fortsatte økonomiske utvikling.

Ansvar
Alle samfunnssektorer må ta et ansvar for å redusere sine utslipp av klimagasser. Utslippskvoter, grønne utviklingsmekanismer og felles gjennomføringsmekanismer må utformes og iverksettes på en slik måte at partene ikke kan unndra seg sine forpliktelser. Minst 50 prosent av tiltakene for reduksjon av klimagasser må skje nasjonalt. For eksisterende utslippskilder kan innfanging og deponering av CO2 være et alternativ. Det forutsettes at lagringen skjer på en sikker måte. CO2-lagring i vannmassene kan ikke aksepteres.

Mer effektiv bruk av energi
Energiforbruket, spesielt fra fossile energikilder, må ned, slik at de nødvendige reduksjonene i klimagassutslippene kan nås. Dette gjelder både transport og energi brukt til prosesser eller oppvarming. Både rike og fattige land har et stort potensial for mer effektiv bruk av energi. Energisparing har få miljøkonsekvenser og er en samfunnsøkonomisk lønnsom måte å frigjøre energi på. Mer bruk av varmepumper og bioenergi til oppvarming vil bidra til at vi bruker mindre høykvalitetsenergi som elektrisitet til oppvarmingsformål.

Transport vokser
Transportsektoren står for en vesentlig del av CO2-utslippene, og vokser raskt som utslippskilde over hele verden. Det viktigste tiltaket for å redusere miljøbelastningen er å redusere transportbehovet. Dette kan gjøres ved bedre planlegging, men også ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, eksempelvis innen godstransport. Deretter må en prioritere en overgang fra mer energikrevende til mindre energikrevende transport. Sjøtransport og jernbane til transport må stimuleres framfor lastebiler og flytransport, fordi dette gir lavere utslipp. Persontransport med buss og tog gir lavere utslipp enn personbiler, forutsatt at folk benytter seg av de kollektive transportmidlene. For å gjøre kollektivtransport attraktiv må det satses langt mer på et hurtig kollektivtrafikksystem med god komfort og mange avganger, spesielt i tettbygde områder. Det er viktig med teknologiske forbedringer av biler og busser for å redusere miljøbelastningen. Men en ensidig satsing på mindre forurensende kjøretøyer er en feil strategi, fordi gevinsten kan spises opp av trafikkøkning. Norge må fortsette å støtte arbeidet med å inkludere internasjonal transport i klimaregimet, både internasjonal flytrafikk og skipsfart.

Overgang til fornybare energikilder
Utviklingslandene må sikres tilgang på energi og infrastruktur for å dekke grunnleggende menneskelige behov. Det må satses på økt bruk av fornybare energikilder som solenergi, bioenergi, og vind. Vannkraft kan bare bygges ut i samsvar med definisjoner fra Verdens Damkommisjon – WCD. De rike landene må sørge for teknologioverføring til utviklingslandene for å utnytte fornybare energikilder. Land som produserer olje, gass, kull og/eller atomkraft må bidra spesielt. Utslipp fra atomkraftanlegg og lagring av atomavfall kan ha så alvorlige miljøkonsekvenser at atomkraft ikke kan aksepteres som løsning for å redusere skadelige klimaeendringer. Det er viktig å ta i bruk desentraliserte energiløsninger basert på fornybare energikilder. Da vil utviklingslandene bli mer robuste overfor både økonomiske svingninger og naturkatastrofer og dessuten redusere deres bidrag til skadelige klimaendringer.

Nye energikilder
Nye fornybare energikilder må videreutvikles for å gjøre dem konkurransedyktige overfor fossile kilder, og de bør gjøres spesielt tilgjengelig i land hvor store deler av befolkningen mangler tilgang til fornybar energi. Norge bør få de andre landene i Johannesburg-koalisjonen med på felles forpliktelser om støtte til nye fornybare energikilder i utviklingslandene. Disse bør inneholde klare målsettinger for andel ny fornybar energi innen 2020. Videre bør Norge støtte konkrete prosjekter og bidra til finansiering av nye fornybare energikilder i utviklingsland. I tillegg bør Norge arbeide for å reformere utlånspolitikken i finansieringsinstitusjonene for å kanalisere støtte bort fra fossilt brensel og over til fornybar energi.

Grønn skatteomlegging og rettferdig fordeling
ForUM ønsker en felles nordisk grønn skatteomlegging, jf forslag fra Grønn skattekommisjon. I tillegg til avvikling av offentlige støtteordninger som vil stimulere økt energiforbruk og bruk av fossil energi, må CO2-avgifter tas i bruk globalt for å redusere klimagassutslippene. Flytransport og internasjonal sjøtransport må pålegges å betale for sine utslipp i likhet med andre. 

 

 

   

    

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET            TILBAKE