klimatiltak
Trussel mot artsmangfoldet
 

  

 


 

 
Lokalt

   

3785 norske arter er i faresonen
For 285 av disse er situasjonen kritisk.
Les mer fra Aftenposten 7.des 2006


Trekkfugler kan dø ut
Verdens trekkfugler og tusenvis av andre trekkende arter vil i løpet av få tiår bli truet av utryddelse som følge av klimaendringer. Mange av dem vil dø ut.
 

Les mer om økologiske effekter
av klimaendringer
Se Miljøstatus


Fiskeriene
Også fiskeriene blir påvirket av klimaendringene. Forskere vil undersøke hvor torsken vil komme til å svømme når temperaturen i havet øker og isen trekker seg tilbake. De antar at mange arter kommer til å forsvinne fra f.eks. Nordsjøen.

   

  
Globalt
 
Masseutryddelse av livsformer og livssystemer

Klimaendringene vil forstyrre sammensatte og sårbare økosystemer. Dette vil føre til tap av arter og økosystemer.

Hele en million arter kan utryddes på grunn av klimaendringer: Les fra Aftenposten

I Arktis vil dyrelivet oppleve store forandringer. Isbjørnen vil trolig dø ut 
I dag er det opptil 200 arter som bare lever i og ved havis, alt fra fugler og isbjørn til krepsdyr, alger og småfisk. Smeltingen får stor innvirkning på det biologiske mangfoldet på isen og den arktiske tundraen. Skog kommer til å overta mange av disse områdene, viser prognosene. Les mer fra Cicero

"Take a last look"  

Artikkel om truede isbjørner i The Guardian   
Mer om skjebnen til isbjørnene hos WWF

 
Irreversible endringer i økosystemene.
Les mer fra sidene til WWF

 
Bare ung tynn is igjen i Arktis, og forskerne viser til indirekte effekter av klimaendringene
Les fra Aftenposten 10.11

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE

Dette nettstedet er opprettet av ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av
mer enn
50 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og utviklingsspørsmål.