www.farsundplan.no

    
Presseklipp Debatt
           
Fagstoff om stedsutvikling
i Farsund by

 
Eksempler fra
andre byer og steder
Eksterne nettsider:

 
Facebooksiden til
Farsund Byforening

 
Fagstoff om stedsutvikling
        
Plansmier som
arbeidsmetode
 
 


Farsund Byforening
Farøy Vel
Allgrønn
Intbau

Epost til redaksjonen

Oppdatert 30.05 2018

 

Farsund må få en helhetlig og
gjennomtenkt byplan

Denne nettsiden er etablert fordi mange i Farsund er bekymret over en utvikling der historiske og menneskelige stedskvaliteter er truet av ren tomtespekulasjon fra enkeltutbyggere og manglende politisk forståelse for helhetlig byplanlegging.
______________________________________________
 


Farsunds utfordringer - stillhet om stedsutvikling?
 
«Hvis de setter ned den dinosauren, er Farsund sentrum ødelagt for all evighet, uttalte «sørlandsrefseren» Erling Okkenhaug da han fikk se skissene. Det er vanskelig å være uenig.»

"Og avgjørelsen om bygging av ny videregående skole er tatt. Likevel er det kun et par berørte naboer, pluss nevnte Okkenhaug, som foreløpig har kritiske anmerkninger til Rambøll-skissene."

Fra Lister 9.mai 2018
Degraderer Farsund som by

– Dyktige arkitekter vil kunne bryte opp volumet, og det er mulig å gjøre det på en bedre måte. Hvis de setter ned den dinosauren, er Farsund sentrum ødelagt for all evighet. – Det er riktig å ønske seg ny skole, for det trengs, men politikerne står her med hatten i hånden når det gjelder byutvikling. Det tenkes ikke helhetlig.

Okkenhaug trekker paralleller til den betente Farøy-saken.
– Det er litt den samme problematikken som på Farøy, og utbyggingen føyer seg inn i rekken av bygg som degraderer Farsund som by - først kjøpesenteret, så Farøy og nå skolen. Det foreligger ingen plan identitetsmessig,og i iveren etter å få til noe så går det galt.”

Lister 2.mai 2018


______________________________________________
 


Les reportasjen i Lister24

FRA FOLKEMØTET I FARSUND OM HELHETLIG BYUTVIKLING 5.APRIL

Lydfiler til innleggene før debatten:
www.allgronn.org/farsund-erling-arne.MP3
 
Debatten i sin helhet
www.allgronn.org/farsund-debatt.MP3

Dersom man åpent hadde drøftet alternativer

Siv.ark Arne Sødal drøfter forskjellige tilnærminger til utvikling av havnefronten i Farsund.  Fra YouTube

______________________________________________
  
Din underskrift hjelper!

Det kreves at det utarbeides en helhetlig og gjennomtenkt byplan for Farsund sentrum før Farøy brygge og andre private sentrumsnære prosjekter av en slik størrelse behandles politisk og gjennomføres.
Signer oppropet

______________________________________________

Et omdiskutert utbyggingsforslag med høringsfrist 18 april 2018

 
Privatiserende boligbygging på Farøy uten varierte byfunksjoner er omdiskutert i Farsund.
 
Les om utbyggers plan for Farøy på nettsiden
til Farsund Kommune
_____________________________________________ 

 Farøy Vel - innspill fra februar 2017

 

- Boligfortetningsplanen må først ferdigstilles

- Det flotte bybildet må ivaretas/forbedres

- Parkering og trafikk må hensyntas

- Bryggen må fortsatt være offentlig

Her er PDF av argumentasjonen
_____________________________________________ 
 
Høringsuttalelser ved oppstart planarbeide
for Farøy desember 2016

Farsund Byforening

Nabo Inger-Lise og Ingebrigt Masvie 

 

Les høringsuttalelsene for boligprosjektet Farøy Brygge (Innleveringsfrist var 18.april 2018)
 
Farsund Byforening:
"Farøy brygge er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig tilpasset allmenn bruk. Bryggen må anrettes slik at det skapes ulike møteplasser langs bryggen mot
Farøyparken." Les høringsuttalelsen fra Farsund Byforening
 
Farøy Vel:
"Målsettingen i kommuneplanen er definert som følger: «Det overordnede målet for hele kommunens virksomhet er en utvikling som fremmer økt livskvalitet for kommunens innbyggere ved at innbyggerne opplever at kommunen er et godt sted å vokse opp, virke og eldes.» Vi kan ikke se at denne planen fremmer dette målet for kommunens innbyggere generelt, og for beboere på Farøy snarere tvert imot."  Les høringsuttalelsen fra Farøy Vel

Fortidsminneforeningen Vest Agder avdeling:
"Vi har de senere årene sett en trend til at sjønære områder i Farsund har blitt utviklet til boligområder, og er betenkt over hva denne ensidige byutviklingen kan få for mulighetene til å utvikle et variert og levende bysentrum, basert på en kombinasjon av handels-, nærings- og boligfunksjoner" 
Les høringsuttalelsen fra Fortidsminneforeningen i Vest Agder 

Gøril Onarheim:
"Å omregulere fra næring til bolig har betydelige konsekvenser for Farøy, og selv om man vil ha tilgang til strandpromenade, vil blant annet bredden på bryggen og opprettelse av private båtplasser være privatiserende. I prosessen hvor Amfi ble bygget, var man klare på at man «trodde» det ville ha positive ringvirkninger for byen. Jeg kan heller ikke i den saken finne en konsekvensutredning.
Les høringsuttalelsen fra Gøril Onarheim

Berit og Thor Bjarne Pedersen:
"
Gjennom Farøy Brygge mister vi omtrent den siste rest av den sentrale utsikten. For oss fremstår dette som et massivt ran av verdier. Den siste senkningen av takene betyr i praksis ingenting mht. utsikt."
Les høringsuttalelsen til Berit og Thor Bjarne Pedersen:

Hilde Oppedal og John Vonli:
"
Moderasjon er vår viktigste innvending mot planene slik de foreligger i dag. Bygningenes høyde og volum er en brutal utarming av arealet. Det er for mange boliger planlagt og for lite som kommer fellesskapet til gode. Villarekken blir skjult fra vannet og torget. Bare det burde være nok til å sende en arkitekt rødmende tilbake til tegnebordet."
Les høringsuttalelsen fra Hilde Oppedal og John Vonli

Venturos:
"Et samfunn kan ikke overleve over tid av at noe ”blir penere å se på”. En vurdering basert på dagens situasjon og driftsgrunnlag for næringsaktivitet i reguleringsområdet kan heller ikke være avgjørende når man skal legge føringer for de neste 50-80 årene. Man kan ikke se saken i et øyeblikksbilde, og konkludere med at her er det ikke grunnlag for næringsvirksomhet. Det samme vil man da måtte si for resten av Farsund sentrum. Et samfunn trenger aktivitet for å være bærekraftig, og det er myndighetenes ansvar å legge til rette for denne aktiviteten."
Les høringsuttalelsen fra Venturos:

Merne, Corneliussen og Wollenmann:
"
Den reviderte reguleringsplanen som foreligger fremstår ensidig og ikke i balanse med en helhetlig vurdering av det beste for alle berørte parter, ei heller byens eller borgernes beste interesse."
Les høringsuttalelsen fra Merne, Corneliussen og Wollenmann

Anne Wivian Reinertsen:
"
Hva gagner dette store boligkomplekset oss og byen her? Vi mister ikke bare utsikt herfra, men det blir også endret bilde fra byen. I tillegg mister vi bryggene, som privatiseres, og der større båter ikke lenger vil kunne legge til der - i sjøfartsbyen Farsund."
Les høringsuttalelsen fra Anne Wivian Reinertsen

Allgrønn, nettverk for human byutvikling:

"Har man i Farsund involvert lokalsamfunnet på et tidlig tidspunkt i prosessen med å skape en by som kan utvikle en fortsatt tilhørighet og en kultivert atmosfære? Har man fanget opp folks behov, ønsker og forhåpninger? Har man hatt et lokalt engasjement som styrker en engasjert, allsidig tilnærmelse til planleggingen, som har fremmet tilhørighet til Farsund og lokal stolthet? Har man hatt en lokal deltagelse kunne man hindret en uønsket, hastverkspreget og fragmentert planlegging med pinlige og ubehagelige omgivelser som resultat?"
Les høringsuttalelsen fra Allgrønn

INTBAU Scandinavia, v/Siv.Ark. Arne Sødal
"På innlegget presenterte jeg flere alternative forslag for Farøy Brygge som i varierende grad tar hensyn til inn og utkikk for eksisterende hageby på Farøy. Samtidig utredes hvordan et mangfold kan etableres med varierende blanding av næring og bolig, ny og gammel bebyggelse samt grad av utnyttelse. Felles for forslagene er at eksisterende kaifront opprettholdes som offentlig og tilgjengelig for sjørelatert aktivitet." Les høringsuttalelsen fra Intbau ScandinaviaFra Lister 14.04.2018  Les teksten


Farsund Kommune har bestilt en fortettingsanalyse fra Rambøll. Vil man benytte alt materialet i det videre arbeidet?


Last ned fortettingsanalysen til Rambøll / des 2017 (43MB)  ______________________________________________

Joakim Gitlestad Koordinator
i Spires byutvalg:

"Medvirkning i arealplanlegging er hjemlet i Plan- og bygningsloven, men den definerer verken hva denne medvirkningen skal være eller hvordan det skal gjøres. Denne konflikten er bare én av mange konflikter som en direkte konsekvens av at forslagsstillere kan tolke medvirkningsbegrepet dit de ønsker. Dette fører til dårlige planer med liten eller ingen medvirkning fra lokalbefolkningen. Spire heier på lokalbefolkningen som gjerne vil være med å påvirke, fremfor å la seg overkjøre. Det er nemlig deres rett."
Dette innlegget sto på trykk i Lister 7.april i år. Les hele

Farsund er en av byene med nasjonal interesse i Riksantikvarens NB-register.
 "Byen er således en treby slik de andre byene langs kysten i Aust- og Vest-Agder er, men ingen empireby. Farsund er en annerledes ”Sørlandsby” på grunn av sitt stiluttrykk. Et annet moment som gjør at Farsund sentrum har nasjonal interesse er at det er den siste trebyen som ble bygget opp igjen i Norge før Murtvangsloven kom i 1904." 
Les hele beskrivelsen av Farsunds verdier fra Riksantikvaren

______________________________________________

Skal Farsund baklengs inn i fremtiden?
"Det er ganske oppsiktsvekkende i seg selv, at man «glemmer» å ivareta den fysiske tilretteleggingen for å være en attraktiv bokommune. Det stadfester vel faktisk at den røde tråden har manglet i hvordan kommunen forvalter sin boligpolitikk og stedsutvikling. Kommunen har, i mangel av en overordnet byplan, behandlet hvert sentrumsområde for seg."  Les artikkelen til Gøril Onarheim  
______________________________________________

NRK om undersøkelse av utilbørlig press på politikere i byggesaker.

"Vi vet at det er store aktører i privat sektor som kan tjene ganske mye på bestemte utfall i kommunale beslutningsprosesser, men det kan også være individer som ønsker seg spesielle utfall i en byggesak"
https://www.nrk.no/norge/undersokelse_-mange-kommuner-opplever-korrupsjonspress-1.13979791
 
Rapporten fra KS

Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren
______________________________________________
 
Velkommen med ditt bidrag
Vi har samlet relevant materiale for at du lettere skal kunne orientere deg i forhold som gjelder en helhetlig utvikling av Farsund. Har du stoff som du mener hører hjemme på denne nettsiden kan du sende det til post@allgronn.org

______________________________________________

LAST OPP PLAKATEN - TRYKK UT OG DEL..!

   
   
 
  
                     Farøy Vel