Prinsen av Wales:             Mer info her:
 www.allgronn.org/historien/prince-charles.pdf
  

By- og stedsutvikling, hva slags formingsprinsipper?

 
Mange av prinsippene er forholdsvis enkle å formulere, men vanskelig å sette ut i livet. De er utviklet på grunnlag av dem Prinsen av Wales lanserte i "A Vision of Britain". Disse prinsippene er til god nytte for prinsens stiftelse i arbeidet med å etablere en operasjonell terminologi; ord og uttrykk som gjør det lettere for ulike profesjoner å samarbeide, og som inkluderer ikke-profesjonelle i planleggingsprosessen. 

Stedet
Formingsprinsipper som respekterer kompleksiteten i et steds karakter og tar hensyn til historie, geologi, transportveier, landskap og naturlige omgivelser.
Styrker
egenart og følelse av tilhørighet.
Hindrer
sjelløse og opplevelsesfattige prosjekter.  

Det offentlige rom
En bredere forståelse for at kvaliteten på offentlige områder bestemmes av skilt- og designprogram, gatemøbler, armaturer, lysstolper og belysning er like viktig som utformingen av private rom, og følgelig må behandles som en del av et samstemt hele.
Styrker
harmoniske og lesbare offentlige områder.
Hindrer
forstyrrende uorden og rot. 

Fremkommelighet
En byform hvor bygninger og hus er tilgjengelig via et vidt forgrenet, samordnet gatenett.
Styrker
tilgjengelighet og spredning av trafikken.
Hindrer
ineffektivitet og knugende følelse av ufremkommelighet.

Hierarki
Et tydelig og lesbart system som tydeliggjør byens ulike ordner av bygningstyper, gater og veier – og deres posisjon og plass i det større bybildet.
Styrker
forståelse for ulike bydelers og enkeltbygningers relative betydning, hvilket gjør det letter å orientere seg og finne frem.
Hindrer
forvirrende omgivelser og avhengighet av informasjonsskilt.

Bestandighet
Et planverk som regulerer gater og bygninger på en slik måte at de kan betjene mange ulike funksjoner i sin "levetid".
Styrker
formings­løsninger som har vist seg å være tilpasningsdyktige og har tålt forandringer.
Hindrer
kompliserte bygninger som er utformet for spesialiserte, kortsiktige funksjoner.

 
Verdiskapning
Gode formingsprinsipper skaper varige ekstraverdier; økonomiske, sosiale og miljømessige aktiva.
Styrker
langsiktige investeringer i bygninger, bygdesentra og byer.
Hindrer
bygninger og steder som kan bli en belastning for fremtidige generasjoner.

 
Målestokk

Uansett hvor store eller små de er, vil både byer og bygninger oppleves i forhold til menneskets målestokk.
Styrker
etableringen av et bevisst forhold mellom beboerne og deres bygde omgivelser.
Hindrer
opplevelse av å bli kuet og føle seg fremmed.

Harmoni
Formgivning som slår an sin egen tone, men samtidig tar opp i seg den lokale byggeskikk og den stedlige natur.
Styrker bygninger og byer hvis respektive deler og elementer stemmer seg til hverandre og respekterer den verdi som ligger i helheten.
Hindrer
bygde omgivelser som oppleves som forvirrende og trykkende.

Grenser
Planlegging som etablerer et klart skille mellom by og land, offentlige og private steder og uterom, og slik legger til rette for virksomheter som passer på det spesielle sted.
Styrker
trygge omgivelser, og full og passende bruk av tilgjengelig areale.
Hindrer
brakkmark og ubrukelige områder.

Materialer
Formingsarbeid som, så langt det er mulig, baserer seg på lokale, stedegne materialer, valgt med omhu for å sikre at de er solide og bestandige og vil eldes i skjønnhet.
Styrker
bebyggelse som uttrykker en naturlig tilhørighet på stedet og som lett lar seg reparere.
Hindrer
lange transportveier for materialer, og hus med kort levetid.

Dekor
En formgivning som ikke bare er dekorativ og høyner husets kvalitet og skjønnhet, men også skaper en følelsesmessig tilknytning som styrker både den personlige og den kulturelle forankring.
Styrker
visuell identitet og oppmerksomhet, samt god håndverksmessig utførelse.
Hindrer
funksjonell anonymitet.

Godt håndverk
En bygning som er utført med stor omsorg og nøyaktighet, blir en gave til både byggmesteren og beboeren. Et slikt hus vil kunne gi mange fremtidige generasjoner gode opplevelser.
Styrker
bestandighet, til inspirasjon for generasjoner av nye håndverkere innen byggeskikk som kunstart.
Hindrer
lettvinte løsninger og lavkvalitets monteringshus.

Lokalsamfunnet
Har man maktet å involvere lokalsamfunnet på et tidlig tidspunkt i prosessen med å skape steder som befordrer og kan utvikle en kultivert atmosfære, som tilfredsstiller folks behov, ønsker og forhåpninger og fremmer lokal stolthet.
Styrker engasjert, allsidig tilnærmelse til planlegging.
Hindrer en reaktiv, fragmentert tilnærmelse til planlegging, med kompromissfylte kompromitterte resultater.

 
Bildet viser Erling Okkenhaug (Allgrønn) og Audun Engh (Byens Fornyelse, CNU) i samtale med Prinsen av Wales på hans økologiske gård Highgrove i 2001.Her følger er kortversjon fra boken
A Vision of Britain

 

STEDET
Arkitektur skal ikke voldta omgivelsene

MENINGEN Hvis en bygning ikke står for noe, hvordan kan vi da forstå den?

SKALA Byer og bygninger må ta hensyn til menneskelige proporsjoner
 
HARMONI Gamle byer kan ikke lett absorbere ekstreme eksempler på fremmed,  
moderne formgivning og arkitektur

OMSORG Gi oss steder med intimitet

MATERIALER La bygninger vise lokal tilhørighet

DEKORASJONER Folk føler at det ikke er nok å leve i en fabrikkgjort verden, 
gi oss tilbake detaljene.

KUNSTNERISK UTSMYKNING La arkitekter og kunstnere arbeide sammen 
for bedre visuell kvalitet

SKILT OG BELYSNING Våre byer og tettsteder burde ha harmonisk belysning

SAMFUNN La folk som skal leve med hva du bygger delta i planleggingen

 

 
Nå får Charles støtte for sine ideer av den britiske regjeringen og av den britiske arkitektforeningen, RIBA. som han skjelte ut i den berømmelige talen for 20 år siden.
 
BRITISKE MYNDIGHETER OG ARKITEKTER
ØNSKER TRADISJONELL BYPLANLEGGING
  

Den britiske Labour-regjeringen har lyttet til signalene fra befolkningen: De nye byene som skal bygges i Storbritannia de kommende årene vil bli basert på New Urbanism. Med andre ord satser man på tradisjonelle byplanprinsipper med funksjonsblanding, kvartalsbebyggelse og fotgjengervennlige gater og plasser.

Den britiske arkitektforeningen RIBA har også gjort en snuoperasjon: RIBA anbefaler nå alle arkitektskoler å styrke undervisningen i tradisjonell byforming. RIBA oppfordrer også arkitektskolene til å starte kurs i tradisjonell arkitektur for å ivareta brukernes preferanser. Når følger våre norske arkitektskoler etter?

Både regjeringen og RIBA samarbeider i denne snuoperasjonen med stiftelsen til Prince Charles, som for 20 år siden opprørte britiske arkitekter med en kritisk tale på deres jubileumsfest. Det var nettopp den modernistiske ødeleggelsen av befolkningens livsmiljø som prinsen den gang fordømte i sterke ordelag.

Nettstedet til Prince`s Foundation, som arbeider med byutvikling og byggeskikk.
http://www.princes-foundation.org/

Nettstedet til INTBAU   www.intbau.org

 

  Hvorfor fikk Prince Charles og Urban Villages Group  "Ondurdisprisen" fra Allgrønn tidlig på 90-tallet?


Her er den engelske grunnteksten hentet fra sidene til Princes Fondation:

What are these design principles?
Many of these principles while relatively simple to express can be complex to realise. The following are developed from those set out by The Prince of Wales in A Vision of Britain. These principles help The Prince’s Foundation teach a common language with the aim of enabling different professionals to work together more closely and engage non-professionals in the design process.

Place
Design that respects the complex character of a place and takes into consideration its history, geology, transportation links and its natural landscape.
Encourages:
Individual character and a sense of belonging to a place
Discourages:
Soulless, anonymous development

Public space
A recognition that the design of public areas including ‘street furniture’, signage, and lighting, is as important as the design of private spaces, and should be designed as part of an harmonious whole. Encourages: Harmonious and legible public areas
Discourages:
Visual intrusion and clutter

Permeability
Urban design in which blocks of buildings are fully permeated by an interconnected street network. Encourages: Ease of access and a greater spread of traffic movement
Discourages:
Inefficient movement and an oppressive sense of impenetrability

Hierarchy
A clear and legible ordering system which recognises a hierarchy between types of buildings or roads and their individual parts in relation to the whole.
Encourages:
An understanding of the relative significance of parts of a building or town and easy navigation within each
Discourages:
Confusion and over-reliance on signage

Longevity
Design that creates streets and buildings that will cope with a variety of uses during their lifetime. Encourages: Design solutions based on examples that have adapted well to change
Discourages:
Complex buildings that are very specific to current need

Value
Design that creates a valuable asset in economic, social and environmental terms.
Encourages:
Long term investment in buildings, towns and cities
Discourages:
Buildings and places that are likely to drain the resources of future generations to no advantage

Scale
Towns and buildings which, whatever their size, relate to human proportions.
Encourages:
A relationship between people and their built environment
Discourages:
A feeling of being overwhelmed and alienated

Harmony
Design that sounds its own ‘note’ and yet blends with the local and natural environment. Encourages: Buildings and towns whose various parts work together and respect the value of the whole
Discourages:
A confused and oppressive built environment

Enclosure
Design which establishes clear distinction between town and country, public and private space, thus encouraging appropriate activities within each.
Encourages:
Safe environments and the full and appropriate use of available space
Discourages:
Wasteland and degraded no-go areas

Materials
Design that uses materials that are, wherever possible, indigenous, have a natural harmony with the landscape, and which are selected with care to ensure they improve with age and weathering. Encourages: Buildings that have a natural resonance with their environment and that can be easily repaired
Discourages:
Long distance transport of materials, buildings with short life spans

Decoration
Design whose decoration not only enhances the quality and beauty of a building but helps engender emotional value and personal and cultural relevance.
Encourages:
Visual identity and interest, as well as fine craftsmanship
Discourages:
Functional anonymity

Craftsmanship
The care and attention with which a building is made rewards both the maker and the user and makes them likely to last and be valued by future generations.
Encourages:
Longevity, the inspiration of generations of potential practitioners of building crafts as an art form
Discourages:
Quick-fix solutions and low-grade buildings that rely on assembly only

Community
The carefully facilitated, early involvement of the local community in order to create places which have a civilizing influence, which meet people’s needs, desires and aspirations, and engender civic pride.
Encourages:
A proactive, holistic approach to planning
Discourages:
A reactive, piecemeal approach to planning and a compromised result

 


Prinsen av Wales sier også:
"My chief objectives have been to try and create discussion about the design of the built environment; to rekindle an alert awereness of our surroundings; inspire a desire to observe; and most importantly, challenge the fashionable theories of a professional establishment which has made the layman feel he has no legitimate opinions."

"We must concentrate on creating environments in which people can prosper psychologically, as human beings, not merely as cogs in a mechanical process. We need design and layout which positively encourage neighbourliness, intimacy and, where there is possible, a sense of shared belonging to a recognisable community"