Fylkesmannen vil ha ny Lemonsjøen-behandling

Ketil Sandviken Fra GD 04.02.2003

Fylkesmannen tek klagene på Lemonsjøen hyttefelt delvis til følgje, og ber
Vågå kommunestyre behandle reguleringsplanen på nytt.

Av Ketil Sandviken

VÅGÅ: Dermed er det uvisst når spaden kan setjast i jorda for dei 70 først tildelte av i alt

159 tomter - og om det til slutt blir så mange tomter som planlagt. Fylkesmannen kan ikkje endre ein reguleringsplan, men dersom han er usamd i vedtaket, kan saka sendast attende til kommunen med oppmoding om endringar. Dersom kommunen ikkje gjer dette, kan saka klagast inn for Miljøverndepartementet. Fylkesmannen antydar at

Vågå kommune bør ta ut delar av det såkalla H2-feltet, som spesielt Verdas Villmarksfond og Naturvernforbundet ber for, eller redusere antall tomter slik at planområdet blir mindre.

Hastverksarbeid

Fylkesmannen har merka seg at planprosessen har vore prega av tildels hastverk, med uttalefrist 27. juni i fjor, planutvalsbehandling 1. juli og kommunestyrebehandling dagen etter. Fylkesmannen stiller spørsmål ved kor grundig høyringsuttalene er vurdert når kommunen har brukt så stutte fristar. Det blir peikt på at utbyggjar Statskog purra på å få fortgang i planprosessen, med tanke på oppstart allereie hausten 2002. Det må ikkje vera slik at ein ikkje brukar nødvendig tid til forsvarleg saksbehandling, og ein må ikkje la seg presse av utbyggingsinteresser, understrekar fylkesmannen.
  
Feil å avvise

Fylkesmannen viser til at reguleringsvedtaket vart påklaga i rett tid av Olav H. Broch, Petter Olsen, WWF-Norge og Naturvernforbundet Oppland, Liv Marit og Erling Lusæter og Lars og Rune Bergdølmo. Lemonsjøen Vel var for seint ute. Planutvalet avviste samtlege klager.

Desse vart så i rett tid påklaga av Broch og Olsen, men fast utval for plansaker opprettheldt sitt vedtak 17. oktober i fjor. Nå slår fylkesmannen fast at det var feil av planutvalet å avvise klagen frå Broch ved å vise til at reguleringsplanen er i samsvar med arealdelen av kommunedelplanen. Reguleringsvedtaket er eit enkeltvedtak som er gjenstand for sjølvstendig vurdering og klage. Fylkesmannen meiner planutvalet med si formulering av vedtaket sjølv har skapt tvil og usikkerheit om kva som er meint med avgjerda, og finn at klagen må behandlast på nytt.

Fylkesmannen er samd med kommunen i at den privatrettslege avtalen mellom WWF og Langmorkje almenning ikkje er noko offisielt vernevedtak som gjev føringar for forvaltning av området etter plan- og bygningslova.

At Petter Olsen har stått bak og delfinansiert avtalen om hogsutsetjing, kan neppe seiast å få rettsleg eller praktiske verknader for klagaren. Fylkesmannen meiner at Olsens tilknyting til reguleringsområdet er for perifer, sjølv om han har eiga interesse i at reguleringsområdet blir redusert. Fylkesmannen er komen til at Petter Olsen ikkje er part og såleis ikkje har klagerett på dette grunnlaget. Men som eigar av Darthus sæter med dokumentert beiterett stiller det seg annleis, og planutvalet må difor behandle klagen frå Petter Olsen på ny.

 
Dårleg kommunikasjon

WWF og Naturvernforbundet var for seint ute med klage, men fylkesmannen meiner likevel det var feil å avvise denne, og ber om ny behandling. Avvisingsvedtaket vart ikkje påklaga av Lusæter og Bergdølmo. Fylkesmannen meiner at klagen urettvist er avvist, og vil ha ny behandling. Sjølv om Lemonsjøen Vel var for seint ute med klage, meiner fylkesmannen at denne også burde ha vore lagt fram for planutvalet og ikkje vorte avvist adminstrativt. Difor må også denne klagen behandlast på nytt.
 

Fylkesmannen krev at kommunestyret behandlar reguleringsplanen for Lemonsjøen hyttefelt på nytt. Lemonsjøen hyttefelt har vore gjenstand for mykje omtale i GD den siste tida.