Tilbake

Resultater fra forarbeidet

Gjennom en workshop arrangert over to kvelder, kom politikere, næringsliv, kommuneansatte, husbanken, interesseorganisasjoner, og andre ildsjeler fram til ni tema som peker seg ut for videre bearbeidelse i plansmia.

Viktige momenter for plansmia

1. Fortetting - Sammenheng, intimitet og bedre plassutnyttelse

2. Trafikkmønster/Kjøremønster - Sikkerhet, sammenheng, et mer forståelig trafikkbilde og funksjonelle kryssløsninger/innfartsårer

3. Møteplasser - Et levende sentrum, trivsel, aktivitet og sosialisering

4. Grønnstruktur/Grønne lunger - Trivsel, miljø og estetikk

5. Universell utforming - Tilpasning for alle, uavhengig av alder, kjønn og funksjonsevne. Sammenhengende gangareal

6. Strategiske plasseringer - Riktig plassering av forskjellig typer etableringer og utjevning av tyngdepunkt. Vekt på boliger

7. Estetikk og byggeskikk - Gode retningslinjer, identitet og særpreg

8. Parkering - Riktig plassering og riktig antall

9. ”Stasjonsby”- Hvordan tenker man tetthet, parkering, funksjonsblanding, format og skala her?


Her er detaljerte svar fra oppgavene til de respektive
arbeidsgruppene fra Workshop 12.01
 
Les PDF

Intern Infrastruktur
Besvarelse fra gruppe 1 ( PDF)

Arkitektur, estetikk, miljø
Besvarelse fra gruppe 2 ( PDF)

Aktivitet, service og næringsvirksomhet
Besvarelse fra gruppe 3  ( PDF)


Det ble holdt et oppsummerende Workshop 26.januar

Her er oppgavene
 ( PDF)
 
Besvarelse fra gruppe 1 ( PDF)

Besvarelse fra gruppe 2 ( PDF)

Besvarelse fra gruppe 3  ( PDF)

 

Fagteam for plansmia består av:
Arne Sødal
Johan Østengen
Matthew Hardy
Audun Engh
Erling Okkenhaug

Politisk referansegruppe er:
Rune Hagestrand (ordfører),H
Kjell Trygve Grunnsvoll (varaordfører)SP
Elisabeth Gryting, SP
Kathrine Hagane, AP
Knut Hagelia, AP
Jon Olav Gryting, KrF
Ånon Ausland, V
Gro Anita Gundersen, FrP
   Tilbake